II NIEDZIELA ADWENTU — 10.12.2017

Wyłączone
 1. Dzi­siej­sza II nie­dzie­la mie­sią­ca jest jed­no­cze­śnie uro­czy­sto­ścią odpu­sto­wą M.B. Lore­tań­skiej – patron­ki naszej świą­ty­ni. Jej orę­dow­nic­twu zawie­rza­my wszyst­kie nasze rodzi­ny i całą para­fię. Po Mszy św. o g. 11:30 uro­czy­sta Lita­nia do Mat­ki Bożej Lore­tań­skiej. Wie­czo­rem po Mszy św. o g. 18:00 Chór Rodzin­ny Soli Deo zaśpie­wa Aka­tyst – ku czci Mat­ki Bożej.

 2. Roz­po­czy­na­my dzi­siaj Para­fial­ne Reko­lek­cje Adwen­to­we, któ­re potrwa­ją do wtor­ku 12 grud­nia, pro­wa­dzi je ks. Pedro José Guzmán Ardi­la, Pre­fekt Semi­na­rium Misyj­ne­go Redemp­to­ris Mater w War­sza­wie. Nauki reko­lek­cyj­ne i moż­li­wość spo­wie­dzi pod­czas wszyst­kich mszy nie­dziel­nych. W ponie­dzia­łek i wto­rek msze św. z nauką reko­lek­cyj­ną o g. 10:00, 17:30 i 19:00 (wyjąt­ko­wo zamiast o g. 18:30). Przez cały dzień od g. 11:00 do 17:20 wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Zachę­ca­my do wyko­rzy­sta­nia tego cza­su na przy­go­to­wa­nie się ducho­we do świąt i spowiedź.

 3. W cza­sie Adwen­tu od ponie­dział­ku do piąt­ku zapra­sza­my o g. 5:30 do kapli­cy na Lau­de­sy – poran­ną modli­twę Kościo­ła. Wej­ście do kapli­cy od stro­ny zakry­stii. Rora­ty – Msze świę­te ku czci Naj­święt­szej Maryi Pan­ny w dni powsze­dnie o g. 6:30. Zapra­sza­my szcze­gól­nie dzie­ci z rodzi­ca­mi. Po Rora­tach dla dzie­ci przy­go­tu­je­my gorą­ce kakao i sło­dy­cze, aby mogły pójść bez­po­śred­nio do szko­ły. Dla tych, któ­rzy ze wzglę­du na pra­cę, czy szko­lę nie mogą przy­cho­dzić rano Msza św. ku czci Mat­ki Bożej tak­że wie­czo­rem we wtor­ki i czwart­ki o g. 17:30.

 4. Dzi­siaj obcho­dzi­my XVIII dzień modli­twy i pomo­cy mate­rial­nej Kościo­ło­wi na Wscho­dzie, gdzie aktu­al­nie słu­ży 250 kapła­nów die­ce­zjal­nych, 320 kapła­nów zakon­nych, 360 sióstr zakon­nych, 23 bra­ci zakon­nych z Pol­ski oraz oso­by świec­kie. Ofia­ry na pomoc Kościo­ło­wi na Wscho­dzie moż­na dzi­siaj skła­dać do pusz­ki przy ołta­rzu Mat­ki Bożej.

 5. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie za ofia­ry skła­da­ne na tacę, któ­re prze­zna­czo­ne zosta­ną na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Przez cały Adwent do pusz­ki z napi­sem Na kwia­ty zbie­ra­my dat­ki na zakup cho­inek i świą­tecz­ny wystrój kościoła.

