UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA — 26.11.2023

  1. Dzi­siaj, w ostat­nią nie­dzie­lę roku litur­gicz­ne­go, obcho­dzi­my Uro­czy­stość Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta. Po mszy św. o g. 11:30 Lita­nia do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa i akt poświę­ce­nia, za jego publicz­ne odmó­wie­nie moż­na uzy­skać odpust zupeł­ny. Apo­sto­lat Maryj­ny zapra­sza na spo­tka­nie po mszy św. o g. 11:30 w sali nad zakrystią.

  2. Za tydzień I nie­dzie­la Adwen­tu, zbie­ra­ne będą ofia­ry na Semi­na­rium Duchow­ne św. Jana Chrzci­cie­la w Warszawie.

  3. Na trzy­dnio­we reko­lek­cje adwen­to­we zapra­sza­my od nie­dzie­li 10 grud­nia, któ­ra będzie jed­no­cze­śnie dniem Wspo­mnie­nia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Lore­tań­skiej – Patron­ki naszej świą­ty­ni. Reko­lek­cje popro­wa­dzi ks. kano­nik Andrzej Krze­siń­ski, pro­boszcz para­fii św. Mak­sy­mi­lia­na Marii Kol­be­go w War­sza­wie. Szcze­gó­ło­wy pro­gram reko­lek­cji zosta­nie poda­ny za tydzień.

  4. W Adwen­cie roz­pocz­nie­my wizy­tę dusz­pa­ster­ską, zwa­ną „kolę­dą”. Od 4 grud­nia pla­nu­je­my odwie­dzać: w ponie­dzia­łek 4 grud­nia ul: 1 Sierp­nia 11, 32, 32A oraz Sul­mie­rzyc­ka 3 i 4; we wto­rek 5 grud­nia: ul Leżaj­ska 1, 2 i 3; w śro­dę 6 grud­nia: al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 1A, 2 i 10; w czwar­tek 7 grud­nia: al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 7, 12 i 18; w sobo­tę 9 grud­nia: ul. Ustrzyc­ka, ul. Rada­ro­wa nume­ry parzy­ste od 6A do 32, ul. Sło­wi­cza od 1 do 30 (bez 29). Miesz­kań­ców blo­ków pro­si­my o wywie­sze­nie infor­ma­cji o „kolę­dzie” na klat­kach scho­do­wych. Kolę­dę roz­po­czy­na­my o g. 17:00, a w sobo­ty o g. 10:00. Nowych miesz­kań­ców para­fii, u któ­rych jesz­cze nigdy nie było „kolę­dy”, pro­si­my o zgło­sze­nie swo­je­go adre­su. W tym roku będzie­my odwie­dzać kolej­ną część para­fii, któ­rej nie odwie­dza­li­śmy w roku ubiegłym.

  5. Przy­po­mi­na­my, że trwa remont dachu pła­skie­go kościo­ła. Całość prac zosta­ła wyce­nio­na na 1.228.726,16 zł, z cze­go 80% sta­no­wi dofi­nan­so­wa­nie z Kan­ce­la­rii Pre­ze­sa Rady Mini­strów w kwo­cie 982.980,93 zł. Nasz wkład to 245.745, 23 zł., któ­ry musi­my uzbie­rać do koń­ca roku, bra­ku­je nam jesz­cze oko­ło 50% tej kwo­ty. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy już wspar­li para­fię mate­rial­nie, zarów­no oso­bom indy­wi­du­al­nym, jak i gru­pom para­fial­nym. Pro­si­my o pomoc wszyst­kich para­fian w wypeł­nie­niu naszych zobo­wią­zań oraz o modli­twę w inten­cji pomyśl­ne­go prze­pro­wa­dze­nia prac remon­to­wych, gdyż koniecz­ność wyko­na­nia wszyst­kich robót od wrze­śnia do grud­nia jest bar­dzo dużym wyzwa­niem logistycznym.

  6. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca. Wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od g. 15:00 do 17:30. Legion Maryi zapra­sza o g. 15:00 na modli­twę Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji naszej Ojczy­zny i poko­ju w Ukra­inie i na całym świe­cie. Spo­wiedź od g. 17:00 do 19:00. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu.I sobo­tę mie­sią­ca 2 grud­nia o godz. 8:00 Msza św. wyna­gra­dza­ją­ca Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu NMP a po niej nabo­żeń­stwo I‑sobotnie.

  7. Od następ­nej nie­dzie­li moż­na będzie nabyć opłat­ki i świe­ce wigi­lij­ne Cari­tas. Będą one dostęp­ne rów­nież po mszach świę­tych rorat­nich i w kan­ce­la­rii parafialnej.

  8. W czwar­tek 30 listo­pa­da obcho­dzi imie­ni­ny nasz rezy­dent ks. Andrzej Łagu­na — Sędzia Sądu Metro­po­li­tal­ne­go War­szaw­skie­go. Czci­god­ne­mu Sole­ni­zan­to­wi skła­da­my ser­decz­ne życze­nia i pole­ca­my modli­twie zapra­sza­jąc na mszę św. w Jego inten­cji w czwar­tek o g. 17:30.

  9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Danu­ta Joan­na Fron­czak l. 83, Andrzej Gór­ski l. 68, Bar­ba­ra Sas l. 88.