I NIEDZIELA ADWENTU — 27.11.2022

 1. Adwent to czas czu­wa­nia i rado­sne­go ocze­ki­wa­nia na przyj­ście Pana. Od jutra zapra­sza­my na Rora­ty – Msze świę­te ku czci Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, któ­re spra­wo­wać będzie­my w dni powsze­dnie o g. 6:30. Dzie­ci zapra­sza­my z lam­pio­na­mi. Po Rora­tach w holu przed zakry­stią będą przy­go­to­wa­ne dla dzie­ci gorą­ce kakao i słod­kie bułecz­ki. W cza­sie Adwen­tu zapra­sza­my też na lau­de­sy – poran­ną modli­twę Kościo­ła o g. 5:30 w dol­nym koście­le od ponie­dział­ku do piątku.

 2. Dzi­siej­sza taca prze­zna­czo­na jest zgod­nie z zapo­wie­dzią na Semi­na­rium Duchow­ne św. Jana Chrzci­cie­la w War­sza­wie. Za tydzień Para­fial­ny Oddział Cari­tas zbie­rać będzie dat­ki na przy­go­to­wa­nie paczek świą­tecz­nych dla potrze­bu­ją­cych z naszej para­fii. Apo­sto­lat Maryj­ny zapra­sza dziś na spo­tka­nie po mszy św. o g. 11:30 w sali nad zakrystią.

 3. Na reko­lek­cje adwen­to­we zapra­sza­my od 9 do 11 grud­nia. Reko­lek­cje popro­wa­dzi ks. Car­los Cesar Dama­glio, któ­ry powró­cił do Pol­ski po wie­lu latach pra­cy misyj­nej w Bra­zy­lii, gdzie peł­nił funk­cję Rek­to­ra Semi­na­rium Duchow­ne­go. W pią­tek 9 grud­nia i w sobo­tę 10 grud­nia msze świę­te z nauką reko­lek­cyj­ną o g. 10:00, 17:30 i 19:00. Przez cały dzień wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. W nie­dzie­lę 11 grud­nia nauki reko­lek­cyj­ne pod­czas wszyst­kich mszy świę­tych. Sobo­ta 10 grud­nia to dzień nasze­go dru­gie­go odpu­stu para­fial­ne­go, Wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Lore­tań­skiej – Patron­ki naszej świą­ty­ni. Uro­czy­sta msza św. odpu­sto­wa z Lita­nią Lore­tań­ską o g. 19:00. Zapra­sza­my wszyst­kich Para­fian, a szcze­gól­nie gru­py para­fial­ne i asy­stę litur­gicz­ną. W cza­sie reko­lek­cji moż­li­wość spo­wie­dzi pod­czas wszyst­kich mszy świę­tych. W w wigi­lię odpu­stu dodat­ko­wa ado­ra­cja i moż­li­wość spo­wie­dzi wie­czo­rem od g. 20:00 do 21:00. Szcze­gó­ło­wy pro­gram reko­lek­cji jest umiesz­czo­ny w kruch­cie i na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.

 4. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca. Spo­wiedź od g. 17:00 do 19:00. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Przez cały dzień wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.I sobo­tę mie­sią­ca 3 grud­nia o godz. 8:00 Msza św. wyna­gra­dza­ją­ca Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu NMP a po niej nabo­żeń­stwo I‑sobotnie.

 5. W Adwen­cie roz­pocz­nie­my wizy­tę dusz­pa­ster­ską, zwa­ną „kolę­dą”. Od 5 grud­nia pla­nu­je­my odwie­dzać naj­pierw nowych miesz­kań­ców naszej para­fii. Szcze­gó­ło­wy pro­gram „kolę­dy” będzie umiesz­czo­ny w kruch­cie i na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.

 6. Od następ­nej nie­dzie­li moż­na będzie nabyć opłat­ki i świe­ce wigi­lij­ne Cari­tas. Będą one dostęp­ne rów­nież po mszach św. rorat­nich i w kan­ce­la­rii parafialnej.

 7. To już ostat­ni tydzień, kie­dy moż­na wysłu­chać kate­chez zwia­sto­wa­nia, któ­re odby­wa­ją się w naszej para­fii w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45 w dol­nym koście­le. Ser­decz­nie zapra­sza­my, aby spoj­rzeć na swo­je życie w świe­tle prze­po­wia­da­ne­go Sło­wa Bożego.

 8. Przez cały Adwent moż­na skła­dać ofia­ry na zakup cho­inek i świą­tecz­ne deko­ra­cje naszej świą­ty­ni do pusz­ki na fila­rze przy wyj­ściu z kościoła.

 9. Koń­czy pra­cę w naszej para­fii orga­ni­sta p. Piotr Chro­miń­ski. Jeste­śmy bar­dzo wdzięcz­ni Bogu, że przez 4 ostat­nie lata mogli­śmy cie­szyć się pięk­nem muzy­ki i pro­fe­sjo­na­li­zmem Pana Pio­tra. Życzy­my, aby mógł dalej reali­zo­wać się jako muzyk i peda­gog w nowej pra­cy bli­żej miej­sca zamiesz­ka­nia. W krót­kim cza­sie powi­ta­my nowe­go organistę.

 10. W śro­dę 30 listo­pa­da obcho­dzi imie­ni­ny nasz rezy­dent ks. Andrzej Łagu­na — Sędzia Sądu Metro­po­li­tal­ne­go War­szaw­skie­go. Czci­god­ne­mu Sole­ni­zan­to­wi skła­da­my ser­decz­ne życze­nia i pole­ca­my modli­twie zapra­sza­jąc na mszę św. w Jego inten­cji w śro­dę o g. 18:30.

 11. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Krzysz­tof Hen­ryk Szczę­sny l. 73, Kry­sty­na Kłos l. 85, Tomasz Smo­licz l. 89