I NIEDZIELA ADWENTU — 03.12.2023

  1. Adwent to czas czu­wa­nia i rado­sne­go ocze­ki­wa­nia na przyj­ście Pana. Od jutra zapra­sza­my na Rora­ty – Msze świę­te ku czci Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, któ­re spra­wo­wać będzie­my w dni powsze­dnie o g. 6:30. Dzie­ci zapra­sza­my z lam­pio­na­mi. Po Rora­tach w holu przed zakry­stią będą przy­go­to­wa­ne dla dzie­ci gorą­ce kakao i słod­kie bułecz­ki. W cza­sie Adwen­tu zapra­sza­my też na lau­de­sy – poran­ną modli­twę Kościo­ła o g. 5:30 w dol­nym koście­le od ponie­dział­ku do piątku.

  2. Dzi­siej­sza taca prze­zna­czo­na jest na Semi­na­rium Duchow­ne św. Jana Chrzci­cie­la w War­sza­wie. Przed kościo­łem Para­fial­ny Oddział Cari­tas zbie­ra dat­ki na przy­go­to­wa­nie paczek świą­tecz­nych dla potrze­bu­ją­cych z naszej para­fii. Msza św. po por­tu­gal­sku w dol­nym koście­le o g. 9:30. Gru­pa Żywe­go Różań­ca zapra­sza na spo­tka­nie o g. 15:30 w sali nad zakry­stią. Nabo­żeń­stwo eucha­ry­stycz­ne i ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu o g. 18:00.

  3. W I ponie­dzia­łek mie­sią­ca msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą św. odczy­tu­je­my wypo­min­ki. W pią­tek 8 grud­nia przy­pa­da Uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Msze św. według porząd­ku powsze­dnie­go. Legion Maryi zapra­sza na g. 12:00 na Godzi­nę Łaski oraz na Koron­kę do Boże­go Miło­sier­dzia o g. 15:00. Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od g. 12:00 do 17:30.

  4. Od następ­nej nie­dzie­li 10 grud­nia zapra­sza­my na trzy­dnio­we reko­lek­cje adwen­to­we, któ­re popro­wa­dzi ks. kano­nik Andrzej Krze­siń­ski, pro­boszcz para­fii św. Mak­sy­mi­lia­na Marii Kol­be­go w War­sza­wie. W nie­dzie­lę 10 grud­nia nauki reko­lek­cyj­ne pod­czas wszyst­kich mszy świę­tych. W ponie­dzia­łek 11 grud­nia i we wto­rek 12 grud­nia msze świę­te z nauką reko­lek­cyj­ną o g. 10:00, 17:30 i 19:00. Przez cały dzień wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Nie­dzie­la 10 grud­nia to dzień nasze­go dru­gie­go odpu­stu para­fial­ne­go, Wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Lore­tań­skiej – Patron­ki naszej świą­ty­ni. Uro­czy­sta msza św. odpu­sto­wa z Lita­nią Lore­tań­ską o g. 11:30. Zapra­sza­my wszyst­kich Para­fian, a szcze­gól­nie gru­py para­fial­ne i asy­stę litur­gicz­ną. W cza­sie reko­lek­cji moż­li­wość spo­wie­dzi pod­czas wszyst­kich mszy świę­tych. Szcze­gó­ło­wy pro­gram reko­lek­cji jest umiesz­czo­ny w kruch­cie i na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.

  5. Od jutra roz­pocz­nie­my wizy­tę dusz­pa­ster­ską, zwa­ną „kolę­dą”. Pla­nu­je­my odwie­dzać: w ponie­dzia­łek 4 grud­nia ul: 1 Sierp­nia 11, 32, 32A oraz Sul­mie­rzyc­ka 3 i 4; we wto­rek 5 grud­nia: ul Leżaj­ska 1, 2 i 3; w śro­dę 6 grud­nia: al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 1A, 2 i 10; w czwar­tek 7 grud­nia: al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 7, 12 i 18; w sobo­tę 9 grud­nia: ul. Ustrzyc­ka, ul. Rada­ro­wa nume­ry parzy­ste od 6A do 32, ul. Sło­wi­cza od 1 do 30 (bez 29). Miesz­kań­ców blo­ków pro­si­my o wywie­sze­nie infor­ma­cji o „kolę­dzie” na klat­kach scho­do­wych. Kolę­dę roz­po­czy­na­my o g. 17:00, a w sobo­ty o g. 10:00. Nowych miesz­kań­ców para­fii oraz oso­by, u któ­rych już daw­no nie było „kolę­dy”, pro­si­my o zgło­sze­nie swo­je­go adre­su lub umiesz­cze­nia na drzwiach miesz­ka­nia zna­ku zapro­sze­nia, takim zna­kiem jest też dla nas zawsze napis K+M+B+. W tym roku będzie­my odwie­dzać kolej­ną część para­fii, któ­rej nie odwie­dza­li­śmy w roku ubie­głym. Aktu­al­ny pro­gram „kolę­dy” jest umiesz­czo­ny w kruch­cie i na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.

  6. Trwa remont dachu pła­skie­go kościo­ła. Dofi­nan­so­wa­nie z Kan­ce­la­rii Pre­ze­sa Rady Mini­strów w kwo­cie 982.980,93 zł. sta­no­wi 80% cało­ści prac wyce­nio­nych na 1.228.726,16 zł. Nasz wkład to 245.745, 23 zł. Do koń­ca roku musi­my uzbie­rać jesz­cze oko­ło 45% tej kwo­ty. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy już wspar­li para­fię mate­rial­nie. Pro­si­my o pomoc wszyst­kich para­fian w wypeł­nie­niu naszych zobo­wią­zań oraz o modli­twę w inten­cji pomyśl­ne­go prze­pro­wa­dze­nia prac remontowych.

  7. Przy wyj­ściu z kościo­ła moż­na nabyć opłat­ki i świe­ce wigi­lij­ne Cari­tas. Będą one dostęp­ne rów­nież po mszach św. rorat­nich i w kan­ce­la­rii parafialnej.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Win­cen­ty Woś l.89, Wie­sław Jan Żebrow­ski l. 86, Marek Jan Patel­ski l. 69, Roma­na Alek­san­dra Duka­czew­ska-Baran l. 90