UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA — 22.11.2020

  1. Uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa Kró­la Wszech­świa­ta jest ostat­nią nie­dzie­lą roku litur­gicz­ne­go. Po mszy św. o g. 11:30 Lita­nia do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa i akt poświę­ce­nia, za jego publicz­ne odmó­wie­nie moż­na uzy­skać odpust zupeł­ny. Za tydzień I nie­dzie­la Adwen­tu, zbie­ra­ne będą ofia­ry na Semi­na­rium Duchow­ne św. Jana Chrzci­cie­la w Warszawie.

  2. Dzi­siaj spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go po mszy św. o g. 11:30.

  3. Przy­po­mi­na­my, że w związ­ku z pan­de­mią Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz udzie­lił dys­pen­sy od obo­wiąz­ku uczest­nic­twa we mszy świę­tej w nie­dzie­le i świę­ta naka­za­ne na tere­nie Archi­die­ce­zji War­szaw­skiej. Ape­lu­je­my, aby zwłasz­cza oso­by, któ­re mają jakie­kol­wiek obja­wy cho­ro­bo­we pozo­sta­ły w domu. 

  4. Zale­ce­nia sani­tar­ne nakła­da­ją na nas ogra­ni­cze­nia licz­by uczest­ni­ków litur­gii do 1 oso­by na 15 m 2. Powierzch­nia gór­ne­go kościo­ła pozwa­la na uczest­nic­two w litur­gii do 61 osób. Dla osób, któ­re nie zmiesz­czą się uru­cha­mia­my nagło­śnie­nie litur­gii z gór­ne­go kościo­ła w koście­le dol­nym, gdzie może zmie­ścić się kolej­ne 55 osób. Będzie tam udzie­la­na rów­nież Komu­nia Św. Razem może więc w litur­gii uczest­ni­czyć do 116 osób. 

  5. Przy­po­mi­na­my, że w koście­le nale­ży zacho­wy­wać dystans, zakry­wać usta i nos masecz­ką, zale­ca­ne jest przyj­mo­wa­nie Komu­nii św. na rękę. Komu­nii świę­tej udzie­la­my na środ­ku kościo­ła tyl­ko na rękę, po bokach rów­nież dla osób przyj­mu­ją­cych do ust; w pierw­szej kolej­no­ści udzie­la­na jest Komu­nia św. oso­bom przyj­mu­ją­cym na rękę. 

  6. Para­fial­ny Zespół Cari­tas pro­wa­dzi akcję: „Głod­nych nakar­mić, spra­gnio­nych napo­ić”. Poma­ga­my oso­bom star­szym w zro­bie­niu zaku­pów i zała­twie­niu pil­nych spraw. Zapra­sza­my też chęt­nych wolon­ta­riu­szy do włą­cze­nia się w tę akcję. Szcze­gó­ły moż­na zna­leźć na tabli­cy ogło­szeń i stro­nie inter­ne­to­wej parafii. 

  7. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza czci­cie­li Świę­te­go w ponie­dzia­łek – 23 listo­pa­da na Róża­niec św. o godz. 17:00 i Mszę św. o godz.  17:30. Przy ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do św. O. Pio, w któ­rych gru­pa będzie modli­ła się przez kolej­ny miesiąc.

  8. W sobo­tę 28 listo­pa­da w ramach przy­go­to­wa­nia do beaty­fi­ka­cji Słu­gi Boże­go Kard. Ste­fa­na Wyszyń­skie­go Róża­niec o g. 17:00 z roz­wa­ża­nia­mi tajem­nic rado­snych Pry­ma­sa Tysiąc­le­cia. Po mszy świę­tej o g. 17:30 akt oso­bi­ste­go odda­nia się Mat­ce Bożej.

  9. W tym tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Jerzy Sawe­ryn Pie­tra­szek l. 74; Janusz Grze­gorz Szo­stek l. 83; Tade­usz Dyl­czyń­ski l. 84; Ali­cja Kot l. 89; Ewa Gra­ży­na Kra­szew­ska l. 74; Janusz Zbi­gniew Giz­ka l. 89; Andrzej Jan Pła­nec­ki l. 74; Wła­dy­sła­wa Wan­da Mar­sza­łek l. 84