I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 06.03.2022

  1. Oka­zją do spo­tka­nia ze Sło­wem Bożym wyja­śnia­nym we wspól­no­cie Kościo­ła są w naszej para­fii kate­che­zy zwia­sto­wa­nia, któ­re odby­wa­ją się w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45. Już jutro wie­czo­rem będzie kate­che­za, któ­ra może odmie­nić nasze życie. Ser­decz­nie zapraszamy.

  2. Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca zgod­nie z zapo­wie­dzią prze­zna­czo­na jest na Semi­na­rium Duchow­ne św. Jana Chrzci­cie­la w War­sza­wie. Przed kościo­łem wolon­ta­riusz­ki Para­fial­ne­go Oddzia­łu Cari­tas zbie­ra­ją ofia­ry na dzie­ła cha­ry­ta­tyw­ne naszej para­fii. W następ­ną II nie­dzie­lę mie­sią­ca taca nie będzie prze­zna­czo­na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy, ale na pokry­cie wydat­ków para­fii za gaz, prąd i ogrze­wa­nie miej­skie. Suma tych wydat­ków w mie­sią­cu lutym wynio­sła ponad 32 tys. zł, co prze­kra­cza dochód para­fii z tacy z wszyst­kich nie­dziel mie­sią­ca. Dzię­ku­je­my za każ­de wspar­cie, zwłasz­cza teraz w tym trud­nym dla nas sezo­nie grzewczym.

  3. Za tydzień będzie­my gościć ks. Mar­ka Bole­wic­kie­go, byłe­go wika­riu­sza naszej para­fii, któ­ry obec­nie jest na misji w Ukra­inie w para­fii św. Pio­tra i Paw­ła oraz Miło­sier­dzia Boże­go w Row­ne. Ks. Marek Bole­wic­ki będzie przez cały dzień zbie­rał ofia­ry na pomoc dla Ukra­iny, szcze­gól­nie dla miesz­kań­ców para­fii, w któ­rej pra­cu­je. Jed­no­cze­śnie infor­mu­je­my, że nasz Para­fial­ny Odział Cari­tas orga­ni­zu­je pomoc dla Ukra­iny, w tym celu uru­cho­mi­li­śmy spe­cjal­ny numer tele­fo­nu dla osób, któ­re chcia­ły­by pomóc uchodź­com z Ukra­iny albo same chcia­ły­by zaan­ga­żo­wać się w taką pomoc lub też zna­ją oso­by, któ­re potrze­bu­ją pomo­cy. Tele­fon 533 044 270 jest dostęp­ny 7 dni w tygo­dniu. Tam moż­na też zgła­szać goto­wość przy­ję­cia uchodź­ców z Ukra­iny w swo­ich domach. Pierw­sze dwie rodzi­ny zna­la­zły już schro­nie­nie w domach naszych Para­fian. Wszyst­kich pro­si­my o wzmo­żo­ną modli­twę w inten­cji poko­ju na Ukra­inie oraz za naszą ojczy­znę. Zachę­ca­my do uczest­nic­twa w codzien­nej mszy świę­tej, kie­dy codzien­nie modli­my się o pokój. Codzien­nie o g. 16:50 odma­wia­my w koście­le Róża­niec w tej inten­cji. W piąt­ki o g. 15:00 odma­wia­my Koron­kę do Boże­go Miło­sier­dzia w tej inten­cji. Dodat­ko­wo prze­dłu­ża­my cało­dnio­wą ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w piąt­ki rów­nież na wie­czór od 19:00 do 20:00.

  4. Dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną Cari­tas naszej Para­fii moż­na też wes­przeć dekla­ru­jąc na ten cel 1 % podat­ku docho­do­we­go w rocz­nym zezna­niu podat­ko­wym. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my ofiarodawcom.

  5. W Wiel­kim Poście zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej w piąt­ki o g. 18:00 oraz dla dzie­ci o g. 17:00 w koście­le dol­nym. Gorz­kie Żale w nie­dzie­le o g. 18:00. Od ponie­dział­ku do piąt­ku zapra­sza­my na Lau­de­sy o g. 5:30 w dol­nym koście­le, wej­ście od ul. Czardasza.

  6. Para­fial­ne Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne odbę­dą się w dniach 24 – 27 mar­ca. Popro­wa­dzi je ks. dr Jose David Abe­za Asen­cio, Hisz­pan, misjo­narz, bibli­sta i wykła­dow­ca teo­lo­gii biblij­nej w wie­lu kra­jach. Szcze­gó­ło­wy pro­gram reko­lek­cji zosta­nie poda­ny wkrótce.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Cecy­lia Iren Sła­wiń­ska l. 87, Tere­sa Mulew­ska l. 75.