VII NIEDZIELA ZWYKŁA — 23.02.2020

Wyłączone
  1. Dzia­łal­ność Cari­tas naszej Para­fii moż­na wes­przeć dekla­ru­jąc na ten cel 1 % podat­ku docho­do­we­go w rocz­nym zezna­niu podat­ko­wym. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my ofiarodawcom.

  2. Za tydzień powra­ca msza św. o g. 11:15 z udzia­łem dzie­ci w koście­le dol­nym. Dzi­siaj po Mszy św. o g. 11.30 spo­tka­nie Apo­sto­la­tu Maryj­ne­go.

  3. W tym tygo­dniu Śro­da Popiel­co­wa, któ­ra roz­po­czy­na okres Wiel­kie­go Postu. Msze świę­te w tym dniu o g. 6:30, 8:00, 10:00, 17:30 i 19:00. Pod­czas każ­dej Mszy św. obrzęd posy­pa­nia popio­łem. Obo­wią­zu­je post ści­sły, któ­ry jest postem ilo­ścio­wym, pole­ga na spo­ży­ciu tyl­ko jed­ne­go posił­ku do syta i doty­czy wszyst­kich mię­dzy 18 a 60 rokiem życia oraz wstrzy­ma­nie się od pokar­mów mię­snych - doty­czy wszyst­kich, któ­rzy ukoń­czy­li 14 rok życia. Przez cały Wiel­ki Post zgod­nie z IV przy­ka­za­niem kościel­nym jeste­śmy zapro­sze­ni do powstrzy­my­wa­nia się od udzia­łu w zaba­wach. Czy­ny pokut­ne słu­żą nawró­ce­niu nasze­go ser­ca, są nimi rów­nież: modli­twa, jał­muż­na, uczyn­ki miło­ści oraz umar­twie­nie przez wier­niej­sze wypeł­nia­nie obo­wiąz­ków. O g. 20.00 w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej – Msza św. pod prze­wod­nic­twem Metro­po­li­ty War­szaw­skie­go Ks. Kard. Kazi­mie­rza Nycza inau­gu­ru­ją­ca piel­grzy­mo­wa­nie do wiel­ko­post­nych kościo­łów sta­cyj­nych. Dzień sta­cyj­ny w naszym koście­le odbę­dzie się w śro­dę 25 mar­ca. W kruch­cie Kościo­ła wisi pla­kat z infor­ma­cją o miej­scu i ter­mi­nie pozo­sta­łych stacji.

  4. W ponie­dzia­łek i wto­rek moż­na przy­no­sić do zakry­stii palem­ki, któ­rych popiół po spa­le­niu będzie uży­ty w Śro­dę Popielcową.

  5. W Wiel­kim Poście nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej odby­wać się będą w piąt­ki o g. 18:00 oraz dla dzie­ci o g. 17:15 w koście­le dol­nym. Gorz­kie Żale w nie­dzie­le o g. 18:00. Za udział w tych nabo­żeń­stwach moż­na uzy­skać odpust zupeł­ny pod zwy­kły­mi warunkami.

  6. Para­fial­ne Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne odbę­dą się w dniach 22 – 25 mar­ca. Popro­wa­dzi je ks. Car­los Cezar Dama­glio, Rek­tor Archi­die­ce­zjal­ne­go Semi­na­rium Misyj­ne­go Redemp­to­ris Mater w Belem (Bra­zy­lia).

  7. W pierw­szy pią­tek Wiel­kie­go Postu – 28 lute­go – przy­pa­da Dzień modli­twy i postu za grze­chy wyko­rzy­sty­wa­nia sek­su­al­ne­go osób mało­let­nich. W tym dniu odpra­wi­my w naszej para­fii Dro­gę Krzy­żo­wą w inten­cji wyna­gra­dza­ją­cej za grze­chy wyko­rzy­sty­wa­nia sek­su­al­ne­go osób mało­let­nich. Zapra­sza­my na to nabożeństwo.

  8. Od 23 do 29 lute­go obcho­dzi­my 53. Tydzień Modlitw o Trzeź­wość Naro­du. Jest to czas prze­bła­ga­nia za grze­chy alko­ho­li­zmu. Zachę­ca­my w tym cza­sie do podej­mo­wa­nia przy­rze­czeń abstynenckich.

  9. W związ­ku ze zbli­ża­ją­cą się beaty­fi­ka­cją Słu­gi Boże­go Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go przyj­mu­je­my w zakry­stii zapi­sy na kar­ty wstę­pu na udział w Mszy św. beaty­fi­ka­cyj­nej w dniu 7 czerw­ca w Warszawie.

  10. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Robert Jan Gałec­ki l. 56, Maria Ogo­now­ska l. 87, Gra­ży­na Jolan­ta Komo­row­ska l. 61.