II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 13.03.2022

Wyłączone
  1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la jest tra­dy­cyj­nie Dniem Modli­twy, Postu i Soli­dar­no­ści z Misjo­na­rza­miNie­dzie­la „Ad gen­tes”. W naszej para­fii gości­my ks. Mar­ka Bole­wic­kie­go, byłe­go wika­riu­sza naszej para­fii, któ­ry obec­nie jest na misji w Ukra­inie w para­fii św. Pio­tra i Paw­ła oraz Miło­sier­dzia Boże­go w Rów­nem. Ks. Marek Bole­wic­ki zbie­ra ofia­ry na pomoc dla Ukra­iny, szcze­gól­nie dla miesz­kań­ców para­fii, w któ­rej pracuje.

  2. Para­fial­ny Odział Cari­tas orga­ni­zu­je pomoc dla Ukra­iny, w tym celu uru­cho­mi­li­śmy spe­cjal­ny numer tele­fo­nu dla osób, któ­re chcia­ły­by pomóc uchodź­com z Ukra­iny albo same chcia­ły­by zaan­ga­żo­wać się w taką pomoc lub też zna­ją oso­by, któ­re potrze­bu­ją pomo­cy. Tele­fon 533 044 270 jest dostęp­ny 7 dni w tygo­dniu. Tam moż­na też zgła­szać goto­wość przy­ję­cia uchodź­ców z Ukra­iny w swo­ich domach. Już trzy rodzi­ny zna­la­zły schro­nie­nie w domach naszych Para­fian. Wszyst­kich pro­si­my o wzmo­żo­ną modli­twę w inten­cji poko­ju na Ukra­inie oraz za naszą ojczy­znę. Dzię­ku­je­my też za nie­zwy­kłą ofiar­ność w prze­pro­wa­dzo­nej zbiór­ce na pomoc dla Ukra­iny. Zebra­li­śmy ponad 21 tys. zł. Pie­nią­dze zosta­ły prze­ka­za­ne Cari­tas Archi­die­ce­zji War­szaw­skiej. Modli­twa w inten­cji poko­ju na Ukra­inie oraz za naszą ojczy­znę: codzien­nie na mszach świę­tych, codzien­nie Róża­niec o g. 16:50, w piąt­ki o g. 15:00 Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia, w piąt­ki od 19:00 do 20:00 ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu.

  3. Oka­zją do spo­tka­nia ze Sło­wem Bożym wyja­śnia­nym we wspól­no­cie Kościo­ła są w naszej para­fii kate­che­zy zwia­sto­wa­nia, któ­re odby­wa­ją się w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45. Ser­decz­nie zapraszamy.

  4. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca zgod­nie z zapo­wie­dzią prze­zna­czo­na jest na pokry­cie wydat­ków para­fii za gaz, prąd i ogrze­wa­nie. Suma tych wydat­ków w mie­sią­cu lutym wynio­sła ponad 32 tys. zł, co prze­kra­cza dochód para­fii z tacy z wszyst­kich nie­dziel mie­sią­ca. Dzię­ku­je­my za każ­de wspar­cie, zwłasz­cza teraz w tym trud­nym dla nas sezo­nie grzewczym.

  5. Dzi­siaj przy­pa­da 9 rocz­ni­ca wybo­ru Papie­ża Fran­cisz­ka na Sto­li­cę Pio­tro­wą. Dzię­ku­je­my Bogu za posłu­gę Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i pole­ca­my Go Bogu w codzien­nej modli­twie. Z tej oka­zji w ponie­dzia­łek 14 mar­ca o godz. 18.00 w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w War­sza­wie-Wila­no­wie zosta­nie odpra­wio­na uro­czy­sta Msza Świę­ta kon­ce­le­bro­wa­na z udzia­łem Nun­cju­sza Apo­stol­skie­go i Epi­sko­pa­tu Pol­ski w inten­cji Jego Świą­to­bli­wo­ści Papie­ża Fran­cisz­ka. Zapro­sze­ni są wszy­scy wier­ni archidiecezji.

  6. W Wiel­kim Poście zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej w piąt­ki o g. 18:00 oraz dla dzie­ci o g. 17:00 w koście­le dol­nym. Gorz­kie Żale w nie­dzie­le o g. 18:00. Od ponie­dział­ku do piąt­ku zapra­sza­my na Lau­de­sy o g. 5:30 w dol­nym koście­le, wej­ście od ul. Czardasza.

  7. Para­fial­ne Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne odbę­dą się w dniach 24 – 27 mar­ca. Popro­wa­dzi je ks. dr Jose David Albe­za Asen­cio, Hisz­pan, misjo­narz, bibli­sta i wykła­dow­ca teo­lo­gii biblij­nej w wie­lu kra­jach. Szcze­gó­ło­wy pro­gram reko­lek­cji zosta­nie poda­ny za tydzień.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Józef Mie­czy­sław Bog­dań­ski l. 95, Jan Kacz­mar­ski l. 83, Zbi­gniew Anto­ni Hej­duk l. 65, Wła­dy­sła­wa Jana Sadom­ska-Sko­rup­ska l.90, Zofia Lipiec l. 97