I NIEDZIELA ADWENTU — 03.12.2017

 1. Dzi­siej­sza I nie­dzie­la mie­sią­ca roz­po­czy­na Adwent – jest to czas czu­wa­nia — rado­sne­go ocze­ki­wa­nia na przyj­ście Pana. Od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 5:30 zapra­sza­my do kapli­cy na Lau­de­sy – poran­ną modli­twę Kościo­ła. Wej­ście do kapli­cy od stro­ny zakry­stii. Od jutra zapra­sza­my na Rora­ty – Msze świę­te ku czci Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, któ­re spra­wo­wać będzie­my w dni powsze­dnie o g. 6:30. Zapra­sza­my szcze­gól­nie dzie­ci z rodzi­ca­mi. Po Rora­tach dla dzie­ci przy­go­tu­je­my gorą­ce kakao i sło­dy­cze, aby mogły pójść bez­po­śred­nio do szko­ły. Dla tych, któ­rzy ze wzglę­du na pra­cę, czy szko­lę nie mogą przy­cho­dzić rano Msza św. ku czci Mat­ki Bożej odpra­wia­na będzie tak­że wie­czo­rem we wtor­ki i czwart­ki o g. 17:30.

 2. W pią­tek 8 grud­nia Uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Msze św. jak w dni powsze­dnie, dodat­ko­wa Msza św. o g. 10:00, po niej wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. O g. 12:00 Godzi­na Łaski, któ­rą popro­wa­dzi Legion Maryi.

 3. W następ­ną nie­dzie­lę roz­po­czy­na­my Para­fial­ne Reko­lek­cje Adwen­to­we, któ­re potrwa­ją od 10 do 12 grud­nia, popro­wa­dzi je ks. Pedro José Guzmán Ardi­la, Pre­fekt Semi­na­rium Misyj­ne­go Redemp­to­ris Mater w War­sza­wie. Nauki reko­lek­cyj­ne i moż­li­wość spo­wie­dzi pod­czas wszyst­kich mszy nie­dziel­nych. W ponie­dzia­łek i wto­rek msze św. z nauką reko­lek­cyj­ną o g. 10:00, 17:30 i 19:00 (wyjąt­ko­wo zamiast o g. 18:30). Przez cały dzień od g. 11:00 do 17:20 wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. W ramach reko­lek­cji w nie­dzie­lę 10 grud­nia świę­to­wać będzie­my nasz dru­gi odpust para­fial­ny – Mat­ki Bożej Lore­tań­skiej. O g. 11:30 uro­czy­sta suma odpu­sto­wa, na któ­rą zapra­sza­my szcze­gól­nie wszyst­kie gru­py para­fial­ne. Po Mszy św. Lita­nia do Mat­ki Bożej Lore­tań­skiej. Wie­czo­rem po Mszy św. o g. 18:00 Chór Rodzin­ny Soli Deo zaśpie­wa Aka­tyst – ku czci Mat­ki Bożej.

 4. Dzię­ku­je­my za ofia­ry skła­da­ne dzi­siaj na tacę, zgod­nie z zapo­wie­dzią prze­zna­czo­ne zosta­ną na Semi­na­rium Duchow­ne św. Jana Chrzci­cie­la w War­sza­wie. Jed­no­cze­śnie przed kościo­łem Para­fial­ny Oddział Cari­tas zbie­ra dat­ki na przy­go­to­wa­nie paczek świą­tecz­nych dla potrzebujących.

 5. Oso­by chęt­ne do pomo­cy przy świą­tecz­nym wystro­ju kościo­ła zapra­sza­my do Gru­py Świą­tecz­nej i pro­si­my o kon­takt z ks. Rober­to. Przez cały Adwent do pusz­ki z napi­sem Na kwia­ty zbie­ra­my dat­ki na zakup cho­inek i świą­tecz­ny wystrój kościoła.

 6. Dzi­siaj o g. 15:30 spo­tka­nia Gru­py Żywe­go Różań­ca w sali nad zakry­stią. O g. 17:00 zapra­sza­my na Wie­czór Uwiel­bie­nia z wysta­wie­niem Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, któ­ry popro­wa­dzi Chór Rodzin­ny Soli Deo.

