I NIEDZIELA ADWENTU — 01.12.2019

  1. Dzi­siej­sza I nie­dzie­la mie­sią­ca roz­po­czy­na Adwent – jest to czas czu­wa­nia — rado­sne­go ocze­ki­wa­nia na przyj­ście Pana. Od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 5:30 zapra­sza­my do kapli­cy na Lau­de­sy – poran­ną modli­twę Kościo­ła. Wej­ście do kapli­cy od stro­ny zakry­stii. Od jutra zapra­sza­my na Rora­ty – Msze świę­te ku czci Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, któ­re spra­wo­wać będzie­my w dni powsze­dnie o g. 6:30. Zapra­sza­my szcze­gól­nie dzie­ci z rodzi­ca­mi. Po Rora­tach dla dzie­ci przy­go­tu­je­my gorą­ce kakao i sło­dy­cze, aby mogły pójść bez­po­śred­nio do szko­ły. Dla tych, któ­rzy ze wzglę­du na pra­cę, czy szko­lę nie mogą przy­cho­dzić rano — Msza św. ku czci Mat­ki Bożej odpra­wia­na będzie tak­że w śro­dy o g. 17:30.

  2. Dzię­ku­je­my za ofia­ry skła­da­ne dzi­siaj na tacę, zgod­nie z zapo­wie­dzią prze­zna­czo­ne zosta­ną na Semi­na­rium Duchow­ne św. Jana Chrzci­cie­la w War­sza­wie. Jed­no­cze­śnie przed kościo­łem Para­fial­nym Oddział Cari­tas zbie­ra dziś dat­ki na przy­go­to­wa­nie paczek świą­tecz­nych dla potrze­bu­ją­cych z naszej para­fii. Dzię­ku­je­my wszyst­kim ofiarodawcom.

  3. Spo­tka­nie Gru­py Różań­co­wej o g. 15:30. Z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca Nabo­żeń­stwo Eucha­ry­stycz­ne o g. 18:00. Opra­wę muzycz­ną i roz­wa­ża­nia do ado­ra­cji popro­wa­dzi Wspól­no­ta Ema­nu­el.

  4. Jak infor­mo­wa­li­śmy wcze­śniej Papież Fran­ci­szek pole­cił wpi­sać Wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Lore­tań­skiej do Kalen­da­rza Rzym­skie­go, tym samym będzie odtąd obcho­dzo­ne w całym Koście­le powszech­nym. To pod­nie­sie­nie ran­gi świę­ta Patron­ki nasze­go kościo­ła jest dla nas wiel­ką rado­ścią. Już dzi­siaj ser­decz­nie zapra­sza­my na mszę świę­ta odpu­sto­wą 10 grud­nia o g. 18:30, któ­rej prze­wod­ni­czyć będzie J.E. bp. Rafał Mar­kow­ski. O g. 18:00 zaśpie­wa­my Lita­nię Loretańską.

  5. Para­fial­ne Reko­lek­cje Adwen­to­we odbę­dą się 15, 16 i 17 grud­nia. Popro­wa­dzi je ks. Piotr Jut­kie­wicz – dok­to­rant na Papie­skim Insty­tu­cie Biblij­nym w Rzy­mie. Nauki reko­lek­cyj­ne i spo­wiedź na wszyst­kich mszach świę­tych nie­dziel­nych, a w dni powsze­dnie o g. 10:00, 17:30 i 19:00.

  6. W ponie­dzia­łek msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Czy­ta­nie wypo­min­ków pół godzi­ny przed mszą świę­tą. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca. Spo­wiedź od g. 16:30. O g. 17:30 msza świę­ta, na któ­ra zapra­sza­my szcze­gól­nie dzie­ci, któ­re przy­ję­ły w tym roku I Komu­nię św. i ich rodzi­ców. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu.

  7. W skle­pi­ku para­fial­nym moż­na nabyć świe­ce wigi­lij­ne Cari­tas i opłat­ki. Nie będzie­my roz­pro­wa­dzać opłat­ków na tere­nie para­fii. Będą one dostęp­ne przez cały Adwent w skle­pi­ku para­fial­nym, w kan­ce­la­rii para­fial­nej i w zakry­stii. Skle­pik para­fial­ny będzie czyn­ny rów­nież po mszy św. roratniej.

  8. Od począt­ku Adwen­tu roz­po­czy­na­my wizy­tę dusz­pa­ster­ską, zwa­ną „kolę­dą”. Pro­si­my nowych miesz­kań­ców naszej para­fii oraz oso­by, któ­re jesz­cze nigdy nie przyj­mo­wa­ły „kolę­dy”, a chcia­ły­by to uczy­nić, o zgło­sze­nie nam swo­je­go adre­su. Plan wizyt od 2 do 7 grud­nia 2019: 02.12. (ponie­dzia­łek) – ul. Rakow­ska 3, 4, 68; 03.12. (wto­rek)ul. Rakow­ska 910 oraz Klin­kie­ro­wa 3; 04.12. (śro­da) – ul. Rakow­ska 11 i Klin­kie­ro­wa 5; 05.12 (czwar­tek) – ul. Rakow­ska 12 i 14 oraz ul. Klin­kie­ro­wa 1007.12. (sobo­ta) – ul. Hej­na­ło­wa, Fajan­so­wa, Bor­su­cza, Łopu­szań­ska 4 i 6, Głu­szyc­ka, Nadziei, Ana­li­tycz­na, Wago­no­wa, Wago­no­wa 19, Zbą­szyń­ska, Pod­bor­ska i Naroż­na. Pro­si­my o powia­do­mie­nie sąsia­dów o wizy­cie księ­ży. W poprzed­nich latach wie­sza­li­śmy infor­ma­cje o kolę­dzie, naj­czę­ściej były one jed­nak zry­wa­ne, dla­te­go od ubie­głe­go roku pro­si­my samych miesz­kań­ców o wywie­sze­nie we wła­snym blo­ku w poro­zu­mie­niu z admi­ni­stra­cją domu infor­ma­cji o kolę­dzie i prze­ka­za­nie jej sąsia­dom. Przy­kła­do­wy wzór ogło­sze­nia o kolę­dzie dostęp­ny jest w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o g. 16:30, w sobo­tę o g. 10:00.

  9. Przez cały Adwent do pusz­ki z napi­sem Na kwia­ty moż­na skła­dać ofia­ry na zakup cho­inek i świą­tecz­ny wystrój kościoła.

  10. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Krzysz­tof Mie­czy­sław Stę­pień l. 61, Hen­ry­ka Dru­żyń­ska l. 75, Zofia Kozłow­ska l.90