I NIEDZIELA ADWENTU — 29.11.2020

  1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la roz­po­czy­na Adwent – czas czu­wa­nia i rado­sne­go ocze­ki­wa­nia na przyj­ście Pana. Od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 5:30 zapra­sza­my na Lau­de­sy – poran­ną modli­twę Kościo­ła, w tym roku Lau­de­sy w dol­nym koście­le ze wzglę­du na więk­szą prze­strzeń. Od jutra zapra­sza­my też na Rora­ty – Msze świę­te ku czci Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, któ­re spra­wo­wać będzie­my w dni powsze­dnie o g. 6:30. Nie­ste­ty z powo­du pan­de­mii po Rora­tach nie będzie tra­dy­cyj­ne­go kakao i sło­dy­czy dla dzie­ci, będzie­my nato­miast w holu przed zakry­stią roz­da­wać dzie­ciom frag­men­ty gry „Memo­ry” na temat życia Jezu­sa, tak żeby moż­na było uzbie­rać cały kom­plet do koń­ca Adwentu.

  2. Zgod­nie z zapo­wie­dzią przed kościo­łem zbie­ra­my dziś ofia­ry na Semi­na­rium Duchow­ne św. Jana Chrzci­cie­la w War­sza­wie. Dzię­ku­je­my wszyst­kim dar­czyń­com. Za tydzień Para­fial­ny Oddział Cari­tas zbie­rać będzie dat­ki na przy­go­to­wa­nie paczek świą­tecz­nych dla potrze­bu­ją­cych z naszej parafii.

  3. Ze wzglę­du na ogra­ni­cze­nia sani­tar­ne nie mogą odbyć się reko­lek­cje adwen­to­we w tra­dy­cyj­nej for­mie. Aby przy­go­to­wać się ducho­wo do Świąt Boże­go Naro­dze­nia pla­nu­je­my adwen­to­we dni sku­pie­nia 8 i 9 grud­nia, któ­re poprze­dzą nasz dru­gi odpust para­fial­ny 10 grud­nia we Wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Lore­tań­skiej – Patron­ki naszej świą­ty­ni. W dni sku­pie­nia 8 i 9 grud­nia dodat­ko­wa msza św. o g. 10:00 oraz cało­dzien­ne wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do g. 21:00. Dyżu­ry w kon­fe­sjo­na­le o prócz mszy świę­tych tak­że wie­czo­rem od g. 17:00 do 21:00. Szcze­gó­ło­wy pro­gram adwen­to­wych dni sku­pie­nia zosta­nie poda­ny za tydzień.

  4. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca. Spo­wiedź od g. 17:00 do 19:00. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Przez cały dzień wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Do ado­ra­cji ponow­nie uży­wa­my już naszą powsze­dnią mon­stran­cję, któ­ra prze­szła grun­tow­ną reno­wa­cję: zosta­ła pozło­co­na i posre­brzo­na. Podob­nej reno­wa­cji zosta­ła pod­da­na custo­dia, w któ­rej prze­cho­wu­je się Hostię w taber­na­cu­lum. Suk­ce­syw­nie pod­da­je­my reno­wa­cji kolej­ne naczy­nia liturgiczne.

  5. Przy wyj­ściu z kościo­ła moż­na nabyć opłat­ki, świe­ce wigi­lij­ne Cari­tas i kar­ty świą­tecz­ne z moty­wa­mi reli­gij­ny­mi. Będą one dostęp­ne przez wszyst­kie nie­dzie­le Adwen­tu oraz po mszach św. rorat­nich, jak rów­nież w dni powsze­dnie w kan­ce­la­rii parafialnej.

  6. Ze wzglę­du na pan­de­mię jeste­śmy zmu­sze­ni zawieść wizy­tę dusz­pa­ster­ską zwa­ną „kolę­dą”, któ­rą zwy­kle zaczy­na­li­śmy z począt­kiem Adwen­tu. Z powo­du zagro­że­nia epi­de­micz­ne­go nie ma moż­li­wo­ści prze­pro­wa­dze­nia jej w tra­dy­cyj­ny spo­sób do Świąt Boże­go Naro­dze­nia. Będzie­my obser­wo­wać sytu­ację sani­tar­ną i podej­mo­wać sto­sow­ne decy­zje. Ufa­my, w Nowym Roku przy­naj­mniej w jakiejś ogra­ni­czo­nej for­mie uda nam się odwie­dzić naszych Parafian.

  7. Przez cały Adwent do pusz­ki z napi­sem Na kwia­ty moż­na skła­dać ofia­ry na zakup cho­inek i świą­tecz­ny wystrój kościoła. 

  8. W ponie­dzia­łek 30 listo­pa­da obcho­dzi imie­ni­ny nasz rezy­dent ks. Andrzej Łagu­na — Sędzia Sądu Metro­po­li­tal­ne­go War­szaw­skie­go. Czci­god­ne­mu Sole­ni­zan­to­wi skła­da­my ser­decz­ne życze­nia i pole­ca­my modli­twie zapra­sza­jąc na mszę św. w Jego inten­cji w ponie­dzia­łek o g. 18:30.

  9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Bar­ba­ra Ewa Cza­pliń­ska l. 65, Tade­usz Sie­mie­no­wicz l. 83, Jolan­ta Bar­ba­ra Gór­ka l. 69, Ste­fan Majos l. 81.