VIII NIEDZIELA ZWYKŁA — 26.02.2017

  1. Trwa­ją w naszej para­fii kate­che­zy dla mło­dzie­ży i doro­słych w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:30. Naj­waż­niej­sza kate­che­za, któ­rej cen­trum sta­no­wi ogło­sze­nie keryg­ma­tu, będzie jutro.

  2. W tym tygo­dniu Śro­da Popiel­co­wa, któ­ra roz­po­czy­na okres Wiel­kie­go Postu. Msze świę­te w tym dniu o g. 6:30, 8:00, 10:00, 17:30 i 18:30. Pod­czas każ­dej Mszy św. obrzęd posy­pa­nia popio­łem. Obo­wią­zu­je post ści­sły, któ­ry pole­ga na spo­ży­ciu trzech posił­ków, ale tyl­ko jed­ne­go do syta i doty­czy wszyst­kich mię­dzy 18 a 60 rokiem życia oraz wstrzy­ma­nie się od pokar­mów mię­snych - doty­czy wszyst­kich, któ­rzy ukoń­czy­li 14 rok życia. Przez cały Wiel­ki Post zgod­nie z IV przy­ka­za­niem kościel­nym jeste­śmy zapro­sze­ni do powstrzy­my­wa­nia się od udzia­łu w zaba­wach. Czy­ny pokut­ne słu­żą nawró­ce­niu nasze­go ser­ca, są nimi rów­nież: modli­twa, jał­muż­na, uczyn­ki miło­ści oraz umar­twie­nie przez wier­niej­sze wypeł­nia­nie obowiązków. 

  3. W ponie­dzia­łek i wto­rek moż­na przy­no­sić do zakry­stii palem­ki, któ­rych popiół po spa­le­niu będzie uży­ty w Śro­dę Popielcową.

  4. W Wiel­kim Poście nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej odby­wać się będą w piąt­ki o g. 18:00 oraz dla dzie­ci o g. 17:15 w koście­le dol­nym. Gorz­kie Żale w nie­dzie­le o g. 17:00. Za udział w tych nabo­żeń­stwach moż­na uzy­skać odpust zupeł­ny pod zwy­kły­mi warunkami.

  5. Para­fial­ne Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne odbę­dą się 26, 27, 28 i 29 mar­ca. Popro­wa­dzi je ks. dr kano­nik Janusz Stań­czuk, pro­fe­sor Papie­skie­go Wydzia­łu Teo­lo­gicz­ne­go w War­sza­wie, redak­tor naczel­ny mie­sięcz­ni­ka „Tak Rodzi­nie”, autor wie­lu ksią­żek dla dzie­ci. W ostat­nim dniu reko­lek­cji – 29 mar­ca – nasz kościół został włą­czo­ny w pro­gram modli­twy w Wiel­ko­post­nych Kościo­łach Sta­cyj­nych War­sza­wy. Pro­gram ten znaj­du­je się na ulot­kach przy wyj­ściu z kościo­ła oraz na tabli­cy ogłoszeń.

  6. W pią­tek 3 mar­ca przy­pa­da 10 rocz­ni­ca nomi­na­cji Paste­rza Archi­die­ce­zji War­szaw­skiej – Księ­dza Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza na sto­li­cę metro­po­li­tal­ną w War­sza­wie, nato­miast w sobo­tę 4 mar­ca przy­pa­da dzień imie­nin Księ­dza Kar­dy­na­ła. Pamię­taj­my w modli­twie o Paste­rzu nasze­go Kościo­ła Warszawskiego.

  7. W tym tygo­dniu I pią­tek mie­sią­ca. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Moż­li­wość spo­wie­dzi w cza­sie mszy świę­tych oraz od g. 17:00. Z racji I piąt­ku Dro­ga Krzy­żo­wa dla dzie­ci o g. 17:00.

  8. Od 26 lute­go do 4 mar­ca obcho­dzi­my jubi­le­uszo­wy 50. Tydzień Modlitw o Trzeź­wość Naro­du. Jest to czas prze­bła­ga­nia za grze­chy alko­ho­li­zmu. Zachę­ca­my w tym cza­sie do podej­mo­wa­nia przy­rze­czeń abstynenckich.

  9. Za tydzień 5 mar­ca powra­ca Msza św. o g. 11:15 z udzia­łem dzie­ci w dol­nym koście­le. Po mszy św. spo­tka­nie dla rodzi­ców dzie­ci przy­go­to­wu­ją­cych się do I Komu­nii św. Taca zbie­ra­na za tydzień na mszach świę­tych prze­zna­czo­na będzie na Semi­na­rium Duchowne.

  10. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Sta­ni­sław Kania l. 85, Sta­ni­sła­wa Olak l. 86, Cze­sław Alen­ce­wicz l. 85, Syl­we­riusz Kuran l. 65, Geno­we­fa Dąbrow­ska l. 98