II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 25.02.2024

Wyłączone
 1. Zapra­sza­my wszyst­kich Para­fian na Kate­che­zy Zwia­sto­wa­nia, któ­re odby­wa­ją się w dol­nym koście­le w ponie­dział­ki i czwart­ki o g.19:45. Słu­cha­nie Sło­wa Boże­go daje nam świa­tło na pro­ble­my codzien­ne­go życia. Sko­rzy­staj­my z tego wyjąt­ko­we­go cza­su prze­po­wia­da­nia Keryg­ma­tu w naszej Parafii.

 2. W cza­sie Wiel­kie­go Postu zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej w piąt­ki o g. 18:00 i Gorz­kie Żale w nie­dzie­le o g. 18:00.

 3. Dro­ga Krzy­żo­wa dla dzie­ci w dol­nym koście­le w piąt­ki o g. 17:15. Od ponie­dział­ku do piąt­ku w dol­nym koście­le Lau­de­sy o g. 5:30.

 4. W pią­tek 1 mar­ca przy­pa­da I pią­tek mie­sią­ca. Spo­wiedź od g. 17:00 do 19:00. Moż­na zgła­szać cho­rych do przy­ję­cia sakra­men­tów w domu. Wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od g. 15:00 do 17:30.

 5. Legion Maryi zapra­sza w każ­dy pią­tek na godz. 15 do nasze­go kościo­ła na wspól­ną modli­twę Koron­ką do Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji naszej Ojczy­zny i poko­ju w Ukra­inie, Bli­skim Wscho­dzie i całym świecie

 6. W I sobo­tę mie­sią­ca – 2 mar­ca, Rodzi­na Radia Mary­ja w naszej para­fii zapra­sza na Mszę św. wyna­gra­dza­ją­cą Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu NMP o godz. 8:00 i nabo­żeń­stwo pierwszo-sobotnie.

 7. Zachę­ca­my do nawie­dza­nia Wiel­ko­post­nych Kościo­łów Sta­cyj­nych War­sza­wy. Szcze­gó­ło­wy pro­gram wywie­szo­ny jest na tabli­cy ogło­szeń i na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii. Dzień sta­cyj­ny w naszym koście­le został wyzna­czo­ny na śro­dę 13 marca.

 8. W IV Nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu — 10 mar­ca — roz­pocz­nie się tydzień reko­lek­cyj­ny dla naszej para­fii. Reko­lek­cje dla doro­słych popro­wa­dzi ks. Mate­usz Wojt­czak, psy­cho­log, dok­to­rant Uni­wer­sy­te­tu kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go w War­sza­wie. Odbę­dą się w nie­dzie­lę 10 mar­ca oraz w śro­dę, czwar­tek i pią­tek — 13, 14 i 15 mar­ca. Reko­lek­cje dla dzie­ci i mło­dzie­ży odbę­dą się według pla­nu usta­lo­ne­go ze szko­ła­mi: 11 i 12 dla szkół pod­sta­wo­wych oraz 13, 14 i 15 mar­ca dla szkół średnich.

 9. Trwa reno­wa­cja figur św. Fran­cisz­ka z Asy­żu i św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki, któ­re zosta­ły zde­mon­to­wa­ne z fron­to­nu kościo­ła. Para­fia pod­pi­sa­ła umo­wę z Fun­da­cją PKO Ban­ku Pol­skie­go na sfi­nan­so­wa­nie reno­wa­cji figu­ry św. Fran­cisz­ka z Asy­żu, obec­nie zbie­ra­my środ­ki na reno­wa­cję dru­giej rzeź­by. Ofia­ry na ten cel może­my skła­dać do pusz­ki przy fila­rze, w kan­ce­la­rii lub na kon­to para­fii. Całość prac zosta­ła wyce­nio­na na 18 tys. zł. za każ­dą figu­rę. Za ofia­ry ser­decz­nie dziękujemy.

 10. W kan­ce­la­rii para­fial­nej moż­na już naby­wać wiel­ka­noc­ne świe­ce Caritas

 11. W tym tygo­dniu zmar­li nasi para­fia­nie: + Alek­san­der Jesiotr l. 95, + Kazi­mierz Bysiak l. 92, + Wik­to­ria Urszu­la Melon l. 72, + Anna Kierz­kow­ska l. 82