II NIEDZIELA ADWENTU — 10.12.2023

Wyłączone
  1. Roz­po­czę­li­śmy dzi­siaj trzy­dnio­we reko­lek­cje adwen­to­we, któ­re pro­wa­dzi ks. kano­nik Andrzej Krze­siń­ski, pro­boszcz para­fii św. Mak­sy­mi­lia­na Marii Kol­be­go w War­sza­wie. W nie­dzie­lę nauki reko­lek­cyj­ne pod­czas wszyst­kich mszy świę­tych. W ponie­dzia­łek 11 grud­nia i we wto­rek 12 grud­nia msze świę­te z nauką reko­lek­cyj­ną o g. 10:00, 17:30 i 19:00. Dzi­siej­sza Nie­dzie­la to dzień nasze­go dru­gie­go odpu­stu para­fial­ne­go, Wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Lore­tań­skiej. Patron­kę naszej świą­ty­ni uczci­my Lita­nią Lore­tań­ską po mszy św. o g. 11:30. Wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w ponie­dzia­łek i wto­rek od g. 11:00 do 17:30. (w ponie­dzia­łek z prze­rwą na pogrzeb o g. 12:00). Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go o g. 15:00. Ser­decz­nie zapra­sza­my do oso­bi­stej ado­ra­cji. Szcze­gó­ło­wy pro­gram reko­lek­cji jest umiesz­czo­ny w kruch­cie i na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.

  2. W Adwen­cie w dni powsze­dnie zapra­sza­my na Rora­ty – Msze świę­te ku czci Naj­święt­szej Maryi Pan­ny o g. 6:30. Dzie­ci zapra­sza­my z lam­pio­na­mi. Po Rora­tach w holu przed zakry­stią na dzie­ci mamy gorą­ce kakao i słod­kie bułecz­ki. W cza­sie Adwen­tu zapra­sza­my też na lau­de­sy – poran­ną modli­twę Kościo­ła o g. 5:30 w dol­nym koście­le od ponie­dział­ku do piątku.

  3. Z wizy­tą dusz­pa­ster­ską, zwa­ną „kolę­dą”, pla­nu­je­my w tym tygo­dniu odwie­dzić: w śro­dę 13 grud­nia: al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 14, 15, 16 oraz ul. Stru­bi­czów 4A; w czwar­tek 14 grud­nia: al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 1 oraz ul. Stru­bi­czów 1 i 3; w pią­tek 15 grud­nia: al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 20 i ul. Stru­bi­czów 5; w sobo­tę 16 grud­nia: ul. Leżaj­ska 4, ul. Soliń­ska 19 ABCD, ul. Sło­wi­cza nume­ry od 29 do 62 oraz ul. Stru­bi­czów 4. Miesz­kań­ców blo­ków pro­si­my o wywie­sze­nie infor­ma­cji o „kolę­dzie” na klat­kach scho­do­wych. Kolę­dę roz­po­czy­na­my o g. 17:00, a w sobo­ty o g. 10:00. Nowych miesz­kań­ców para­fii oraz oso­by, u któ­rych już daw­no nie było „kolę­dy”, pro­si­my o zgło­sze­nie swo­je­go adre­su lub umiesz­cze­nia na drzwiach miesz­ka­nia zna­ku zapro­sze­nia, takim zna­kiem jest też dla nas np. napis K+M+B+. W tym roku odwie­dza­my kolej­ną część para­fii, któ­rej nie odwie­dza­li­śmy w roku ubie­głym. Aktu­al­ny pro­gram „kolę­dy” jest umiesz­czo­ny w kruch­cie i na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii. W ostat­nim tygo­dniu przed świę­ta­mi nie będzie „kolę­dy”, wzno­wi­my ją już po Nowym Roku.

  4. Trwa remont dachu pła­skie­go kościo­ła. Dofi­nan­so­wa­nie z Kan­ce­la­rii Pre­ze­sa Rady Mini­strów w kwo­cie 982.980,93 zł. sta­no­wi 80% cało­ści prac wyce­nio­nych na 1.228.726,16 zł. Nasz wkład to 245.745,23 zł. Mamy bar­dzo trud­ną sytu­ację finan­so­wą i pogo­do­wą. Pro­si­my o modli­twę w inten­cji pomyśl­ne­go prze­pro­wa­dze­nia prac remon­to­wych. Do koń­ca roku musi­my uzbie­rać jesz­cze oko­ło 70 tys. zł nasze­go wkła­du, a czas nam się koń­czy. Pro­si­my o pomoc wszyst­kich para­fian w wypeł­nie­niu naszych zobo­wią­zań. Bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy już wspar­li remont materialnie.

  5. Przy wyj­ściu z kościo­ła moż­na nabyć opłat­ki i świe­ce wigi­lij­ne Cari­tas. Będą one dostęp­ne rów­nież po mszach św. rorat­nich i w kan­ce­la­rii parafialnej.

  6. Ofia­ry na zakup cho­inek i świą­tecz­ny wystrój kościo­ła moż­na skła­dać do pusz­ki na fila­rze przy wyj­ściu z kościo­ła. Trans­port cho­inek przy­bę­dzie do nas w ponie­dzia­łek 18 grud­nia. Ser­decz­nie pro­si­my męż­czyzn o pomoc, zapra­sza­my w tym dniu na g. 19:00 do usta­wie­nia cho­inek i szop­ki. Na deko­ra­cje cho­inek i szop­ki zapra­sza­my wszyst­kich chęt­nych we wto­rek 19 grud­nia na g. 19:00.

  7. Bur­mistrz Dziel­ni­cy War­sza­wa Wło­chy Pan Jaro­sław Karcz oraz War­szaw­ska Straż Miej­ska przy­go­to­wa­li — w ramach pro­gra­mu Bez­piecz­ny Senior ‑zaję­cia edu­ka­cyj­ne, pod­czas któ­rych Straż­ni­cy Miej­scy omó­wią m.in. jak się ustrzec kra­dzie­ży, zasa­dy pierw­szej pomoc przed­me­dycz­nej, do cze­go słu­żą kar­ty ICE. Spo­tka­nie odbę­dzie się w śro­dę 13 grud­nia o g. 10:30 w Urzę­dzie Dziel­ni­cy War­sza­wa Wło­chy sala 205, 2 pię­tro. Każ­dy uczest­nik otrzy­ma kar­tę ICE ratu­ją­cą życie oraz drob­ny upo­mi­nek. Zgło­sze­nia i zapi­sy pod nume­rem 727 – 852 801.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Jani­na Heliń­ska l. 83, Mie­czy­sław Ocie­sa l. 84, Zofia Irmi­na Sło­wik l. 96, Fran­cisz­ka Kuja­wa l. 85, Sta­ni­sław Lesz­czyń­ski l. 84, Ali­cja Nowa­kow­ska l. 82.