NIEDZIELA Chrystusa Króla —  20.11.2016

  1. Dzi­siaj Uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta. Zgod­nie z wolą Paste­rza naszej Archi­die­ce­zji ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza, po Mszy Świę­tej o g. 11:30 doko­na­my Jubi­le­uszo­we­go Aktu Przy­ję­cia Chry­stu­sa za Kró­la i Pana. Wczo­raj aktu tego doko­na­li Paste­rze Kościo­ła Pol­skie­go w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie – Łagiew­ni­kach. Rów­nież dzi­siaj w Bazy­li­ce Archi­ka­te­dral­nej św. Jana Chrzci­cie­la w War­sza­wie pod­czas Mszy św. o g. 11:00 doko­na się uro­czy­ste zakoń­cze­nie Nad­zwy­czaj­ne­go Jubi­le­uszu Miło­sier­dzia w Archi­die­ce­zji War­szaw­skiej. Za tydzień I nie­dzie­la Adwen­tu. Taca prze­zna­czo­na będzie na Semi­na­rium Duchow­ne Św. Jana Chrzci­cie­la w Warszawie.
  2. W naj­bliż­szy pią­tek 15 listo­pa­da odwie­dzi naszą para­fię J.E. Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz, aby o g. 11:00 odpra­wić Mszę św. dla pra­cow­ni­ków Pol­skiej Spół­ki Gazow­nic­twa z oka­zji Jubi­le­uszu 160 lat ist­nie­nia Gazow­ni War­szaw­skiej. Ser­decz­nie zapraszamy.
  3. Skle­pik para­fial­ny zapra­sza do naby­wa­nia świec Cari­tas i pra­sy kato­lic­kiej. Mamy też spo­ry wybór  kalen­da­rzy ścien­nych na 2017 rok, modli­tew­ni­ków, ksią­żek  dla doro­słych i dzie­ci oraz dewo­cjo­na­liów. Od przy­szłej nie­dzie­li moż­na będzie naby­wać rów­nież opłat­ki na stół wigi­lij­ny. Skle­pik para­fial­ny otwar­ty będzie dodat­ko­wo w śro­dy w godz. 17:15 — 19:15.
  4. Apo­sto­lat Maryj­ny ser­decz­nie zapra­sza na odpust św. Kata­rzy­ny Labo­ure na ul. Rad­ną w dniu 26 listo­pa­da o g.11.45. Msza św. Apo­sto­la­tu w dniu 25 listo­pa­da o g.17.30. Zebra­nie for­ma­cyj­ne Apo­sto­la­tu 27 listo­pa­da o g. 12.30.
  1. Gru­pa Modli­twy św. o. Pio zapra­sza na róża­niec i Mszę św. oraz spo­tka­nie for­ma­cyj­ne w naj­bliż­szą śro­dę 23 listo­pa­da. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­na jest skrzyn­ka, gdzie moż­na skła­dać inten­cje, w któ­rych Gru­pa będzie modlić się przez naj­bliż­szy mie­siąc za wsta­wien­nic­twem swo­je­go Patrona.
  1. Spo­tka­nie dla kan­dy­da­tów do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia dzi­siaj o g. 17:00.
  1. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Ali­na Grze­ba­ła, l. 86, Ire­ne­usz Domań­ski, l.83, Tade­usz Gol­czyń­ski, l. 80