II NIEDZIELA ADWENTU — 08.12.2019

  1. Dzi­siej­sza Uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny zbie­gła się z II nie­dzie­lą Adwen­tu. Przy­po­mi­na­my, że od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 5:30 odpra­wia­my w kapli­cy Lau­de­sy – poran­ną modli­twę Kościo­ła. Wej­ście do kapli­cy od stro­ny zakry­stii. Od ponie­dział­ku do sobo­ty zapra­sza­my na Rora­ty – Msze świę­te ku czci Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, któ­re spra­wu­je­my o g. 6:30. Po Rora­tach dla dzie­ci przy­go­to­wu­je­my gorą­ce kakao i sło­dy­cze, aby mogły pójść bez­po­śred­nio do szko­ły. Msza św. ku czci Mat­ki Bożej odpra­wia­na jest tak­że w śro­dy o g. 17:30. Obcho­dzi­my dzi­siaj Dzień Modli­twy i Pomo­cy Mate­rial­nej Kościo­ło­wi na Wscho­dzie. Przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka do puszek na ten cel. Dzi­siej­sza taca, jak w każ­dą II nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy wspie­ra­ją Para­fię swo­ją modli­twą i ofia­ra­mi materialnymi.

  2. We wto­rek 10 grud­nia przy­pa­da Uro­czy­stość Mat­ki Bożej Lore­tań­skiej – patron­ki nasze­go kościo­ła. Po świę­tym Fran­cisz­ku jest to nasz dru­gi odpust para­fial­ny. Ser­decz­nie zapra­sza­my na mszę świę­ta odpu­sto­wą o g. 18:30, któ­rej prze­wod­ni­czyć będzie J.E. bp. Rafał Mar­kow­ski. O g. 18:00 zaśpie­wa­my uro­czy­ście Lita­nię Lore­tań­ską. Kult Mat­ki Bożej Lore­tań­skiej zwią­za­ny jest z sank­tu­arium Świę­te­go Dom­ku w Lore­to. W wigi­lię uro­czy­sto­ści 9 grud­nia o g. 18:00 zapra­sza­my na nabo­żeń­stwo i pre­lek­cję na temat Sank­tu­arium w Lore­to i jego związ­ków z naszą para­fią. Kon­fe­ren­cję przy­go­to­wał Legion Maryi. Papież Bene­dykt XV w 1920 roku ogło­sił Mat­kę Bożą Lore­tań­ską Patron­ką Lot­ni­ków. W stu­le­cie tego wyda­rze­nia Sank­tu­arium Lore­tań­skie obcho­dzi Rok Jubi­le­uszo­wy. Z tej oka­zji nasza para­fia w dniach 1 – 6 czerw­ca 2020 roku orga­ni­zu­je piel­grzym­kę samo­lo­to­wą do Rzy­mu, Lore­to i Asy­żu – chce­my w Roku Jubi­le­uszo­wym odwie­dzić miej­sca zwią­za­ne z naszy­mi Patro­na­mi. Piel­grzym­ka jest tak przy­go­to­wa­na, aby­śmy oprócz Lore­to mogli zatrzy­mać się w wie­lu miej­scach zwią­za­nych ze świę­tym Fran­cisz­kiem. Prze­wi­dzia­ny jest rów­nież udział w audien­cji gene­ral­nej z papie­żem Fran­cisz­kiem i zwie­dza­nie rzym­skich bazy­lik. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje moż­na uzy­skać w kan­ce­la­rii para­fial­nej i zakry­stii. Zapi­sy przyj­mu­je­my do koń­ca stycznia.

  3. Za tydzień Para­fial­ne Reko­lek­cje Adwen­to­we, któ­re odbę­dą się w dniach 15, 16 i 17 grud­nia. Popro­wa­dzi je ks. Piotr Jut­kie­wicz – dok­to­rant na Papie­skim Insty­tu­cie Biblij­nym w Rzy­mie. Nauki reko­lek­cyj­ne i spo­wiedź na wszyst­kich mszach świę­tych nie­dziel­nych, a w dni powsze­dnie o g. 10:00, 17:30 i 19:00 (wyjąt­ko­wo zamiast g. 18:30).

  4. W skle­pi­ku para­fial­nym i kan­ce­la­rii moż­na naby­wać świe­ce wigi­lij­ne Cari­tas, kar­ty świą­tecz­ne i opłat­ki. Pole­ca­my też zesta­wy kolę­do­we i śpiew­nicz­ki z kolę­da­mi dla dzie­ci oraz kolo­ro­wan­ki biblij­ne. Przez cały adwent w dni powsze­dnie skle­pik para­fial­ny będzie czyn­ny rano, po Mszy św. rorat­niej. Moż­na zapi­sać się też na mie­sięcz­nik „Ore­mus” na przy­szły rok.

  5. W tym tygo­dniu wizy­ta dusz­pa­ster­ska, zwa­ną „kolę­dą” według nastę­pu­ją­ce­go porząd­ku: w czwar­tek (12.12) — ul. Rakow­ska 14A; ul. Rakow­ska 16; ul. Klin­kie­ro­wa 12; w pią­tek (13.12) — ul. Baka­lar­ska 15; ul. Baka­lar­ska 15A; ul. Baka­lar­ska 15B; w sobo­tę (14.12) — ul. Bor­su­cza + Łopu­szań­ska 4 i 6, ul. Głu­szyc­ka, ul. Nadziei, ul. Ana­li­tycz­na, ul. Aksa­mit­na, ul. Dzwon­ko­wa, ul. Muni­cy­pal­na, ul. Dale­szyc­ka, ul. Dział­ko­wa, ul. Per­lo­no­wa, ul. Mine­ral­na + ul. Ski­bic­ka nume­ry 1 – 6. Pro­si­my nowych miesz­kań­ców naszej para­fii oraz oso­by, któ­re jesz­cze nigdy nie przyj­mo­wa­ły „kolę­dy”, a chcia­ły­by to uczy­nić, o zgło­sze­nie nam swo­je­go adre­su. Będzie­my wdzięcz­ni za wywie­sze­nie we wła­snym blo­ku w poro­zu­mie­niu z admi­ni­stra­cją domu infor­ma­cji o kolę­dzie i prze­ka­za­nie jej sąsia­dom. Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o g. 16:30, w sobo­tę o g. 10:00.

  6. Oso­by chęt­ne do pomo­cy przy świą­tecz­nym wystro­ju kościo­ła zapra­sza­my do Gru­py Świą­tecz­nej i pro­si­my o kon­takt z ks. Pro­bosz­czem. Przez cały Adwent do pusz­ki z napi­sem Na kwia­ty zbie­ra­my dat­ki na zakup cho­inek i świą­tecz­ny wystrój kościoła.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp.  Marian Ści­słow­ski l. 68; Hie­ro­nim Szu­lęc­ki l. 94; Ryszard Mak­sy­mi­lian Szy­dłow­ski l. 84; Tade­usz Sty­kow­ski l. 64