I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 01.03.2020

  1. Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Przed kościo­łem wolon­ta­riusz­ki Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas zbie­ra­ją dat­ki na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną naszej para­fii. Dzie­ła Cari­tas moż­na rów­nież wes­przeć dekla­ru­jąc na ten cel 1 % podat­ku docho­do­we­go w rocz­nym zezna­niu podat­ko­wym. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my ofia­ro­daw­com. Za tydzień przed kościo­łem moż­na będzie wes­przeć domy dla bez­dom­nych pro­wa­dzo­ne przez Wspól­no­tę „Chleb Życia”.

  2. W Wiel­kim Poście zapra­sza­my na Jutrz­nię – poran­ną modli­twę Kościo­ła – o g. 5:30 w kapli­cy, wej­ście od stro­ny zakry­stii. Nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej odby­wa­ją się w piąt­ki o g. 18:00 oraz dla dzie­ci o g. 17:15 w koście­le dol­nym. Gorz­kie Żale w nie­dzie­le o g. 18:00. Za udział w tych nabo­żeń­stwach moż­na uzy­skać odpust zupeł­ny pod zwy­kły­mi warunkami.

  3. W tym tygo­dniu od 2 do 4 mar­ca odbę­dą się reko­lek­cje wiel­ko­post­ne dla dzie­ci. Popro­wa­dzi je ks. Jaro­sław Kotu­la. Módl­my się w ich inten­cji, aby reko­lek­cje przy­bli­ży­ły dzie­ci do Boga i umoc­ni­ły je w wierze.

  4. We wto­rek 3 mar­ca przy­pa­da 13. rocz­ni­ca nomi­na­cji kard. Kazi­mie­rza Nycza na arcy­bi­sku­pa archi­die­ce­zji war­szaw­skiej. W śro­dę — 4 mar­ca — świę­to św. Kazi­mie­rza Kró­le­wi­cza, dzień imie­nin Księ­dza Kar­dy­na­ła, a tak­że nasze­go wika­riu­sza — ks. Kazi­mie­rza Fieć­ko. Czci­god­nych Sole­ni­zan­tów pole­ca­my modli­twie Para­fian. Msza św. w inten­cji ks. Kazi­mie­rza Fieć­ko odpra­wio­na zosta­nie 4 mar­ca o g. 18:30.

  5. W ponie­dzia­łek 2 mar­ca msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą świę­tą odczy­ty­wa­ne będą wypo­min­ki. Zapra­sza­my do wspól­nej modli­twy za zmarłych.

  6. Z racji I piąt­ku mie­sią­ca moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Spo­wiedź w tym dniu na wszyst­kich mszach świę­tych oraz po połu­dniu od g. 16:30 do 19. Przez cały dzień Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w kaplicy.

  7. Spo­tka­nie sym­pa­ty­ków Radia Mary­ja w sobo­tę 7 mar­ca po mszy św. o g. 8:00 i nabo­żeń­stwie w pod­zie­miach Domu Parafialnego.

  8. Podob­nie jak w ubie­głych latach nasza para­fia włą­cza się w Akcję pomo­cy dla Syrii Rodzi­na Rodzi­nie orga­ni­zo­wa­nej przez Cari­tas Pol­ska. Przez cały Wiel­ki Post moż­na skła­dać ofia­ry na ten cel do skar­bo­ny przy ołta­rzu Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomocy.

  9. W związ­ku ze zbli­ża­ją­cą się beaty­fi­ka­cją Słu­gi Boże­go Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go przyj­mu­je­my w zakry­stii zapi­sy na kar­ty wstę­pu na udział w mszy beaty­fi­ka­cyj­nej w dniu 7 czerw­ca w Warszawie.

  10. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Jolan­ta Mał­go­rza­ta Kra­su­ska l. 62, Ali­cja Zwierz­chow­ska l. 85