 6. W skle­pi­ku para­fial­nym moż­na naby­wać świe­ce wigi­lij­ne Cari­tasopłat­ki na stół wigi­lij­ny oraz książ­ki na świą­tecz­ne pre­zen­ty. Skle­pik w okre­sie Adwen­tu czyn­ny jest dodat­ko­wo po poran­nych Rora­tach. Zachę­ca­my do naby­wa­nia opłat­ków przy­go­to­wa­nych przez naszą para­fię. Wewnątrz znaj­du­je się List na Boże Naro­dze­nie, któ­ry napi­sał ks. Pro­boszcz i ser­decz­nie pro­si Para­fian o jego prze­czy­ta­nie. Opłat­ki roz­pro­wa­dza też na tere­nie Para­fii nasz zakry­stia­nin Mate­usz Pierz­cha­ła w dni powsze­dnie od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 17:00 ‑21:00 oraz w sobo­ty od 10:00 do 16:30, w tym tygo­dniu według nastę­pu­ją­ce­go porząd­ku: Ponie­dzia­łek 11.12 — ul. Saba­ły 5,7,8,11,10/12,13,14,15,16,17a b c d,18,20,21; Wto­rek 12.12 — ul. Hyn­ka 3,5,7,9, ul. Tań­skie­go 3,5,7, ul. Żwir­ki i Wigu­ry 1a b,3,5; Śro­da 13.12- ul. Astro­nau­tów 3,4,6,8,10,12,14,15,16,16a, ul. Szy­bow­co­wa 5, ul. Drze­wiec­kie­go 3; Czwar­tek 14.12 — ul. Zaran­kie­wi­cza 4,6,7,9, ul. 17 Stycz­nia 34b,36,38,40,42,44,46; Pią­tek 15.12 — ul. 17 Stycz­nia 39a,b,c,d,e,; Sobo­ta 16.12 — ul. Rada­ro­wa (dom­ki jed­no­ro­dzin­ne), Pilchowicka,Tapicerska, Gład­ka, Sło­wi­cza, Czar­da­sza, Tra­pez, Sto­krot­ki, Kazi­mie­rza Wiel­kie­go, Skrom­na, Łobe­ska, Geo­lo­gicz­na, Star­to­wa, Fli­sa, Wago­no­wa, Fajan­so­wa, Heja­ło­wa, Zbą­szyń­ska, Pod­bor­ska, Bor­su­cza, Głu­szyc­ka, Ana­li­tycz­na, Nadziei, Baka­lar­ska. Opłat­ki moż­na nabyć rów­nież w zakry­stii i w kan­ce­la­rii parafialnej.

 7. Para­fia poszu­ku­je oso­by do pra­cy w zakry­stii. Zain­te­re­so­wa­nych pro­si­my o kon­takt z ks. Pro­bosz­czem. Są jesz­cze wol­ne inten­cje gru­dnio­we na msze świę­te poranne.

 8. Nasza Para­fia wraz z Fun­da­cją „Uwierz” zapra­sza do włą­cze­nia się w akcję „Weź ser­dusz­ko daj Ser­ce”. W koszy­ku znaj­du­ją się ser­dusz­ka z imio­na­mi i wie­kiem dzie­ci. Chęt­ne oso­by zapra­sza­my do wzię­cia ser­dusz­ka i przy­go­to­wa­nia świą­tecz­nej pacz­ki dla wybra­ne­go dziec­ka. Pacz­ki mogą zawie­rać: zabaw­ki, sło­dy­cze, gry itp. Pacz­ki moż­na przy­no­sić do zakry­stii po mszach świę­tych do dnia 22 grud­nia. Po świę­tach wolon­ta­riu­sze fun­da­cji „Uwierz” dostar­czą pacz­ki bez­po­śred­nio do dzie­ci. W trak­cie zeszło­rocz­nej akcji uda­ło się dostar­czyć 75 paczek, mamy nadzie­ję że w tym roku rów­nież będzie­my mogli wywo­łać uśmiech na twa­rzach wie­lu dzie­ci naszej parafii.

 9. Mini­stran­ci roz­pro­wa­dza­ją kalen­da­rzesian­ko na Boże Naro­dze­nie z prze­zna­cze­niem na fun­dusz mini­stranc­ki.

 10. Po reko­lek­cjach wzna­wia­my wizy­tę dusz­pa­ster­ską, zwa­ną „kolę­dą”, według nastę­pu­ją­ce­go porząd­ku: w śro­dę (13.12.)- ul. Rakow­ska 12 i 16; al. Kra­kow­ska 272 i 270; w czwar­tek (14.12) - al. Kra­kow­ska 268ul. Stru­bi­czów 8, 65; w pią­tek (15.12) - ul. Stru­bi­czów 4 , 4A , 3 i 1 oraz al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 20; w sobo­tę (16.12) - ul. Aksa­mit­na, Dzwon­ko­wa, Muni­cy­pal­na, Dale­szyc­ka, ul. Mine­ral­na, Kolum­ba, Ski­bic­ka od 1 do 6; Dział­ko­wa, Kolum­ba, Nie­du­ża, Trzos, Obo­tryc­ka i Per­lo­no­wa, oraz w ostat­nim tygo­dniu przed świę­ta­mi: w ponie­dzia­łek (18.12) – al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 18, 16 i 15; we wto­rek (19.12) – al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 14, 12 i 10 oraz ul. 1 Sierp­nia 53. Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o g. 16:30, w sobo­tę o g. 10:00. Pro­si­my o powia­do­mie­nie sąsia­dów o wizy­cie księ­ży. Jest to oka­zja do wza­jem­ne­go pozna­nia się i wspól­nej modli­twy. Szcze­gó­ło­wy pro­gram kolę­dy na ten i następ­ny tydzień wywie­szo­ny jest w gablo­cie para­fial­nej i dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.

 11. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: — śp. Han­na Jadwi­ga Saba l. 64, Dariusz Józef Sie­kier­ski l. 69, Anna Kowa­lik l. 79, Zbi­gniew Sta­ni­sław Dzie­dzic l. 85