NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA — 26.11.2017

Wyłączone
  1. Dzi­siej­szej nie­dzie­li, w Uro­czy­stość Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta, pod­czas Mszy św. o g. 11:15, ks. Pro­boszcz przy­jął uro­czy­ście do służ­by litur­gicz­nej w naszej para­fii 8 nowych mini­stran­tów. Dzię­ku­je­my Bogu za to, że wzbu­dza w ser­cach naszych mło­dych Para­fian pra­gnie­nie służ­by przy ołta­rzu, a chłop­ców pole­ca­my modli­twie całej Parafii.

  2. Apo­sto­lat Maryj­ny zapra­sza dziś po Mszy św. o g. 11:30 na spo­tka­nie do sali pod zakry­stią. O g. 16:00 w dol­nym koście­le msza świę­ta po ukra­iń­sku w rycie rzym­sko­ka­to­lic­kim. Ser­decz­nie zapra­sza­my i pro­si­my o powia­do­mie­nie zain­te­re­so­wa­nych o tym duszpasterstwie.

  3. Za tydzień, w I nie­dzie­lę mie­sią­ca, roz­po­czy­na się Adwent. Taca prze­zna­czo­na będzie na Semi­na­rium Duchow­ne św. Jana Chrzci­cie­la w War­sza­wie. Jed­no­cze­śnie przed kościo­łem Para­fial­ny Oddział Cari­tas będzie zbie­rał dat­ki na przy­go­to­wa­nie paczek świą­tecz­nych dla potrze­bu­ją­cych. O g. 17:00 w następ­ną nie­dzie­lę zapra­sza­my na Wie­czór Uwiel­bie­nia, któ­ry popro­wa­dzi Chór Rodzin­ny Soli Deo.

  4. W tym roku Adwent trwa krót­ko, tyl­ko 3 tygo­dnie. Para­fial­ne reko­lek­cje adwen­to­we odbę­dą się 10, 11 i 12 grud­nia, popro­wa­dzi je ks. Pedro José Guzmán Ardi­la, Pre­fekt Semi­na­rium Misyj­ne­go Redemp­to­ris Mater w War­sza­wie. Szcze­gó­ło­wy pro­gram reko­lek­cji zosta­nie poda­ny za tydzień.

  5. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca. Przez cały dzień wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Moż­li­wość spo­wie­dzi pod­czas mszy świę­tych oraz od g. 16:30 do 19:00. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu.

  6. Para­fia poszu­ku­je oso­by do pra­cy w zakry­stii. Zain­te­re­so­wa­nych pro­si­my o kon­takt z ks. Proboszczem.

  7. W skle­pi­ku para­fial­nym moż­na już naby­wać świe­ce wigi­lij­ne Cari­tas opłat­ki wraz z listem na Boże Naro­dze­nie, któ­ry przy­go­to­wał ks. Pro­boszcz i ser­decz­nie pro­si Para­fian o jego prze­czy­ta­nie. Opłat­ki będzie roz­pro­wa­dzić na tere­nie Para­fii nasz zakry­stia­nin Mate­usz Pierz­cha­ła w dni powsze­dnie od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 17:00 ‑21:00 oraz w sobo­ty od 10:00 do 16:30, w tym tygo­dniu według nastę­pu­ją­ce­go porząd­ku: Ponie­dzia­łek: ul. 1‑go Sierp­nia 44, 44a, 42, 42a, 40; Wto­rek: ul. 1‑go Sierp­nia 40b, 38, 38a, 36; Śro­da: ul. 1‑go Sierp­nia 34, 34a, 32 ul. Stru­bi­czów 8; Czwar­tek: ul. 1 Sierp­nia 53, 49b al. XX-lat­ków 20, 18, 16, 14; Pią­tek: ul. 1‑go Sierp­nia 49, 49a, 47, 47a, 45, ul. Rada­ro­wa 2a, 4, 4a al. XX-lat­ków 10, 12; Sobo­ta: Mine­ral­na, Dzwon­ko­wa, Aksa­mit­na, Muni­cy­pal­na, Per­lo­no­wa, Kolum­ba, Gidziń­skie­go, Dział­ko­wa, Nie­du­ża, Musz­kie­te­rów, Cen­tral­na, Dłu­go­pol­ska, Ski­bic­ka, Malow­ni­cza, Modu­lar­na, Obo­tryc­ka, Trzos, Minu­to­wa, Dale­szyc­ka, Leoni­da­sa, Buń­czuk, Jan­ka Muzy­kan­ta, Ruchli­wa, Maciej­ki. Opłat­ki moż­na nabyć rów­nież w zakry­stii i w kan­ce­la­rii parafialnej.

  8. Nie tyl­ko Adwent jest krót­ki, rów­nież czas mię­dzy Świę­ta­mi Boże­go Naro­dze­nia i Wiel­kim Postem, gdyż Śro­da Popiel­co­wa wypa­da już 14 lute­go. Dla­te­go wizy­tę dusz­pa­ster­ską, zwa­ną „kolę­dą” roz­pocz­nie­my w tym roku wcze­śniej, od począt­ku Adwen­tu, zaczy­na­jąc już tra­dy­cyj­nie od blo­ków naj­now­szych, czy­li ul. Rakow­skiej (daw­niej Insta­la­to­rów) i oko­lic. Szcze­gó­ło­wy pro­gram „kolę­dy” poda­my za tydzień.

  9. Gru­pa Żywe­go Różań­ca zapra­sza nowe oso­by do swo­jej wspól­no­ty i zachę­ca wszyst­kich, nie tyl­ko oso­by star­sze, do odma­wia­nia Różań­ca. /krótkie wystą­pie­nie p. Bogdańskiej/

  10. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Ire­na Alek­san­dra Mazur l. 90, Krzysz­tof Anto­ni Ogrod­nik l. 61, Tomasz Leszek Łochow­ski l. 73, Józef Bar­to­sie­wicz l. 83, Michał Górec­ki l. 37, Zbi­gniew Siej­bik l. 59, Wła­dy­sław Dzie­dzic l. 87, Wie­sław Hen­ryk Paw­łow­ski l. 80