VI NIEDZIELA ZWYKŁA — 11.02.2024

Wyłączone
  1. W tym tygo­dniu roz­po­czy­na­my okres Wiel­kie­go Postu. W Śro­dę Popiel­co­wą msze świę­te będą spra­wo­wa­ne według porząd­ku powsze­dnie­go. Dodat­ko­wa msza o g. 10:00. Ostat­nia msza wie­czor­na o g. 19:00 zamiast o 18:30. Obo­wią­zu­je post ści­sły, któ­ry pole­ga na spo­ży­ciu tyl­ko jed­ne­go posił­ku do syta i doty­czy wszyst­kich pomię­dzy 18 a 60 rokiem życia oraz wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mię­snych – doty­czy wszyst­kich, któ­rzy ukoń­czy­li 14 rok życia. W ponie­dzia­łek i wto­rek moż­na przy­no­sić do zakry­stii zeszło­rocz­ne palem­ki, któ­rych popiół po spa­le­niu będzie uży­ty w Śro­dę Popiel­co­wą. W tym dniu odpo­wia­da­jąc na apel Prze­wod­ni­czą­ce­go Epi­sko­pa­tu Pol­ski abp Sta­ni­sła­wa Gądec­kie­go odbę­dzie się zbiór­ka na pomoc dla Ukra­iny. W następ­ną nie­dzie­lę ofia­ry prze­zna­czo­ne będą na Semi­na­rium Duchow­ne św. Jana Chrzci­cie­la w Warszawie.

  2. Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej w piąt­ki o g. 18:00 i Gorz­kie Żale w nie­dzie­le o g. 18:00. Dro­ga Krzy­żo­wa dla dzie­ci w dol­nym koście­le o g. 17:15. Za uczest­nic­two w tych nabo­żeń­stwach moż­na uzy­skać odpust zupeł­ny pod zwy­kły­mi warun­ka­mi. W okre­sie poku­ty Kościół wzy­wa też do podej­mo­wa­nia dzia­łań na rzecz trzeź­wo­ści Naro­du, a zwłasz­cza cza­so­wych lub sta­łych przy­rze­czeń abstynenckich.

  3. Dzi­siaj II nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na fun­dusz remon­to­wy para­fii. Trwa­ją pra­ce na dachu kościo­ła zwią­za­ne z osprzę­tem elek­trycz­nym okien w kopu­le kościo­ła. Roz­po­czę­ły się rów­nież pra­ce ziem­ne porząd­ku­ją­ce teren pod par­king dla Hote­lu Stay Inn by Frost. Z tego powo­du od stro­ny uli­cy Hyn­ka zamknię­ta jest już sta­ra furt­ka na wyso­ko­ści par­kin­gu, a otwar­ta zosta­ła nowa furt­ka, na wyso­ko­ści pomni­ka św. Jana Paw­ła II, uło­żo­ny został rów­nież nowy dopro­wa­dza­ją­cy do niej chod­nik. Para­fia zgod­nie z umo­wą wyna­ję­ła ten frag­ment pose­sji do cza­su poja­wie­nia się innych kon­cep­cji zago­spo­da­ro­wa­nia. Wcze­śniej znaj­do­wa­ły się tam sta­re bla­sza­ne gara­że i maga­zyn po daw­nej pro­duk­cji blocz­ków beto­no­wych na cmen­tarz. Poszu­ki­wa­nie dodat­ko­wych wpły­wów jest koniecz­ne, aby zaspo­ko­ić wzra­sta­ją­ce kosz­ty sta­łe utrzy­ma­nia para­fii. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za wszel­kie ofia­ry skła­da­ne na tacę, do puszek, na kon­to para­fial­ne lub indy­wi­du­al­nie. Jeste­śmy rów­nież wdzięcz­ni za dat­ki prze­ka­za­ne na para­fię przy oka­zji wizyt dusz­pa­ster­skich księ­ży w cza­sie „kolę­dy”.

  4. Dzi­siaj w dol­nym koście­le o g. 9:30 msza św. po por­tu­gal­sku, któ­rej prze­wod­ni­czy ks. Car­los Damaglio.

  5. Zachę­ca­my do wspar­cia dzia­łal­no­ści cha­ry­ta­tyw­nej Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas poprzez dekla­ra­cję odpi­su na ten cel 1,5 % w rocz­nym zezna­niu podat­ko­wym. Infor­ma­cja w jaki spo­sób to uczy­nić znaj­du­je się na pla­ka­cie w kruch­cie, ulot­kach przy wyj­ściu z kościo­ła oraz na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my. W ubie­głym roku pozy­ska­li­śmy w ten spo­sób ponad 8 tys. zł.

  6. W pierw­szy pią­tek Wiel­kie­go Postu po raz ósmy Kościół w Pol­sce prze­ży­wał będzie dzień modli­twy i poku­ty za grzech wyko­rzy­sta­nia sek­su­al­ne­go mało­let­nich, w tej inten­cji odpra­wio­na zosta­nie Dro­ga Krzy­żo­wa o g. 18:00.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Mar­ta Marian­na Góra, l. 86 i Anna Sta­chur­ska l. 78.