XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 25.11.2018

Wyłączone

Uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszechświata

  1. Dzi­siaj Uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta. Ostat­nia nie­dzie­la roku litur­gicz­ne­go. Na zakoń­cze­nie mszy św. o g. 11:30 odmó­wie­nie aktu przy­ję­cia Jezu­sa Chry­stu­sa za Kró­la i Pana. Dzi­siaj odby­wa się rów­nież pro­mo­cja lek­tor­ska czte­rech naszych mini­stran­tów: Szy­mo­na, Jaku­ba, Kon­ra­da i Micha­ła, któ­rzy w koście­le semi­na­ryj­nym przy Kra­kow­skim Przed­mie­ściu pod­czas mszy św. o g. 16:00 zosta­ną uro­czy­ście pro­mo­wa­ni na lek­to­rów. Pro­si­my o modli­twę w inten­cji mini­stran­tów, aby mogli czer­pać radość ze swo­jej posłu­gi i wzra­stać w wierze.

  2. Obcho­dzi­my dzi­siaj 85. rocz­ni­cę Wiel­kie­go Gło­du na Ukra­inie, będą­ce­go efek­tem zbrod­ni­czej poli­ty­ki sta­li­now­skiej, w wyni­ku któ­rej w latach 1932 – 1933 śmierć ponio­sło 8 mln osób – módl­my się za wszyst­kie ofia­ry tego ludo­bój­stwa, w tym za zmar­łych Pola­ków, pro­sząc dla nich o życie wiecz­ne, a dla spraw­ców o Boże Miłosierdzie.

  3. Dzi­siaj po mszy św. o g. 11:30 spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go.

  4. Za tydzień roz­po­czy­na­my Adwent, któ­ry w tym roku trwa krót­ko, tyl­ko 3 tygo­dnie i jeden dzień. Para­fial­ne Reko­lek­cje Adwen­to­we odbę­dą się 9, 10 i 11 grud­nia. Popro­wa­dzi je ks. Moisés Marín Pérez — obroń­ca węzła mał­żeń­skie­go w Sądzie Metro­po­li­tal­nym War­szaw­skim. Szcze­gó­ło­wy pro­gram reko­lek­cji zosta­nie poda­ny za tydzień.

  5. Dzi­siaj po mszy św. o g. 19:00 we współ­pra­cy z wolon­ta­riu­sza­mi z Zespo­łu Szkół Lot­ni­czych przy ul. Gład­kiej prze­pro­wa­dza­my zbiór­kę w ramach akcji „Szla­chet­na Pacz­ka”. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za skła­da­ne ofia­ry. Za tydzień zbiór­ka na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną Cari­tas naszej Para­fii. W skle­pi­ku para­fial­nym będzie moż­na od przy­szłej nie­dzie­li nabyć świe­ce wigi­lij­ne Cari­tas oraz opłat­ki. W tym roku nie będzie­my roz­pro­wa­dzać opłat­ków na tere­nie para­fii. Będą one dostęp­ne przez cały Adwent w skle­pi­ku para­fial­nym, w kan­ce­la­rii para­fial­nej i w zakrystii.

  6. Od począt­ku Adwen­tu roz­pocz­nie­my też wizy­tę dusz­pa­ster­ską, zwa­ną „kolę­dą”, zaczy­na­jąc już tra­dy­cyj­nie od domów naj­now­szych poło­żo­nych mię­dzy uli­ca­mi Insta­la­to­rów i Baka­lar­ską. Pro­si­my nowych miesz­kań­ców naszej para­fii oraz oso­by, któ­re jesz­cze nigdy nie przyj­mo­wa­ły „kolę­dy”, a chcia­ły­by to uczy­nić, o zgło­sze­nie nam swo­je­go adre­su. Plan wizy­ty dusz­pa­ster­skiej od 3 do 8 grud­nia 2018: 03.12. (ponie­dzia­łek) – ul. Rakow­ska 910; 04.12. (wto­rek)ul. Rakow­ska 1112 oraz Insta­la­to­rów 5; 05.12. (śro­da) – ul. Rakow­ska 1416; 06.12 (czwar­tek) – ul. Rakow­ska 14A i al. Kra­kow­ska 29108.12. (sobo­ta) – ul. Hej­na­ło­wa, Fajan­so­wa, Bor­su­cza, Łopu­szań­ska 4 i 6, Głu­szyc­ka, Nadziei, Ana­li­tycz­na, Wago­no­wa, Zbą­szyń­ska i Pod­bor­ska. Pro­si­my o powia­do­mie­nie sąsia­dów o wizy­cie księ­ży, zwłasz­cza w rejo­nach domów jed­no­ro­dzin­nych. W blo­kach do tej pory wie­sza­li­śmy infor­ma­cje o kolę­dzie, naj­czę­ściej były one jed­nak zry­wa­ne, dla­te­go od tego roku pro­si­my samych miesz­kań­ców o wywie­sze­nie we wła­snym blo­ku w poro­zu­mie­niu z admi­ni­stra­cją domu infor­ma­cji o kolę­dzie i prze­ka­za­nie jej sąsia­dom. Przy­kła­do­wy wzór ogło­sze­nia o kolę­dzie dostęp­ny jest w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o g. 16:30, w sobo­tę o g. 10:00.

  7. W naj­bliż­szy pią­tek — 30. listo­pa­da przy­pa­da świę­to św. Andrze­ja Apo­sto­ła – Patro­na ks. Andrze­ja Łagu­ny, rezy­den­ta naszej para­fii. Czci­god­ne­go Sole­ni­zan­ta pole­ca­my modli­twie i zapra­sza­my na mszę św. w Jego inten­cji w pią­tek o g. 18:30.