II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 12.03.2017

  1. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca zgod­nie z zapo­wie­dzią prze­zna­czo­na będzie na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy, z któ­re­go środ­ki prze­zna­cza­my na trwa­ją­cy remont gene­ral­ny ple­ba­nii oraz pra­ce przy­go­to­wu­ją­ce pro­jekt kon­cep­cyj­ny remon­tu fron­to­wej ele­wa­cji kościo­ła. Dzię­ku­je­my za wszel­kie ofia­ry skła­da­ne na tacę i prze­ka­zy­wa­ne bez­po­śred­nio na kon­to parafialne.

  2. Dzi­siej­sza nie­dzie­la to tak­że Dzień modli­twy, postu i soli­dar­no­ści z misjo­na­rza­mi. Przed kościo­łem zbie­ra­ne są ofia­ry na misje ad gen­tes.

  3. Zapra­sza­my do udzia­łu w nabo­żeń­stwach, któ­re spra­wu­je­my w Wiel­kim Poście w naszej para­fii: od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 5:30 Lau­de­sy — poran­na modli­twa Kościo­ła, w piąt­ki o g. 18:00 — Dro­ga Krzy­żo­wa (dla dzie­ci o g. 17:15 w koście­le dol­nym), w nie­dzie­le o g. 17:00 — Gorz­kie Żale. Trwa­ją też w naszej para­fii kate­che­zy dla mło­dzie­ży i doro­słych w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:30.

  4. W ponie­dzia­łek 13 mar­ca przy­pa­da 4. Rocz­ni­ca wybo­ru Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka. Pamię­taj­my w modli­twie o naszym Papie­żu, uro­czy­sta Msza Świę­ta w inten­cji Ojca Świę­te­go z udzia­łem Epi­sko­pa­tu Pol­ski zosta­nie odpra­wio­na w Bazy­li­ce Świę­te­go Krzy­ża przy Kra­kow­skim Przed­mie­ściu w War­sza­wie o g. 16:30.

  5. W tym tygo­dniu Wiel­ko­post­ne Reko­lek­cje dla szkół pod­sta­wo­wych odbę­dą się w naszym koście­le od ponie­dział­ku do śro­dy w g. 9:00 ‑13:00 według usta­lo­ne­go ze szko­ła­mi pro­gra­mu. Reko­lek­cje popro­wa­dzi ks. Mar­cin Szatanek. 

  6. Przy wej­ściu do kościo­ła na czas Wiel­kie­go Postu wyło­żo­ny został krzyż do pry­wat­nej ado­ra­cji. Ofia­ry skła­da­ne do pusz­ki przy krzy­żu tra­dy­cyj­nie prze­zna­czo­ne będą na kwia­ty do Gro­bu Pańskiego.

  7. Odpo­wia­da­jąc na ubie­gło­ty­go­dnio­wy apel Księ­dza Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza nasza para­fia włą­czy się w pro­gram cha­ry­ta­tyw­ny Rodzi­na Rodzi­nie orga­ni­zo­wa­ny przez Cari­tas Pol­ska, któ­ry pole­ga na wspar­ciu finan­so­wym rodzin poszko­do­wa­nych w wyni­ku kon­flik­tu zbroj­ne­go w Syrii. Kwo­tą 510 zł mie­sięcz­nie moż­na wes­przeć kon­kret­ną rodzi­nę wska­za­ną przez Cari­tas przez okres 6 mie­się­cy. Naszym pra­gnie­niem wiel­ko­post­ne­go dzie­ła cha­ry­ta­tyw­ne­go było­by obję­cie wspar­ciem jed­nej bądź wię­cej rodzin w zależ­no­ści od zebra­nych środ­ków. Dru­gim celem, na któ­ry chce­my prze­zna­czyć jał­muż­nę wiel­ko­post­ną jest zakup zamra­żar­ki dla Domu dla Bez­dom­nych „Beta­nia” przy ul. Łopu­szań­skiej 17, pro­wa­dzo­ne­go przez wspól­no­tę „Chleb życia”, z któ­rą nasza para­fia od lat współ­pra­cu­je. Ofia­ry na te dwa cele moż­na skła­dać do pusz­ki z napi­sem — jał­muż­na wielkopostna. 

  8. Pla­nu­je­my dwa wyjaz­dy waka­cyj­ne: 9‑dniowy dla dzie­ci i mło­dzie­ży od 3 do 11 lip­ca do Chor­wa­cji oraz 10-dnio­wy rekre­acyj­no — wypo­czyn­ko­wy dla doro­słych i rodzin od 14 do 22 sierp­nia (m.in. Węgry, Sara­je­wo, Czar­no­gó­ra, Alba­nia, Medju­go­rie, Split, rej­sy wypo­czyn­ko­we, pla­ża i wie­le innych atrak­cji). Zapi­sy i wię­cej infor­ma­cji u ks. Marcina.

  9. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Geno­we­fa Plu­ta l. 88, Krzysz­tof Dok­tór l. 62, Marzen­na Sta­niec l. 52, Leszek Żebrow­ski l. 86, Ryszard Dry­glew­ski l. 65