IV NIEDZIELA ADWENTU — 19.12.2021

  1. Roz­po­czy­na­my ostat­ni tydzień Adwen­tu: od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 6:30 zapra­sza­my na Rora­ty o g. 6:30. Przy wyj­ściu z kościo­ła moż­na nabyć opłat­ki. Pamię­taj­my o oso­bach, któ­re nie mogą wycho­dzić z domu, aby pomóc im zaopa­trzyć się w tra­dy­cyj­ne opłatki.

  2. W pią­tek Wigi­lia Boże­go Naro­dze­nia. Msze świę­te odpra­wia­ne będą tyl­ko rano, nie będzie mszy o g. 17:30 i 18:30, aby­śmy mogli przy­go­to­wać się i uro­czy­ście cele­bro­wać wie­cze­rze wigi­lij­ną. Kan­ce­la­ria para­fial­na będzie nie­czyn­na. Aby umoż­li­wić udział w Paster­ce jak naj­więk­szej ilo­ści osób w obo­wią­zu­ją­cych ogra­ni­cze­niach sani­tar­nych w tym roku podob­nie jak w ubie­głym odpra­wi­my dwie Paster­ki: pierw­szą o g. 22:00, a dru­gą tra­dy­cyj­nie o 24:00. Taca zbie­ra­na w cza­sie Paster­ki zgod­nie z wolą ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza zosta­nie prze­zna­czo­na na Dom Samot­nej Mat­ki w Skolimowie.

  3. W dniu Uro­czy­sto­ści Boże­go Naro­dze­nia 25 grud­nia nie będzie mszy św. o g. 7:00 rano, pierw­sza msza o g. 8:30. Nie będzie też mszy św. z udzia­łem dzie­ci w koście­le dol­nym o g. 11:15. Msza w koście­le dol­nym powró­ci po feriach świą­tecz­nych 6 stycznia.

  4. W nie­dzie­lę 26 grud­nia przy­pa­da Uro­czy­stość Świę­tej Rodzi­ny. Na Mszę św. o g. 11:30 zapra­sza­my wszyst­kie pary mał­żeń­skie, któ­re w tym roku obcho­dzi­ły jubi­le­usze 5, 10, 15 i wię­cej lat sakra­men­tu mał­żeń­stwa. Jubi­la­tów zapra­sza­my dzi­siaj do zakry­stii lub do czwart­ku do kan­ce­la­rii para­fial­nej w celu usta­le­nia szcze­gó­łów liturgii.

  5. Ze wzglę­du na pan­de­mię wizy­ta dusz­pa­ster­ska zwa­ną „kolę­dą” nie­ste­ty nie może odbyć się w tra­dy­cyj­nej for­mie. Odwie­dzi­ny w domach odbę­dą się od 10 stycz­nia 2022 roku jedy­nie na wcze­śniej­sze zgło­sze­nie, któ­re nale­ży zro­bić dro­gą mailo­wą, tele­fo­nicz­ną lub oso­bi­ście, naj­póź­niej do 6 stycz­nia, wcze­śniej zapo­zna­jąc się z pla­nem „kolę­dy”. Oso­by zapra­sza­ją­ce księ­ży do swych domów w dniu umiesz­czo­nym w pla­nie „kolę­dy”, będą zobo­wią­za­ne do zacho­wa­nia odpo­wied­nich warun­ków sani­tar­nych. Dla wszyst­kich, któ­rzy z racji zagro­że­nia epi­de­micz­ne­go nie zde­cy­du­ją się przy­jąć księ­dza w swo­im domu w wyzna­czo­nym dniu pro­po­nu­je­my zastęp­czą for­mę „kolę­dy”, któ­ra będzie pole­ga­ła na gro­ma­dze­niu się w koście­le miesz­kań­ców wyzna­czo­ne­go sek­to­ra naszej para­fii (to jest kil­ku ulic lub blo­ków) w dniu wyzna­czo­nej „kolę­dy” na mszy św. wie­czor­nej o g. 18:30. Po mszy świę­tej będzie spe­cjal­na for­ma bło­go­sła­wień­stwa i modli­twy za zgro­ma­dzo­ne rodzi­ny i ich domy. Kalen­darz „kolę­dy” na zgło­sze­nie oraz mszy świę­tych wraz z wyzna­czo­ny­mi sek­to­ra­mi jest dostęp­ny na naszej stro­nie inter­ne­to­wej i w gablo­cie parafialnej.

  6. Przez cały Adwent do pusz­ki z napi­sem Na kwia­ty moż­na skła­dać ofia­ry na zakup cho­inek i świą­tecz­ny wystrój kościo­ła. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim panom, któ­rzy pomo­gli w pią­tek przy usta­wia­niu cho­inek i szop­ki. Oso­by chęt­ne do pomo­cy w przy­go­to­wa­niu świą­tecz­ne­go wystro­ju kościo­ła zapra­sza­my na ponie­dzia­łek 20 grud­nia po mszy św. wieczornej.

  7. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w czwar­tek 23 grud­nia na Róża­niec o g. 17:00 i mszę św. o godz. 17:30. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do Św. Ojca Pio, w któ­rych Gru­pa będzie się modlić przez naj­bliż­szy miesiąc.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Ire­ne­usz Bro­ni­sław Kluz l. 89, Jan Gór­ski l. 98, Jolan­ta Anna Chmie­lew­ska l. 65, Tade­usz Han­ce­wicz l. 89, Lech Sta­ni­sław Kowal­ski l. 79, Maria Dur­lik l. 87