I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 05.03.2017

  1. Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca zgod­nie z zapo­wie­dzią prze­zna­czo­na będzie na War­szaw­skie Semi­na­rium Duchow­ne. Przed kościo­łem zbie­ra­ne są ofia­ry na dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną para­fial­ne­go zespo­łu Cari­tas. Ser­decz­nie zapra­sza­my oso­by, któ­re chcia­ły­by włą­czyć się w pra­ce cha­ry­ta­tyw­ne naszej para­fii o zgło­sze­nie się do ks. Pro­bosz­cza. Za tydzień taca na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy, a zbiór­ka do puszek przed kościo­łem na misje ad gen­tes.

  2. Dzi­siaj po mszy św. o g. 11:15 w dol­nym koście­le spo­tka­nie dla rodzi­ców dzie­ci przy­go­to­wu­ją­cych się do I Komu­nii św.

  3. Ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu w nabo­żeń­stwach, któ­re spra­wu­je­my w Wiel­kim Poście w naszej para­fii: od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 5:30 Lau­de­sy — poran­na modli­twa Kościo­ła, w piąt­ki o g. 18:00 — Dro­ga Krzy­żo­wa (dla dzie­ci o g. 17:15 w koście­le dol­nym), w nie­dzie­le o g. 17:00 — Gorz­kie Żale. Trwa­ją też w naszej para­fii kate­che­zy dla mło­dzie­ży i doro­słych w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:30.

  4. Jutro I ponie­dzia­łek mie­sią­ca. O g. 18:00 wypo­min­ki. O g. 18:30 Msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypominkach.

  5. W tym tygo­dniu Wiel­ko­post­ne Reko­lek­cje dla szkół gim­na­zjal­nych i ponad­gim­na­zjal­nych odbę­dą się w śro­dę i czwar­tek w wyzna­czo­nych szko­łach, nato­miast w pią­tek od g. 10:00 w naszym koście­le. Reko­lek­cje popro­wa­dzi ks. Danie­le Bona­vo­lon­tá. Z racji reko­lek­cji szkol­nych wysta­wie­nie i ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w naj­bliż­szy pią­tek będzie od połu­dnia od g. 12:00.

  6. Od mar­ca dyżu­ry Biu­ra Radia Mary­ja będą w nie­dzie­le w godzi­nach 10:00 – 13:00 w dotych­cza­so­wym punk­cie w pod­zie­miach budyn­ku przedszkola.

  7. Ostat­nie wichu­ry powa­li­ły dwa drze­wa na tere­nie para­fii. Przy tej oka­zji prze­pro­wa­dzo­ne oglę­dzi­ny wyka­za­ły potrze­bę wycię­cia kolej­nych, któ­re są cho­re bądź sta­no­wią zagro­że­nie. Trwa­ją też pra­ce nad cało­ścio­wą kon­cep­cją upo­rząd­ko­wa­nia tere­nu kościelnego.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Maria Jaro­sław­ska l. 91, Michał Gra­biń­ski l. 74, Albi­na Zię­ba l. 90

  9. Kon­gre­ga­cja Spraw Kano­ni­za­cyj­nych Sto­li­cy Apo­stol­skiej wyzna­czy­ła na czwar­tek 9 mar­ca ter­min dys­ku­sji Komi­sji Teo­lo­gicz­nej nad Posi­tio super vita et vir­tu­ti­bus Słu­gi Boże­go Kar­dy­na­ła Augu­sta Hlon­da Arcy­bi­sku­pa Gnieź­nień­skie­go i War­szaw­skie­go Pry­ma­sa Pol­ski. Ksiądz Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz wezwał wszyst­kie para­fie do modli­twy dzi­siaj po każ­dej mszy świę­tej w inten­cji pomyśl­ne­go prze­bie­gu i zakoń­cze­nia prac Kongregacji.