 7. W skle­pi­ku para­fial­nym moż­na już naby­wać świe­ce wigi­lij­ne Cari­tasopłat­ki na stół wigi­lij­ny oraz książ­ki na świą­tecz­ne pre­zen­ty. Skle­pik w okre­sie Adwen­tu czyn­ny będzie dodat­ko­wo po poran­nych Rora­tach. Zachę­ca­my do naby­wa­nia opłat­ków przy­go­to­wa­nych przez naszą para­fię. Wewnątrz znaj­du­je się List na Boże Naro­dze­nie, któ­ry napi­sał ks. Pro­boszcz i ser­decz­nie pro­si Para­fian o jego prze­czy­ta­nie. Opłat­ki roz­pro­wa­dza też na tere­nie Para­fii nasz zakry­stia­nin Mate­usz Pierz­cha­ła w dni powsze­dnie od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 17:00 ‑21:00 oraz w sobo­ty od 10:00 do 16:30, w tym tygo­dniu według nastę­pu­ją­ce­go porząd­ku: Ponie­dzia­łek 04.12 ‑ul. 1‑go Sierp­nia 41,39,37; al. XX-lat­ków 6,4a,4. Wto­rek 05.12 ‑ul. 1‑go Sierp­nia 35,33,31, al. XX-lat­ków 2a,2, ul. Sul­mie­rzyc­ka 6. Śro­da 06.12 — ul. Leżaj­ska 1,2,3,4, ul. Ustrzyc­ka, ul. Sul­mie­rzyc­ka 3,4. Czwar­tek 07.12 — al. XX-lat­ków 1,1a,3. Pią­tek 08.12 — al. XX-lat­ków 15, ul. Stru­bi­czów 1,3,4,4a,5,6, al. Kra­kow­ska 266,268,270,272. Sobo­ta 09.12 — ul. Ręko­dziel­ni­cza, Sycow­ska, Cypry­so­wa, Jani­szow­ska, Sape­rów, Prud­nic­ka, Żego­ty, Tro­jań­ska, Robot­ni­cza, Lipow­cza­na, Mate­rii, Jamiń­ska, Bory­ny, Kra­ko­wia­ków, Sta­tycz­na, Jako­bi­nów, Kol­neń­ska, Nasien­na, Przed­po­le, Łopu­szańsk. Opłat­ki moż­na nabyć rów­nież w zakry­stii i w kan­ce­la­rii parafialnej.

 8. Para­fia poszu­ku­je oso­by do pra­cy w zakry­stii. Zain­te­re­so­wa­nych pro­si­my o kon­takt z ks. Pro­bosz­czem. Są jesz­cze wol­ne inten­cje gru­dnio­we na msze świę­te poranne.

 9. Za tydzień mini­stran­ci będą roz­pro­wa­dzać kalen­da­rzesian­ko na Boże Naro­dze­nie z prze­zna­cze­niem na fun­dusz mini­stranc­ki. Rów­nież w następ­ną nie­dzie­lę roz­pocz­nie­my wraz z Fun­da­cją Uwierz akcję „Weź ser­dusz­ko daj ser­ce”, poprzez któ­rą chce­my obda­ro­wać świą­tecz­ny­mi pre­zen­ta­mi dzie­ci naszej parafii.

 10. Wizy­tę dusz­pa­ster­ską, zwa­ną „kolę­dą” roz­pocz­nie­my w tym roku od począt­ku Adwen­tu, zaczy­na­jąc już tra­dy­cyj­nie od blo­ków naj­now­szych, według nastę­pu­ją­ce­go porząd­ku: we wto­rek (05.12.)al. Kra­kow­ska 291; w śro­dę (06.12.) al. Kra­kow­ska 291A ul. Rakow­ska 9; w czwar­tek (07.12.) — ul. Rakow­ska 10 Rakow­ska 11; w sobo­tę (09.12.) - ul. Hej­na­ło­wa, Fajan­so­wa, Naroż­na, Bor­su­cza, Głu­szyc­ka, Nadziei, Ana­li­tycz­na, Zbą­szyń­ska, Wago­no­wa, Pod­bor­ska. Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o g. 16:30, w sobo­tę o g. 10:00. Pro­si­my o powia­do­mie­nie sąsia­dów o wizy­cie księ­ży. Jest to oka­zja do wza­jem­ne­go pozna­nia się i wspól­nej modli­twy. Szcze­gó­ło­wy pro­gram kolę­dy na ten i następ­ny tydzień wywie­szo­ny jest w gablo­cie para­fial­nej i dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.

 11. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Mał­go­rza­ta Gle­go­ła l. 49, Wło­dzi­mierz Wie­czo­rek l. 62, Jadwi­ga Apo­lo­nia Paska l. 88, Ryszard Kraw­czyk l. 69