XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA — 20.11.2022

  1. Dzi­siaj, w ostat­nią nie­dzie­lę roku litur­gicz­ne­go, obcho­dzi­my Uro­czy­stość Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta. Po mszy św. o g. 11:30 Lita­nia do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa i akt poświę­ce­nia, za jego publicz­ne odmó­wie­nie moż­na uzy­skać odpust zupełny.

  2. Za tydzień I nie­dzie­la Adwen­tu, zbie­ra­ne będą ofia­ry na Semi­na­rium Duchow­ne św. Jana Chrzci­cie­la w Warszawie.

  3. Na reko­lek­cje adwen­to­we zapra­sza­my w pią­tek 9 grud­nia, w sobo­tę 10 grud­nia, w dniu nasze­go dru­gie­go odpu­stu para­fial­ne­go, we Wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Lore­tań­skiej – Patron­ki naszej świą­ty­ni oraz w nie­dzie­lę 11 grud­nia. Reko­lek­cje popro­wa­dzi ks. Car­los Cesar Dama­glio, któ­ry po wie­lu latach pra­cy misyj­nej w Belem w Bra­zy­lii, gdzie peł­nił funk­cję Rek­to­ra Semi­na­rium Duchow­ne­go, powró­cił do Pol­ski. Szcze­gó­ło­wy pro­gram reko­lek­cji adwen­to­wych zosta­nie poda­ny za tydzień.

  4. W Adwen­cie roz­pocz­nie­my wizy­tę dusz­pa­ster­ską, zwa­ną „kolę­dą”. Od 5 grud­nia pla­nu­je­my odwie­dzać naj­pierw nowych miesz­kań­ców naszej para­fii. Pro­si­my o zgło­sze­nia adre­sów wybu­do­wa­nych nie­daw­no blo­ków, w któ­rych jesz­cze nigdy nie było „kolę­dy”.

  5. Na cmen­ta­rzu para­fial­nym pla­nu­je­my od ponie­dział­ku 21 listo­pa­da roz­po­czę­cie prac, mają­cych na celu rekon­struk­cję pomni­ka-ołta­rza upa­mięt­nia­ją­ce­go 7 Pułk Pie­cho­ty Armii Kra­jo­wej „Gar­łuch”. Uda­ło się nam pozy­skać dofi­nan­so­wa­nie z rezer­wy budże­to­wej Kan­ce­la­rii Pre­mie­ra Rady Mini­strów i we współ­pra­cy z Fun­da­cją „Nie Zapo­mnij O Nas, Powstań­cach War­szaw­skich” i Fir­mą Gra­ni­ty Skwa­ra może­my przy­stą­pić do prac. Pomnik ze wzglę­du na bar­dzo zły stan tech­nicz­ny, zagra­ża­ją­cy bez­pie­czeń­stwu, zosta­nie cał­ko­wi­cie roze­bra­ny i odtwo­rzo­ny na nowo.

  6. W ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45 odby­wa się cykl kate­chez dla mło­dzie­ży i doro­słych. Ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu, moż­na zapra­szać rów­nież tych, któ­rzy odda­li­li się od Kościo­ła lub prze­ży­wa­ją kry­zys swo­jej wiary.

  7. Legion Maryi pro­wa­dzi w każ­dy pią­tek o g. 15:00 Koron­kę do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji naszej Ojczy­zny, poko­ju w Ukra­inie i na całym świecie.

  8. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza czci­cie­li Świę­te­go w śro­dę – 23 listo­pa­da na Róża­niec św. o godz. 17:00 i Mszę św. o godz. 17:30. Przy ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do św. O. Pio, w któ­rych gru­pa będzie modli­ła się przez kolej­ny miesiąc.

  9. W tym roku przy­pa­da 90. rocz­ni­ca Wiel­kie­go Gło­du w Ukra­inie, jed­nej z naj­okrut­niej­szych zbrod­ni doko­na­nych przez reżim sowiec­ki, któ­rej kul­mi­na­cja przy­pa­dła na lata 1932 – 1933. Ludo­bój­stwo doko­na­ne przez Rosję pochło­nę­ło – wg róż­nych sza­cun­ków – od 3 do 10 mln ofiar, w tym rów­nież Pola­ków. W pią­tek 25 listo­pa­da w koście­le św. Bar­ba­ry w War­sza­wie o g. 19:30, z udzia­łem ks. Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza, odbę­dzie się eku­me­nicz­na modli­twa pamię­ci. Będzie­my modlić się o spra­wie­dli­wy pokój w Ukra­inie oraz czcić pamięć ofiar wojny.

  10. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Zofia Jolan­ta Lesz­czyń­ska l. 77, Danu­ta Wikieł l. 85, Tere­sa Lewan­dow­ska l. 82, Zofia Sęk­tas l. 91, Wal­de­mar Kraw­czyk l. 74