II NIEDZIELA ADWENTU —  04.12.2016

1. Przez cały Adwent od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 5:30 zapra­sza­my do kapli­cy na lau­de­syporan­ną modli­twę Kościo­ła. O g. 6:30 w dni powsze­dnie zapra­sza­my też na Rora­ty – Msze świę­te ku czci Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Dla dzie­ci mamy po Rora­tach gorą­ce kakao i sło­dy­cze, aby mogły pójść bez­po­śred­nio do szko­ły. Dla tych, któ­rzy ze wzglę­du na szko­łę czy pra­cę nie mogą przy­cho­dzić rano — Msza św. ku czci Mat­ki Bożej odpra­wia­na jest tak­że w ponie­dział­ki i czwart­ki o g.17:30.

2. W czwar­tek 8.12 Uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia NMP. Msze św. o g. 6:30, 8:00, 10:00, 17:30 i 18:30. O g. 12.00 – Godzi­na Łaski – któ­rą popro­wa­dzi Legion Maryi. O g. 19:30 litur­gia Aka­ty­stu w wyko­na­niu Chó­ru Soli Deo. W tym tygo­dniu roz­po­czy­na­my też Reko­lek­cje Adwen­to­we pod hasłem: „Przy­ja­cie­le Maryi”. Popro­wa­dzi je 9, 10 i 11 grud­nia ks. Rober­to Rinal­do. W pią­tek 9.12. i w sobo­tę 10.12. Msze św. z nauką reko­lek­cyj­ną o g. 10:00, 17:30 i 19:00 (wyjąt­ko­wo zamiast g. 18:30). Przez cały dzień od g. 11:00 do 17:20 wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. W ramach reko­lek­cji w sobo­tę 10.12. świę­to­wać będzie­my nasz dru­gi odpust para­fial­ny — Mat­ki Bożej Lore­tań­skiej. O g. 18:30 uro­czy­sta suma odpu­sto­wa, na któ­rą zapra­sza­my szcze­gól­nie wszyst­kie gru­py para­fial­ne. Po Mszy św. wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i Lita­nia do M. B. Lore­tań­skiej. W nie­dzie­lę 11.12. nauki reko­lek­cyj­ne na wszyst­kich mszach św. Reko­lek­cje zakoń­czy­my Wie­czo­rem Uwiel­bie­nia w wyko­na­niu zespo­łu gospel Z potrze­by serc po Mszy św. o g. 18:00. Zapra­sza­my wszyst­kich do wyko­rzy­sta­nia tego adwen­to­we­go cza­su reko­lek­cji na przy­go­to­wa­nie się ducho­we i spo­wiedź, księ­ża spo­wia­dać będą w pią­tek i sobo­tę od g. 17:00 oraz pod­czas wszyst­kich mszy świętych.

3. Dzi­siaj przed kościo­łem zbiór­ka ofiar na dzia­łal­ność Cari­tas naszej para­fii. Przy ołta­rzu św. Anto­nie­go moż­na skła­dać arty­ku­ły spo­żyw­cze o dłu­gim ter­mi­nie przy­dat­no­ści, z któ­rych przy­go­tu­je­my pacz­ki dla osób bez­dom­nych oraz spo­tka­nie wigi­lij­ne dla rodzin z dzieć­mi, któ­ry­mi się opie­ku­je­my. Dary moż­na przy­no­sić też do nasze­go punk­tu Cari­tas, któ­ry w tym celu będzie otwar­ty w naj­bliż­szą sobo­tę w godzi­nach od 10:00 do 13:00 na tyłach budyn­ku przedszkola.

4. Skle­pik para­fial­ny zapra­sza do naby­wa­nia świec Cari­tasopłat­ków na stół wigi­lij­ny. Skle­pik otwar­ty jest dodat­ko­wo w śro­dy w godz. 17:15 — 19:15 oraz po Rora­tach. W skle­pi­ku moż­na też wes­przeć swo­im pod­pi­sem ini­cja­ty­wę „Mama, Tata, Dzie­ci”, słu­żą­cą obro­nie toż­sa­mo­ści mał­żeń­stwa i rodzi­ny w two­rze­niu pra­wo­daw­stwa Unii Europejskiej. 

5. Zachę­ca­my do naby­wa­nia opłat­ków przy­go­to­wa­nych przez naszą para­fię. Wewnątrz znaj­du­je się List na Boże Naro­dze­nie, któ­ry napi­sał ks. Pro­boszcz i ser­decz­nie pro­si Para­fian o jego prze­czy­ta­nie. Opłat­ki roz­pro­wa­dza nasz zakry­stia­nin p. Mate­usz Pierz­cha­ła. W tym tygo­dniu według nastę­pu­ją­ce­go porząd­ku: w dni powsze­dnie od g. 17:00 do 21:00 — ponie­dzia­łek 05.12. - ul. 1‑go Sierp­nia 41, 39, 37, al. XX – lat­ków 6, 4, 4a, wto­rek 06.12. - ul. 1‑go Sierp­nia 35, 33, 27, 53, al. XX – lat­ków 2, 2a, śro­da — ul. Sul­mie­rzyc­ka 3, 4, 6, Leżaj­ska 1, 2, 3, 4, Ustrzyc­ka, 1‑go Sierp­nia 31, czwar­tek — al. XX – lat­ków 1, 1a, 3, 20, pią­tek — ul. Rada­ro­wa 2, 4, 4a, al. XX – lat­ków 10, 12, 14,15,16,18, sobo­ta od 10:00 do 16:00 — ul. Lipow­cza­na, Mate­rii, Kra­ko­wia­ków, Jamiń­ska, Bory­ny, Sta­tycz­na, Jako­bi­nów, Kol­neń­ska, Nasien­na, Przed­po­le, Fli­sa, Pod­bor­ska, Wago­no­wa, Bor­su­cza, Baka­lar­ska, Głu­szyc­ka, Nadziei, Hej­na­ło­wa, Fajan­so­wa, Łopu­szań­ska.

6. Po reko­lek­cjach adwen­to­wych roz­pocz­nie­my wizy­tę dusz­pa­ster­ską, zwa­ną „kolę­dą”. Szcze­gó­ło­wy pro­gram poda­my za tydzień. 

7. Two­rzy­my tzw. Gru­pę Świą­tecz­ną pod kie­run­kiem ks. Rober­to, do któ­rej zapra­sza­my oso­by mogą­ce włą­czyć się w przy­go­to­wa­nie wystro­ju nasze­go kościo­ła na Boże Naro­dze­nie. Zapi­sy w zakry­stii. Pla­nu­je­my też 31 grud­nia zor­ga­ni­zo­wać Bal Syl­we­stro­wy dla mło­dzie­ży i rodzin z dzieć­mi. Prze­wi­dzia­na jest opie­ka dla dzie­ci i cate­ring. Szcze­gó­ły na pla­ka­cie w kruch­cie kościo­ła. Koszt: 50 zł – doro­śli, 25 zł – dzie­ci. Zapi­sy u ks. Rober­to i ks. Marcina. 

8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Jan Konar­ski l. 86, Bar­ba­ra Wan­da Jasku­ła l. 63, Hali­na Klau­dia Tupal­ska l. 30, Wan­da Józe­fa Watra­kie­wicz l. 85, Wła­dy­sła­wa Ire­na Kięmp­ka l. 88, Hele­na Nie­dziół­ka l. 90, Woj­ciech Nagrodz­ki l. 83