XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 24.11.2019

Wyłączone

Uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszechświata

  1. Dzi­siaj Uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta. Ostat­nia nie­dzie­la roku litur­gicz­ne­go. Na zakoń­cze­nie mszy św. o g. 11:30 odmó­wie­nie aktu przy­ję­cia Jezu­sa Chry­stu­sa za Kró­la i Pana. Jest to jed­no­cze­śnie świę­to służ­by litur­gicz­nej. Pro­si­my o modli­twę w inten­cji mini­stran­tów, aby mogli czer­pać radość ze swo­jej posłu­gi i wzra­stać w wie­rze. Po mszy o 11.30 odbę­dzie się tak­że spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go, któ­ry ser­decz­nie zapra­sza w śro­dę 27 listo­pa­da na mszę św. w jego intencji.

  2. W tym tygo­dniu koń­czą się Kate­che­zy Zwia­sto­wa­nia: jest jesz­cze szan­sa dla wszyst­kich poszu­ku­ją­cych, żeby przyjść i słu­chać dobre­go sło­wa dla sie­bie. Ser­decz­nie zapra­sza­my w ponie­dzia­łek i czwar­tek o 19.45 w kościele.

  3. Dekre­tem Kon­gre­ga­cji ds. Kul­tu Boże­go i Dys­cy­pli­ny Sakra­men­tów Papież Fran­ci­szek pole­cił wpi­sać Wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Lore­tań­skiej do Kalen­da­rza Rzym­skie­go, tym samym będzie odtąd obcho­dzo­ne w całym Koście­le powszech­nym. To pod­nie­sie­nie ran­gi świę­ta Patron­ki nasze­go kościo­ła jest dla nas wiel­ką rado­ścią. Już dzi­siaj ser­decz­nie zapra­sza­my na mszę świę­ta odpu­sto­wą 10 grud­nia o g. 18:30, któ­rej prze­wod­ni­czyć będzie J.E. bp. Rafał Mar­kow­ski. Kult Mat­ki Bożej Lore­tań­skiej zwią­za­ny jest z sank­tu­arium Świę­te­go Dom­ku w Lore­to. Jest to, jak mówił Jan Paweł II, „sank­tu­arium cudow­ne”, skła­da­ją­ce się z domu z Naza­ret, w któ­rym uro­dzi­ła się i żyła Mary­ja Pan­na. W tych ścia­nach mia­ło miej­sce Zwia­sto­wa­nie, a co za tym idzie rów­nież Wcie­le­nie Syna Boże­go. W tym domu bywa­ła, a może i żyła Świę­ta Rodzi­na. Wspo­mnie­nie Mat­ki Bożej Lore­tań­skiej obcho­dzo­ne jest 10 grud­nia. Data ta upa­mięt­nia cudow­ne prze­nie­sie­nie Dom­ku do Lore­to. Mia­ło to miej­sce w 1294 roku. Zgod­nie z tra­dy­cją prze­nie­sie­nia mie­li doko­nać anio­ło­wie, by uchro­nić tę pamiąt­kę Wcie­le­nia przed muzuł­ma­na­mi. Ze wzglę­du na to cudow­ne prze­nie­sie­nie, Bene­dykt XV w 1920 roku ogło­sił Mat­kę Bożą Lore­tań­ską Patron­ką Lot­ni­ków. W stu­le­cie tego wyda­rze­nia Sank­tu­arium Lore­tań­skie obcho­dzi Rok Jubi­le­uszo­wy. Potrwa on od 8 grud­nia bie­żą­ce­go roku do 10 grud­nia 2020 roku.

  4. Za tydzień roz­po­czy­na­my Adwent. Para­fial­ne Reko­lek­cje Adwen­to­we odbę­dą się 15, 16 i 17 grud­nia. Popro­wa­dzi je ks. Piotr Jut­kie­wicz – dok­to­rant na Papie­skim Insty­tu­cie Biblij­nym w Rzy­mie. Szcze­gó­ło­wy pro­gram reko­lek­cji zosta­nie poda­ny za tydzień.

  5. W skle­pi­ku para­fial­nym moż­na nabyć świe­ce wigi­lij­ne Cari­tas, kar­ty świą­tecz­ne, śpiew­ni­ki z kolę­da­mi dla dzie­ci i kolo­ro­wan­ki. W skle­pi­ku moż­na tak­że zapi­sać się już na mie­sięcz­nik „Ore­mus” na przy­szły rok.

  6. Od począt­ku Adwen­tu roz­pocz­nie­my też wizy­tę dusz­pa­ster­ską, zwa­ną „kolę­dą”, zaczy­na­jąc już tra­dy­cyj­nie od domów naj­now­szych poło­żo­nych mię­dzy uli­ca­mi Insta­la­to­rów i Baka­lar­ską. Pro­si­my nowych miesz­kań­ców naszej para­fii oraz oso­by, któ­re jesz­cze nigdy nie przyj­mo­wa­ły „kolę­dy”, a chcia­ły­by to uczy­nić, o zgło­sze­nie nam swo­je­go adre­su. Plan wizy­ty dusz­pa­ster­skiej od 1 do 7 grud­nia 2019: 02.12. (ponie­dzia­łek) – ul. Rakow­ska 3, 4, 68; 03.12. (wto­rek)ul. Rakow­ska 910 oraz Klin­kie­ro­wa 3; 04.12. (śro­da) – ul. Rakow­ska 11 i Klin­kie­ro­wa 5; 05.12 (czwar­tek) – ul. Rakow­ska 12 i 14 oraz ul. Klin­kie­ro­wa 1007.12. (sobo­ta) – ul. Hej­na­ło­wa, Fajan­so­wa, Wago­no­wa, Wago­no­wa 19, Zbą­szyń­ska, Pod­bor­ska i Naroż­na. Pro­si­my o powia­do­mie­nie sąsia­dów o wizy­cie księ­ży, zwłasz­cza w rejo­nach domów jed­no­ro­dzin­nych. W poprzed­nich latach wie­sza­li­śmy infor­ma­cje o kolę­dzie, naj­czę­ściej były one jed­nak zry­wa­ne, dla­te­go od ubie­głe­go roku pro­si­my samych miesz­kań­ców o wywie­sze­nie we wła­snym blo­ku w poro­zu­mie­niu z admi­ni­stra­cją domu infor­ma­cji o kolę­dzie i prze­ka­za­nie jej sąsia­dom. Przy­kła­do­wy wzór ogło­sze­nia o kolę­dzie dostęp­ny jest w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o g. 16:30, w sobo­tę o g. 10:00.

  7. W naj­bliż­szą sobo­tę — 30. listo­pa­da przy­pa­da świę­to św. Andrze­ja Apo­sto­ła – Patro­na ks. Andrze­ja Łagu­ny, rezy­den­ta naszej para­fii. Czci­god­ne­go Sole­ni­zan­ta pole­ca­my modli­twie i zapra­sza­my na mszę św. w Jego inten­cji w sobo­tę o g. 17:30.

  8. Przy­po­mi­na­my, że są jesz­cze wol­ne inten­cje na listo­pad i gru­dzień.

  9. W tym tygo­dniu zmarł nasz para­fia­nin: śp. Kazi­mierz Łozow­ski, l. 88.