II NIEDZIELA ADWENTU — 09.12.2018

Wyłączone
 1. Dzi­siaj roz­po­czę­li­śmy Para­fial­ne Reko­lek­cje Adwen­to­we, któ­re potrwa­ją do wtor­ku 11 grud­nia, pro­wa­dzi je ks. Moisés Marín Pérez - Obroń­ca Węzła Mał­żeń­skie­go w Sądzie Metro­po­li­tal­nym War­szaw­skim – ser­decz­nie wita­my Ks. Reko­lek­cjo­ni­stę, pro­si­my o modli­twę w Jego inten­cji i w inten­cji tych reko­lek­cji, aby pro­wa­dzi­ły nas do nawró­ce­nia ku Chry­stu­so­wi. Nauki reko­lek­cyj­ne i moż­li­wość spo­wie­dzi pod­czas wszyst­kich mszy nie­dziel­nych. W ponie­dzia­łek i wto­rek msze św. z nauką reko­lek­cyj­ną i moż­li­wość spo­wie­dzi o g. 10:00, 17:30 i 19:00. Przez te dwa dni od g. 11:00 do 17:20 moż­li­wość ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w kapli­cy. W ramach reko­lek­cji w ponie­dzia­łek 10 grud­nia świę­to­wać będzie­my nasz dru­gi odpust para­fial­ny – Uro­czy­stość Mat­ki Bożej Lore­tań­skiej – Patron­ki nasze­go kościo­ła. Jej orę­dow­nic­twu zawie­rza­my wszyst­kie nasze rodzi­ny i całą parafię.
  O g. 17:30 uro­czy­sta suma odpu­sto­wa, po Mszy św. zaśpie­wa­my Lita­nię do Mat­ki Bożej Lore­tań­skiej.

 2. Pod­czas całe­go Adwen­tu zapra­sza­my od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 5:30 do kapli­cy na Lau­de­sy – poran­ną modli­twę Kościo­ła. Wej­ście do kapli­cy od stro­ny zakry­stii. Rora­ty – Msze świę­te ku czci Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, spra­wu­je­my w dni powsze­dnie o g. 6:30. Zapra­sza­my szcze­gól­nie dzie­ci z rodzi­ca­mi. Po Rora­tach dla dzie­ci przy­go­tu­je­my gorą­ce kakao i sło­dy­cze, aby mogły pójść bez­po­śred­nio do szko­ły. Dla tych, któ­rzy ze wzglę­du na pra­cę, czy szko­lę nie mogą przy­cho­dzić rano Mszę św. ku czci Mat­ki Bożej odpra­wia­my tak­że w śro­dy wie­czo­rem o g. 17:30.

 3. Dzi­siaj obcho­dzi­my Dzień Modli­twy i Pomo­cy Mate­rial­nej Kościo­ło­wi na Wscho­dzie. Przed kościo­łem odby­wa się zbiór­ka do puszek na ten cel. Dzi­siej­sza taca, jak w każ­dą II nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy wspie­ra­ją Para­fię swo­ją modli­twą i ofia­ra­mi materialnymi.

 4. Jest nam miło poin­for­mo­wać, że ks. Gia­co­mo Calo­re zdo­był 1. nagro­dę w „Kon­kur­sie na naj­lep­szą pra­cę magi­ster­ską z zakre­su teo­lo­gii oraz nauk o rodzi­nie” orga­ni­zo­wa­nym przez Fun­da­cję Pro Futu­ro The­olo­giae, dzia­ła­ją­cą przy Wydzia­le Teo­lo­gicz­nym Uni­wer­sy­te­tu Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toru­niu. Lau­re­ato­wi nagro­dy ser­decz­nie gratulujemy.

 5. Oso­by chęt­ne do pomo­cy przy świą­tecz­nym wystro­ju kościo­ła zapra­sza­my do Gru­py Świą­tecz­nej i pro­si­my o kon­takt z ks. Gia­co­mo lub ks. Kazi­mie­rzem. Przez cały Adwent do pusz­ki z napi­sem Na kwia­ty zbie­ra­my dat­ki na zakup cho­inek i świą­tecz­ny wystrój kościoła.

 6. W skle­pi­ku para­fial­nym moż­na nabyć świe­ce wigi­lij­ne Cari­tas, kar­ty świą­tecz­ne i opłat­ki. W tym roku nie będzie­my roz­pro­wa­dzać opłat­ków na tere­nie para­fii. Będą one dostęp­ne przez cały Adwent w skle­pi­ku para­fial­nym, w kan­ce­la­rii para­fial­nej i w zakry­stii. Skle­pik w cza­sie Adwen­tu jest czyn­ny tak­że po Roratach.

 7. Plan wizy­ty dusz­pa­ster­skiej od 12 do 15 grud­nia: 12.12.2018. (śro­da) — ul. Rakow­ska 4; ul. Rakow­ska 6; ul. Rakow­ska 8; 13.12.2018. (czwar­tek) — ul. Klin­kie­ro­wa 3; ul. Klin­kie­ro­wa 5, ul. Klin­kie­ro­wa 10, ul. Klin­kie­ro­wa 12; 14.12.2018 (pią­tek) — Al. Kra­kow­ska 291A; ul. Baka­lar­ska 15; 15.12.2018 (sobo­ta) — ul. Fli­sa 7, 9, 11; ul. Łopu­szań­ska, ul. Naroż­na, ul. Nasien­na, ul. Kol­neń­ska, ul. Orze­cho­wa; ul. Modu­lar­na; ul. Geo­lo­gicz­na, ul. Łobe­ska, ul. Star­to­wa, ul. Kazi­mie­rza Wielkiego
  Pro­si­my nowych miesz­kań­ców naszej para­fii oraz oso­by, któ­re jesz­cze nigdy nie przyj­mo­wa­ły „kolę­dy”, a chcia­ły­by to uczy­nić, o zgło­sze­nie nam swo­je­go adre­su. Miesz­kań­ców blo­ków pro­si­my o wywie­sze­nie we wła­snym blo­ku w poro­zu­mie­niu z admi­ni­stra­cją domu infor­ma­cji o kolę­dzie i prze­ka­za­nie jej sąsia­dom. Przy­kła­do­wy wzór ogło­sze­nia o kolę­dzie dostęp­ny jest w zakry­stii i kan­ce­la­rii para­fial­nej. Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o g. 16:30, w sobo­tę o g. 10:00. Szcze­gó­ło­wy pro­gram kolę­dy do koń­ca grud­nia wywie­szo­ny jest w gablo­cie para­fial­nej i dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.

 8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Janusz Piotr Knapp l. 60, śp. Mar­ta Kowal­czyk l. 93, śp. Zofia Maria Jaro­siń­ska l. 80, śp. Marian­na Rut­kow­ska l. 87.