II NIEDZIELA ADWENTU — 04.12.2022

Wyłączone
  1. Przez cały Adwent zapra­sza­my na Rora­ty o g. 6:30. Po Rora­tach w holu przed zakry­stią czę­stu­je­my dzie­ci gorą­cym kakao i słod­ki­mi bułecz­ka­mi. W cza­sie Adwen­tu zapra­sza­my też na lau­de­sy – poran­ną modli­twę Kościo­ła o g. 5:30 w dol­nym koście­le od ponie­dział­ku do piątku.

  2. Z racji I nie­dzie­li mie­sią­ca Para­fial­ny Oddział Cari­tas zbie­ra dat­ki na przy­go­to­wa­nie paczek świą­tecz­nych dla potrze­bu­ją­cych z naszej parafii. 

  3. W tym tygo­dniu zapra­sza­my na reko­lek­cje adwen­to­we od 9 do 11 grud­nia. Reko­lek­cje popro­wa­dzi ks. Car­los Cesar Dama­glio, któ­ry powró­cił do Pol­ski po wie­lu latach pra­cy misyj­nej w Bra­zy­lii, gdzie peł­nił funk­cję Rek­to­ra Semi­na­rium Duchow­ne­go. W pią­tek 9 grud­nia i w sobo­tę 10 grud­nia msze świę­te z nauką reko­lek­cyj­ną o g. 10:00, 17:30 i 19:00. Przez cały dzień wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. W nie­dzie­lę 11 grud­nia nauki reko­lek­cyj­ne pod­czas wszyst­kich mszy świę­tych. Sobo­ta 10 grud­nia to dzień nasze­go dru­gie­go odpu­stu para­fial­ne­go, Wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Lore­tań­skiej – Patron­ki naszej świą­ty­ni. Uro­czy­sta msza św. odpu­sto­wa z Lita­nią Lore­tań­ską o g. 19:00. Zapra­sza­my wszyst­kich Para­fian, a szcze­gól­nie gru­py para­fial­ne i asy­stę litur­gicz­ną. W cza­sie reko­lek­cji moż­li­wość spo­wie­dzi pod­czas wszyst­kich mszy świę­tych. W wigi­lię odpu­stu dodat­ko­wa ado­ra­cja i moż­li­wość spo­wie­dzi wie­czo­rem od g. 20:00 do 21:00. Zachę­ca­my, by nie odkła­dać spo­wie­dzi na ostat­nie dni przed świę­ta­mi. Szcze­gó­ło­wy pro­gram reko­lek­cji jest umiesz­czo­ny w kruch­cie i na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.

  4. W tym tygo­dniu roz­pocz­nie­my wizy­tę dusz­pa­ster­ską, zwa­ną „kolę­dą”. Od ponie­dział­ku 5 grud­nia pla­nu­je­my odwie­dzać naj­pierw nowych miesz­kań­ców naszej para­fii: w ponie­dzia­łek (05.12) ul. Łopu­szań­ska 53B i Łopu­szań­ska 53C, we wto­rek (06.12.) ul. Łopu­szań­ska 55, w śro­dę (07.12.) ul. Łopu­szań­ska 55A. Szcze­gó­ło­wy pro­gram „kolę­dy” jest umiesz­czo­ny w kruch­cie i na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii. Kolę­dę roz­po­czy­na­my od g. 17:00. Bar­dzo pro­si­my miesz­kań­ców blo­ków o wywie­sze­nie infor­ma­cji o „kolę­dzie” w swo­ich blo­kach w poro­zu­mie­niu z administracją.

  5. Przy wyj­ściu z kościo­ła moż­na nabyć opłat­ki i świe­ce wigi­lij­ne Cari­tas. Będą one dostęp­ne rów­nież po mszach rorat­nich i w kan­ce­la­rii parafialnej.

  6. Przez cały Adwent moż­na skła­dać ofia­ry na zakup cho­inek i świą­tecz­ne deko­ra­cje naszej świą­ty­ni do pusz­ki na fila­rze przy wyj­ściu z kościoła.

  7. W I ponie­dzia­łek mie­sią­ca msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą św. odczy­tu­je­my wypominki.

  8. W czwar­tek 8 grud­nia przy­pa­da Uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Msze św. według porząd­ku powsze­dnie­go. Legion Maryi zapra­sza na g. 12:00 na Godzi­nę Łaski.

  9. Infor­mu­je­my, iż II wspól­no­ta neo­ka­te­chu­me­nal­na naszej para­fii roz­po­czy­na misję ewan­ge­li­za­cyj­ną odwie­dza­jąc domy miesz­kań­ców para­fii, aby gło­sić Sło­wo Boże i dzie­lić się doświad­cze­niem wia­ry. Zapra­sza­my do przy­ję­cia ich, jeśli zapu­ka­ją do drzwi.

  10. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Bole­sła­wa Ste­fa­nia Kor­ba l. 97, Ewa Boże­na Wie­te­cha-Stemp­kow­ska l. 64, Wła­dy­sła­wa Sta­ni­sła­wa Gołę­biew­ska l. 88