I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 18.02.2024

  1. Dzi­siaj gości w naszej para­fii ks. Jacek Krze­mień – kape­lan Kato­lic­kiej Wspól­no­ty Chleb Życiax, przez któ­rą pro­wa­dzo­ne są w całej Pol­sce domy dla osób bez­dom­nych, m.in. na tere­nie naszej para­fii Dom „Beta­nia” przy ul. Łopu­szań­skiej 17. Po mszach św. zbie­ra­ne będą ofia­ry na potrze­by fundacji.

  2. Zapra­sza­my wszyst­kich Para­fian na Kate­che­zy Zwia­sto­wa­nia, któ­re odby­wa­ją się w dol­nym koście­le w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45. Słu­cha­nie Sło­wa Boże­go daje nam świa­tło na pro­ble­my codzien­ne­go życia. Sko­rzy­staj­my z tego wyjąt­ko­we­go cza­su prze­po­wia­da­nia Keryg­ma­tu w naszej Parafii.

  3. W cza­sie Wiel­kie­go Postu zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej w piąt­ki o g. 18:00 i Gorz­kie Żale w nie­dzie­le o g. 18:00. Dro­ga Krzy­żo­wa dla dzie­ci w dol­nym koście­le w piąt­ki o g. 17:15. Od ponie­dział­ku do piąt­ku w dol­nym koście­le Lau­de­sy o g. 5:30. Zachę­ca­my też do nawie­dza­nia Wiel­ko­post­nych Kościo­łów Sta­cyj­nych War­sza­wy. Szcze­gó­ło­wy pro­gram wywie­szo­ny jest na tabli­cy ogło­szeń i na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii. Dzień sta­cyj­ny w naszym koście­le został wyzna­czo­ny na śro­dę 13 marca.

  4. W IV Nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu — 10 mar­ca — roz­pocz­nie się tydzień reko­lek­cyj­ny dla naszej para­fii. Reko­lek­cje dla doro­słych popro­wa­dzi ks. Mate­usz Wojt­czak, psy­cho­log, dok­to­rant Uni­wer­sy­te­tu kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go w War­sza­wie. Odbę­dą się w nie­dzie­lę 10 mar­ca oraz w śro­dę, czwar­tek i pią­tek — 13, 14 i 15 mar­ca. Reko­lek­cje dla dzie­ci i mło­dzie­ży odbę­dą się według pla­nu usta­lo­ne­go ze szko­ła­mi: 11 i 12 dla szkół pod­sta­wo­wych oraz 13, 14 i 15 mar­ca dla szkół średnich.

  5. W sobo­tę 24 mar­ca Para­fial­ny Oddział Cari­tas zapra­sza na kolej­ną edy­cję „otwar­tej sza­fy”, gdzie za dar­mo moż­na zaopa­trzyć się w wyse­lek­cjo­no­wa­ne uży­wa­ne ubra­nia dobrej jako­ści. Moż­na też takie ubra­nia przy­nieść. „Otwar­ta sza­fa” będzie czyn­na od g. 11:00 do 13:00 przy wej­ściu do dol­ne­go kościo­ła od ul. Hyn­ka. Zachę­ca­my do wspar­cia dzia­łal­no­ści cha­ry­ta­tyw­nej Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas poprzez dekla­ra­cję odpi­su na ten cel 1,5 % w rocz­nym zezna­niu podat­ko­wym. Infor­ma­cja w jaki spo­sób to uczy­nić znaj­du­je się na pla­ka­cie w kruch­cie, ulot­kach przy wyj­ściu z kościo­ła oraz na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.

  6. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w pią­tek, 23 lute­go na Róża­niec o g. 17:00 i Mszę św. o g. 17:30. Przy ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do św. O. Pio, w któ­rych gru­pa będzie modli­ła się przez kolej­ny miesiąc.

  7. Dzi­siej­sza taca zgod­nie z zapo­wie­dzią prze­zna­czo­na jest na Semi­na­rium Duchow­ne św. Jana Chrzci­cie­la w Warszawie.