ŚRODA POPIELCOWA — 02.03.2022

  1. Dzi­siaj Śro­da Popiel­co­wa roz­po­czy­na okres Wiel­kie­go Postu. Msze świę­te o g. 6:30, 8:00, 10:00, 17:30 i 19:00. Pod­czas każ­dej Mszy św. obrzęd posy­pa­nia popio­łem. Obo­wią­zu­je post ści­sły, któ­ry jest postem ilo­ścio­wym, pole­ga na spo­ży­ciu tyl­ko jed­ne­go posił­ku do syta i doty­czy wszyst­kich mię­dzy 18 a 60 rokiem życia oraz wstrzy­ma­nie się od pokar­mów mię­snych - doty­czy wszyst­kich, któ­rzy ukoń­czy­li 14 rok życia. Przez cały Wiel­ki Post zgod­nie z IV przy­ka­za­niem kościel­nym jeste­śmy zapro­sze­ni do powstrzy­my­wa­nia się od udzia­łu w zaba­wach. Czy­ny pokut­ne słu­żą nawró­ce­niu nasze­go ser­ca, są nimi rów­nież: modli­twa, jał­muż­na, uczyn­ki miło­ści oraz umar­twie­nie przez wier­niej­sze wypeł­nia­nie obo­wiąz­ków. O g. 20.00 w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej — Msza św. pod prze­wod­nic­twem Ks. Kard. Kazi­mie­rza Nycza inau­gu­ru­ją­ca piel­grzy­mo­wa­nie do wiel­ko­post­nych kościo­łów sta­cyj­nych w inten­cji poko­ju na Ukra­inie. Dzień sta­cyj­ny w naszym koście­le wyzna­czo­ny został na śro­dę 30 marca.

  2. Dzi­siaj kolej­ny dzień zbiór­ki do puszek na rzecz uchodź­ców z Ukra­iny. Bóg zapłać za skła­da­ne ofia­ry. Jed­no­cze­śnie infor­mu­je­my, że nasz Para­fial­ny Odział Cari­tas uru­cho­mił spe­cjal­ny numer tele­fo­nu dla osób, któ­re chcia­ły­by pomóc uchodź­com z Ukra­iny albo same chcia­ły­by zaan­ga­żo­wać się w taką pomoc lub też zna­ją oso­by, któ­re potrze­bu­ją pomo­cy. Tele­fon 533 044 270 jest dostęp­ny 7 dni w tygo­dniu. Zapra­sza­my wszyst­kich Para­fian do udzie­le­nia schro­nie­nia uchodź­com, jeśli to moż­li­we w swo­ich domach. Oso­by, któ­re mogą to uczy­nić pro­si­my do zakry­stii w celu omó­wie­nia szcze­gó­łów pomo­cy. Wszyst­kich Para­fian pro­si­my o wzmo­żo­ną modli­twę w inten­cji poko­ju na Ukra­inie oraz za naszą ojczy­znę. Zachę­ca­my do uczest­nic­twa w codzien­nej mszy świę­tej, kie­dy codzien­nie modli­my się o pokój. Codzien­nie o g. 16:50 odma­wia­my w koście­le Róża­niec w tej inten­cji. W piąt­ki o g. 15:00 odma­wia­my Koron­kę do Boże­go Miło­sier­dzia w tej inten­cji. Dodat­ko­wo prze­dłu­ża­my cało­dnio­wą ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w piąt­ki rów­nież na wie­czór od 19:00 do 20:00.

  3. Dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną Cari­tas naszej Para­fii moż­na też wes­przeć dekla­ru­jąc na ten cel 1 % podat­ku docho­do­we­go w rocz­nym zezna­niu podat­ko­wym. Infor­ma­cje jak to zro­bić znaj­du­ją się na ulot­kach przy wyj­ściu z kościo­ła i na stro­nie inter­ne­to­wej. W ubie­głym roku z Waszych odpi­sów podat­ko­wych pozy­ska­li­śmy ponad 7 tys. zł. To nasz rekord. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my ofiarodawcom.

  4. W Wiel­kim Poście zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej w piąt­ki o g. 18:00 oraz dla dzie­ci o g. 17:00 w koście­le dol­nym. Gorz­kie Żale w nie­dzie­le o g. 18:00. Za udział w tych nabo­żeń­stwach moż­na uzy­skać odpust zupeł­ny pod zwy­kły­mi warunkami.

  5. Para­fial­ne Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne odbę­dą się w dniach 24 – 27 mar­ca. Popro­wa­dzi je ks. dr Jose David Abe­za Asen­cio, Hisz­pan, misjo­narz, bibli­sta i wykła­dow­ca teo­lo­gii biblij­nej w 10 kra­jach świa­ta. Szcze­gó­ło­wy pro­gram reko­lek­cji zosta­nie poda­ny wkrótce.

  6. W pierw­szy pią­tek Wiel­kie­go Postu — 4 lute­go – przy­pa­da Dzień modli­twy i postu za grze­chy wyko­rzy­sty­wa­nia sek­su­al­ne­go osób mało­let­nich. W tym dniu o g. 18:00 odpra­wi­my Dro­gę Krzy­żo­wą w inten­cji wyna­gra­dza­ją­cej za grze­chy wyko­rzy­sty­wa­nia sek­su­al­ne­go osób małoletnich.

  7. Oka­zją do spo­tka­nia ze Sło­wem Bożym wyja­śnia­nym we wspól­no­cie Kościo­ła są w naszej para­fii kate­che­zy zwia­sto­wa­nia, któ­re odby­wa­ją się w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45. Już jutro wie­czo­rem będzie kate­che­za, któ­ra może odmie­nić nasze życie. Ser­decz­nie zapraszamy.

  8. Od dzi­siaj obcho­dzi­my 55. Tydzień Modlitw o Trzeź­wość Naro­du. Jest to czas prze­bła­ga­nia za grze­chy alko­ho­li­zmu. Zachę­ca­my w tym cza­sie do podej­mo­wa­nia przy­rze­czeń abstynenckich.

  9. Jutro 3 mar­ca przy­pa­da 15 rocz­ni­ca nomi­na­cji Ks. kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza na Paste­rza naszej Archi­die­ce­zji, a 4 mar­ca dzień Jego imie­nin. Pamię­taj­my w modli­twie o naszym biskupie.