I NIEDZIELA ADWENTU —  27.11.2016

  1. Dzi­siej­szą nie­dzie­lą roz­po­czy­na­my Adwent — jest to czas czu­wa­nia – rado­sne­go ocze­ki­wa­nia na przyj­ście Pana. Od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 5:30 zapra­sza­my do kapli­cy na lau­de­syporan­ną modli­twę Kościo­ła. Od jutra zapra­sza­my też na Rora­ty – Msze świę­te ku czci Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, któ­re spra­wo­wać będzie­my w dni powsze­dnie o g. 6:30. Zapra­sza­my szcze­gól­nie dzie­ci z rodzi­ca­mi. Po Rora­tach dla dzie­ci przy­go­tu­je­my gorą­ce kakao i sło­dy­cze, aby mogły pójść bez­po­śred­nio do szko­ły. Dla tych, któ­rzy ze wzglę­du na szko­łę czy pra­cę nie mogą przy­cho­dzić rano — Msza św. ku czci Mat­ki Bożej odpra­wia­na będzie tak­że w ponie­dział­ki i czwart­ki o g.17:30. Reko­lek­cje adwen­to­we w naszej para­fii popro­wa­dzi 9, 10 i 11 grud­nia ks. Rober­to Rinal­do. W przed­dzień reko­lek­cji 8 grud­nia wie­czo­rem w Uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia NMP zapra­sza­my na litur­gię Aka­ty­stu w wyko­na­niu Chó­ru Soli Deo. W ramach reko­lek­cji 10 grud­nia świę­to­wać będzie­my nasz odpust para­fial­ny Mat­ki Bożej Lore­tań­skiej. Reko­lek­cje zakoń­czy­my w nie­dzie­lę 11 grud­nia Wie­czo­rem Uwiel­bie­nia w wyko­na­niu zespo­łu gospel Z potrze­by serc.
  2. Dzi­siej­sza taca zgod­nie z zapo­wie­dzią prze­zna­czo­na będzie na Semi­na­rium Duchow­ne Św. Jana Chrzci­cie­la w War­sza­wie. Ser­decz­ne Bóg zapłać. Za tydzień zbiór­ka ofiar na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną naszej Cari­tas para­fial­nej. Przez cały Adwent przy ołta­rzu św. Anto­nie­go moż­na skła­dać arty­ku­ły spo­żyw­cze o dłu­gim ter­mi­nie przy­dat­no­ści, z któ­rych przy­go­tu­je­my pacz­ki dla osób bez­dom­nych oraz spo­tka­nie wigi­lij­ne dla rodzin z dzieć­mi, któ­ry­mi się opie­ku­je­my. Dary moż­na przy­no­sić też bez­po­śred­nio do nasze­go punk­tu Cari­tas, któ­ry w tym celu będzie otwar­ty przez dwie naj­bliż­sze sobo­ty w godzi­nach od 10:00 do 13:00 na tyłach budyn­ku przedszkola.
  3. Skle­pik para­fial­ny zapra­sza do naby­wa­nia świec Cari­tasopłat­ków na stół wigi­lij­ny. Moż­na też odbie­rać mie­sięcz­nik Ore­mus na gru­dzień i sty­czeń. Skle­pik otwar­ty jest dodat­ko­wo w śro­dy w godz. 17:15 — 19:15.
  4. Zachę­ca­my do naby­wa­nia opłat­ków przy­go­to­wa­nych przez naszą para­fię. Wewnątrz znaj­du­je się List na Boże Naro­dze­nie, któ­ry napi­sał ks. Pro­boszcz i ser­decz­nie pro­si Para­fian o jego prze­czy­ta­nie. Opłat­ki roz­pro­wa­dza na tere­nie para­fii nasz zakry­stia­nin p. Mate­usz Pierz­cha­ła. W tym tygo­dniu według nastę­pu­ją­ce­go porząd­ku: w dni powsze­dnie od g. 17:00 do 21:00 — ponie­dzia­łek 28.11. — ul. 17 Stycz­nia
 34b, 36, 38, 40, 42, 44, 46, wto­rek 29.11. — ul. 1‑go Sierp­nia 42, 44, 44a, 42a , śro­da 30.11. — ul. 1‑go Sierp­nia 40, 40a, 40b , — ul. Stru­bi­czów 8, czwar­tek 01.12. - ul. 1‑go Sierp­nia 38a, 38, 36, 34a, piątek 02.12. - ul. 1‑go Sierp­nia
 32a, 34, 49b, 49, 49a, 47, 47a, 45, w sobo­tę 03.12. od 10:00 do 16:30 -ul. Sycow­ska, Rękodzielnicza, Cypry­so­wa, Jani­szow­ska, Musz­kie­te­rów, Leoni­da­sa, Sape­rów, Prud­nic­ka, Żegoty, Trojańska, Robot­ni­cza, Ruchli­wa, Maciej­ki, Malownicza.
  5. Two­rzy­my tzw. Gru­pę Świą­tecz­ną pod kie­run­kiem ks. Rober­to, do któ­rej zapra­sza­my oso­by mogą­ce włą­czyć się w przy­go­to­wa­nie wystro­ju nasze­go kościo­ła na Boże Naro­dze­nie. Zapi­sy w zakry­stii. Apo­sto­lat Maryj­ny zapra­sza dzi­siaj na zebra­nie for­ma­cyj­ne o g. 12.30.
  6. W tym tygo­dniu — w ponie­dzia­łek 28.11. o g. 17:30 Msza św. w inten­cji ks. Ryszar­da Bień­kow­skie­go – pro­bosz­cza tej para­fii i budow­ni­cze­go kościo­ła. W śro­dę 30.11. – świę­to św. Andrze­ja Apo­sto­ła. Jest to Patron ks. Andrze­ja Łagu­ny, któ­ry jest rezy­den­tem w naszej para­fii i sędzią w Sądzie Metro­po­li­tal­nym War­szaw­skim. Skła­da­my mu już dzi­siaj ser­decz­ne życze­nia imie­ni­no­we i zapra­sza­my wszyst­kich na Mszę św. w jego inten­cji w śro­dę o g. 18:30.
  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Jan Kuz­dak l. 84, Ryszard Mar­cin­kow­ski l. 82, Elż­bie­ta Tybur­ska l. 77, Feli­cja Chmie­lak l. 86