I NIEDZIELA ADWENTU — 02.12.2018

 1. Dzi­siej­sza I nie­dzie­la mie­sią­ca roz­po­czy­na Adwent – jest to czas czu­wa­nia — rado­sne­go ocze­ki­wa­nia na przyj­ście Pana. Od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 5:30 zapra­sza­my do kapli­cy na Lau­de­sy – poran­ną modli­twę Kościo­ła. Wej­ście do kapli­cy od stro­ny zakry­stii. Od jutra zapra­sza­my na Rora­ty – Msze świę­te ku czci Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, któ­re spra­wo­wać będzie­my w dni powsze­dnie o g. 6:30. Zapra­sza­my szcze­gól­nie dzie­ci z rodzi­ca­mi. Po Rora­tach dla dzie­ci przy­go­tu­je­my gorą­ce kakao i sło­dy­cze, aby mogły pójść bez­po­śred­nio do szko­ły. Dla tych, któ­rzy ze wzglę­du na pra­cę, czy szko­lę nie mogą przy­cho­dzić rano Msza św. ku czci Mat­ki Bożej odpra­wia­na będzie tak­że wie­czo­rem w śro­dy o g. 17:30.

 2. W ponie­dzia­łek msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Czy­ta­nie wypo­min­ków pół godzi­ny przed mszą świę­tą. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca. Spo­wiedź od g. 16:30. O g. 17:30 msza świę­ta, na któ­ra zapra­sza­my szcze­gól­nie dzie­ci, któ­re przy­ję­ły w tym roku I Komu­nię św. i ich rodzi­ców. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu.

 3. W sobo­tę 8 grud­nia Uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Msze św. jak w dni powsze­dnie. O g. 12:00 Godzi­na Łaski, któ­rą popro­wa­dzi Legion Maryi.

 4. W następ­ną nie­dzie­lę roz­po­czy­na­my Para­fial­ne Reko­lek­cje Adwen­to­we, któ­re potrwa­ją od 9 do 11 grud­nia, popro­wa­dzi je ks. Moisés Marín Pérez — Obroń­ca Węzła Mał­żeń­skie­go w Sądzie Metro­po­li­tal­nym War­szaw­skim. Nauki reko­lek­cyj­ne i moż­li­wość spo­wie­dzi pod­czas wszyst­kich mszy nie­dziel­nych. W ponie­dzia­łek i wto­rek msze św. z nauką reko­lek­cyj­ną o g. 10:00, 17:30 i 19:00 (wyjąt­ko­wo zamiast o g. 18:30). Przez cały dzień od g. 11:00 do 17:20 wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. W ramach reko­lek­cji w ponie­dzia­łek 10 grud­nia świę­to­wać będzie­my nasz dru­gi odpust para­fial­ny – Mat­ki Bożej Lore­tań­skiej – Patron­ki nasze­go kościo­ła. O g. 17:30 uro­czy­sta suma odpu­sto­wa, na któ­rą zapra­sza­my szcze­gól­nie wszyst­kie gru­py para­fial­ne. Po Mszy św. Lita­nia do Mat­ki Bożej Lore­tań­skiej.

 5. Dzię­ku­je­my za ofia­ry skła­da­ne dzi­siaj na tacę, zgod­nie z zapo­wie­dzią prze­zna­czo­ne zosta­ną na Semi­na­rium Duchow­ne św. Jana Chrzci­cie­la w War­sza­wie. Jed­no­cze­śnie przed kościo­łem Para­fial­nym Oddział Cari­tas zbie­ra dat­ki na przy­go­to­wa­nie paczek świą­tecz­nych dla potrze­bu­ją­cych. Dzię­ku­je­my wszyst­kim ofiarodawcom.

 6. Ks. Gia­co­mo Calo­re zapra­sza doro­słych i mło­dzież na kolej­ne spo­tka­nie z cyklu „to wła­śnie zwy­cię­ży­ło świat: nasza wia­ra” – w pią­tek 7 grud­nia o g. 19:30 w bocz­nej kaplicy.

 7. Przez cały Adwent do pusz­ki z napi­sem Na kwia­ty zbie­ra­my dat­ki na zakup cho­inek i świą­tecz­ny wystrój kościoła.

 8. Dzi­siaj o g. 16:30 spo­tka­nia Gru­py Żywe­go Różań­ca w sali nad zakry­stią. O g. 18:00 zapra­sza­my na Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, z racji I nie­dzie­li miesiąca.

 9. W skle­pi­ku para­fial­nym moż­na nabyć świe­ce wigi­lij­ne Cari­tas, kar­ty świą­tecz­ne i opłat­ki. W tym roku nie będzie­my roz­pro­wa­dzać opłat­ków na tere­nie para­fii. Będą one dostęp­ne przez cały Adwent w skle­pi­ku para­fial­nym, w kan­ce­la­rii para­fial­nej i w zakry­stii. Skle­pik w cza­sie Adwen­tu będzie czyn­ny tak­że po Roratach.

 10. Od ponie­dział­ku 3 grud­nia roz­pocz­nie­my wizy­tę dusz­pa­ster­ską, zwa­ną „kolę­dą”. Pro­si­my nowych miesz­kań­ców naszej para­fii oraz oso­by, któ­re jesz­cze nigdy nie przyj­mo­wa­ły „kolę­dy”, a chcia­ły­by to uczy­nić, o zgło­sze­nie nam swo­je­go adre­su. Plan wizy­ty dusz­pa­ster­skiej od 3 do 8 grud­nia 2018: 03.12. (ponie­dzia­łek) – ul. Rakow­ska 910; 04.12. (wto­rek)ul. Rakow­ska 1112 oraz Insta­la­to­rów 5; 05.12. (śro­da) – ul. Rakow­ska 1416; 06.12 (czwar­tek) ul. Rakow­ska 14A i al. Kra­kow­ska 291 i 08.12. (sobo­ta) – ul. Hej­na­ło­wa, Fajan­so­wa, Bor­su­cza, Łopu­szań­ska 4 i 6, Głu­szyc­ka, Nadziei, Ana­li­tycz­na, Wago­no­wa, Zbą­szyń­ska i Pod­bor­ska. Pro­si­my o powia­do­mie­nie sąsia­dów o wizy­cie księ­ży, zwłasz­cza w rejo­nach domów jed­no­ro­dzin­nych. W blo­kach do tej pory wie­sza­li­śmy infor­ma­cje o kolę­dzie, naj­czę­ściej były one jed­nak zry­wa­ne, dla­te­go od tego roku pro­si­my samych miesz­kań­ców o wywie­sze­nie we wła­snym blo­ku w poro­zu­mie­niu z admi­ni­stra­cją domu infor­ma­cji o kolę­dzie i prze­ka­za­nie jej sąsia­dom. Przy­kła­do­wy wzór ogło­sze­nia o kolę­dzie dostęp­ny jest w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o g. 16:30, w sobo­tę o g. 10:00. Szcze­gó­ło­wy pro­gram kolę­dy na ten i następ­ny tydzień wywie­szo­ny jest w gablo­cie para­fial­nej i dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii.

 11. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Sta­ni­sła­wa Goź­dzik l. 81, Ludwik Krzysz­tof Wit­kow­ski l. 76, Woj­ciech Janusz Woj­cie­chow­ski l. 65, Hali­na Walic­ka l.90