II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 08.03.2020

Zapro­sze­nie na Świę­to Papie­skie do Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej

Kolej­na, siód­ma rocz­ni­ca wybo­ru na Sto­li­cę Pio­tro­wą papie­ża Fran­cisz­ka jest oka­zją do modli­twy dzięk­czyn­nej za jego oso­bę. Dla Sto­li­cy Apo­stol­skiej jest to Świę­to Papie­skie. Będzie­my je obcho­dzić pod prze­wod­nic­twem Arcy­bi­sku­pa Nun­cju­sza w czwar­tek, 12 mar­ca 2020 roku o godz. 1730 w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w War­sza­wie Wila­no­wie. Tego dnia, w inten­cji Jego Świą­to­bli­wo­ści papie­ża Fran­cisz­ka zosta­nie odpra­wio­na uro­czy­sta Msza Świę­ta kon­ce­le­bro­wa­na z udzia­łem Epi­sko­pa­tu Pol­ski, w cza­sie któ­rej będzie­my tak­że dzię­ko­wać Ojcu Świę­te­mu za kano­ni­za­cję św. Jana Paw­ła II i beaty­fi­ka­cję kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go. Prze­ży­wa­my bowiem rok beaty­fi­ka­cji Pry­ma­sa Tysiąc­le­cia i set­ną rocz­ni­cę uro­dzin św. Jana Paw­ła II. Dro­dzy Die­ce­zja­nie, zapra­szam Was wszyst­kich do Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej. Zapra­szam księ­ży die­ce­zjal­nych i zakon­nych, oso­by życia kon­se­kro­wa­ne­go, dzie­ci i mło­dzież; ruchy kato­lic­kie, gru­py i wspól­no­ty para­fial­ne. Spo­tkaj­my się na Eucha­ry­stii w naj­bliż­szy czwar­tek o godz. 1730 w naszym Sank­tu­arium Opatrz­no­ści Bożej. Zachę­cam tak­że do modli­twy za papie­ża Fran­cisz­ka i Kościół – w para­fiach, wspól­no­tach i rodzi­nach. Wszyst­kim z ser­ca bło­go­sła­wię. † Kazi­mierz Kar­dy­nał Nycz Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta Warszawski

  1. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Trwa remont gene­ral­ny ple­ba­nii. Przy­go­to­wy­wa­ny jest remont gene­ral­ny kościo­ła. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy wspie­ra­ją nas w tych przed­się­wzię­ciach. Przed kościo­łem moż­na też wes­przeć domy dla bez­dom­nych pro­wa­dzo­ne przez Wspól­no­tę „Chleb Życia”, wśród któ­rych znaj­du­je się Dom Beta­nia przy ul. Łopu­szań­skiej. Jest z nami kape­lan — Ks. Jacek Krze­mień, któ­ry krót­ko opo­wie o dzia­ła­niach Wspólnoty. 

  2. Dzi­siaj przy­pa­da Nie­dzie­la Misyj­na Ad gen­tes – Dzień soli­dar­no­ści z misjo­na­rza­mi. Zbiór­kę na ten cel prze­pro­wa­dzi­my za tydzień. 

  3. W Wiel­kim Poście zapra­sza­my na Jutrz­nię – poran­ną modli­twę Kościo­ła – od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 5:30 w kapli­cy, wej­ście od stro­ny zakry­stii. Nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej odby­wa­ją się w piąt­ki o g. 18:00 oraz dla dzie­ci o g. 17:15 w koście­le dol­nym. Gorz­kie Żale w nie­dzie­le o g. 18:00.

  4. Para­fia orga­ni­zu­je wyjazd waka­cyj­ny dla dzie­ci i mło­dzie­ży do Bia­łe­go Dunaj­ca k/ Zako­pa­ne­go. We wto­rek 10 mar­ca o g. 19:00 zapra­sza­my na spo­tka­nie infor­ma­cyj­ne dla chęt­nych rodzi­ców w sal­ce przy zakry­stii. Infor­mu­je­my też, że czerw­co­wy wyjazd piel­grzym­ko­wy do Rzy­mu, Asy­żu i Lore­to został anu­lo­wa­ny. Ufa­my, że uda się nam poje­chać tam w innym terminie.

  5. Przy­po­mi­na­my, że Para­fial­ne Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne odbę­dą się w dniach 22 – 25 mar­ca. Popro­wa­dzi je ks. Car­los Cezar Dama­glio, Rek­tor Archi­die­ce­zjal­ne­go Semi­na­rium Misyj­ne­go Redemp­to­ris Mater w Belem (Bra­zy­lia).

  6. Pierw­sze­go dnia reko­lek­cji w nie­dzie­lę 22 mar­ca orga­ni­zu­je­my akcję: “Two­ja krew ratu­je życie”, w godz. 9.00 – 13.00 przed kościo­łem będzie stał ambu­lans krwi. Moż­li­wość odda­nia krwi prze­zna­czo­na dla osób w wie­ki 18 – 60 lat.

  7. Skle­pik para­fial­ny przy­go­to­wał pro­po­zy­cje ksią­żek na Wiel­ki Post, któ­re mogą pomóc w ducho­wym prze­ży­wa­niu tego cza­su. Zapra­sza­my też po pra­sę kato­lic­ką.

  8. Podob­nie jak w ubie­głych latach nasza para­fia włą­czy­ła się w Akcję pomo­cy dla Syrii Rodzi­na Rodzi­nie orga­ni­zo­wa­nej przez Cari­tas Pol­ska. Przez cały Wiel­ki Post moż­na skła­dać ofia­ry na ten cel do skar­bo­ny przy ołta­rzu Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomocy.

  9. W związ­ku ze zbli­ża­ją­cą się beaty­fi­ka­cją Słu­gi Boże­go Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go przyj­mu­je­my w zakry­stii zapi­sy na kar­ty wstę­pu na udział w mszy beaty­fi­ka­cyj­nej w dniu 7 czerw­ca w Warszawie. 

  10. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Jan Józef Raj­czak l. 62; Ryszard Rokit­ka l. 83; Anna Wisła­wa Szu­tow­ska l. 70; Hen­ryk Syl­we­ster Sij­ka l. 64