III NIEDZIELA ADWENTU — 11.12.2016

1. Dzi­siaj trze­ci dzień Reko­lek­cji Adwen­to­wych pod hasłem: „Przy­ja­cie­le Maryi”. Pro­wa­dzi je ks. Rober­to Rinal­do. Nauki reko­lek­cyj­ne na wszyst­kich mszach św. Reko­lek­cje zakoń­czy­my Wie­czo­rem Uwiel­bie­nia w wyko­na­niu zespo­łu gospel Z potrze­by serc po Mszy św. o g. 18:00. Zapra­sza­my wszyst­kich do wyko­rzy­sta­nia tego adwen­to­we­go cza­su reko­lek­cji na przy­go­to­wa­nie się ducho­we i spowiedź. 

2. W II nie­dzie­lę mie­sią­ca taca tra­dy­cyj­nie prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Trwa remont gene­ral­ny budyn­ku ple­ba­nii, pro­wa­dzo­ne są też wstęp­ne kon­sul­ta­cje archi­tek­to­nicz­no-budow­la­ne doty­czą­ce fron­to­wej ele­wa­cji kościo­ła. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy wspie­ra­ją te pra­ce modli­tew­nie i finan­so­wo. Pie­nią­dze moż­na też wpła­cać bez­po­śred­nio na kon­to para­fii, któ­re­go numer znaj­du­je się na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii. Bóg zapłać za ofia­ry zło­żo­ne dzi­siaj na tacę.

3. Przez cały Adwent od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 5:30 zapra­sza­my do kapli­cy na lau­de­syporan­ną modli­twę Kościo­ła. O g. 6:30 w dni powsze­dnie zapra­sza­my też na Rora­ty – Msze świę­te ku czci Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Dla dzie­ci mamy po Rora­tach gorą­ce kakao i sło­dy­cze, aby mogły pójść bez­po­śred­nio do szko­ły. Dla tych, któ­rzy ze wzglę­du na szko­łę czy pra­cę nie mogą przy­cho­dzić rano — Msza św. ku czci Mat­ki Bożej odpra­wia­na jest tak­że w ponie­dział­ki i czwart­ki o g.17:30.

3. Cari­tas para­fial­na ser­decz­nie dzię­ku­je za ofia­ro­wa­ne pie­nią­dze i dary mate­rial­ne, dzię­ki nim będzie­my mogli przy­go­to­wać pacz­ki dla bez­dom­nych i dla rodzin nie­za­moż­nych, któ­ry­mi para­fia opie­ku­je się na sta­łe. Wraz z fun­da­cją „Uwierz” zapra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w jesz­cze jed­nej świą­tecz­nej aka­cji: „Weź Ser­dusz­ko Daj Ser­ce”. Od dziś do świąt Boże­go Naro­dze­nia przy ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszyk z ser­dusz­ka­mi, na każ­dym znaj­du­je się imię i wiek dziec­ka. Każ­dy może wylo­so­wać ser­dusz­ko i przy­go­to­wać dla kon­kret­ne­go dziec­ka pacz­kę świą­tecz­ną. Ofia­ro­daw­com pozo­sta­wia­my decy­zję co może się zna­leźć w pacz­ce. Zapa­ko­wa­ne i pod­pi­sa­ne imie­niem i wie­kiem dziec­ka pacz­ki nale­ży zosta­wiać w zakry­stii. Cze­ka­my na nie do świąt Boże­go Naro­dze­nia. Mię­dzy świę­ta­mi a nowym rokiem, wolon­ta­riu­sze fun­da­cji „UWIERZ” dostar­czą pacz­ki wraz z życze­nia­mi do dzie­ci. Dzię­ki naszej ofiar­no­ści i dobrym ser­com wywo­ła­my radość i uśmiech u wie­lu dzie­ci z naszej parafii.

4. Skle­pik para­fial­ny zapra­sza do naby­wa­nia świec Cari­tasopłat­ków na stół wigi­lij­ny. Skle­pik otwar­ty jest dodat­ko­wo w śro­dy w godz. 17:15 — 19:15 oraz po Roratach. 

5. Zachę­ca­my do naby­wa­nia opłat­ków przy­go­to­wa­nych przez naszą para­fię. Wewnątrz znaj­du­je się List na Boże Naro­dze­nie, któ­ry napi­sał ks. Pro­boszcz i ser­decz­nie pro­si Para­fian o jego prze­czy­ta­nie. Opłat­ki roz­pro­wa­dza nasz zakry­stia­nin p. Mate­usz Pierz­cha­ła. W dni powsze­dnie od g. 17:00 do 21:00 – Ponie­dzia­łek 12.12. — ul. Stru­bi­czów 1, 2, 4, 4a, 5, 6, Wto­rek 13.12. — Osie­dle “Wie­ża”, Śro­da 14.12. — ul. Lechic­ka 4, 6, 8, Rada­ro­wa (od Lechic­kiej do 17 Stycz­nia), 1‑go Sierp­nia 36b, Czwar­tek 15.12. — Al. Kra­kow­ska 272, 270, 266, 268, ul. Saba­ły 10/12, 16, 18, 20, 15, 17, 17c, 17b, Pią­tek 16.12. — ul. Rakow­ska i al. Kra­kow­ska 291 i 291a, Sobo­ta 17.12. — al. Kra­kow­ska (od Hyn­ka do Mine­ral­nej), Geo­lo­gicz­na, Łobe­ska, Skrom­na, Star­to­wa, Kazi­mie­rza Wiel­kie­go, Sto­krot­ki, Gład­ka, Tapi­cer­ska, Pil­cho­wic­ka, Sło­wi­cza, Czar­da­sza, Saba­ły 21.

6. Od wtor­ku roz­pocz­nie­my wizy­tę dusz­pa­ster­ską, zwa­ną „kolę­dą” według nastę­pu­ją­ce­go porząd­ku: w dni powsze­dnie od g. 16:30 - 13.12. (wto­rek) ul. Rakow­ska 9, 14.12. (śro­da) – ul. Rakow­ska 12 i 16, 15.12. (czwar­tek) – ul. Rakow­ska 11, 16.12. (pią­tek) – al. Kra­kow­ska 291a, 17.12. (sobo­ta) — od g. 10:00 — ul. Hej­na­ło­wa, Fajan­so­wa, Bor­su­cza, Głu­szyc­ka, Nadziei, Ana­li­tycz­na, Wago­no­wa, Zbą­szyń­ska, Podborska.

7. Two­rzy­my tzw. Gru­pę Świą­tecz­ną, do któ­rej zapra­sza­my oso­by mogą­ce pomóc w przy­go­to­wa­niu wystro­ju nasze­go kościo­ła na Boże Naro­dze­nie. Zapi­sy w zakry­stii. Pla­nu­je­my też 31 grud­nia zor­ga­ni­zo­wać Bal Syl­we­stro­wy dla mło­dzie­ży i rodzin z dzieć­mi. Prze­wi­dzia­na jest opie­ka dla dzie­ci i cate­ring. Szcze­gó­ły na pla­ka­cie w kruch­cie kościo­ła. Koszt: 50 zł – doro­śli, 25 zł – dzie­ci. Zapi­sy u ks. Rober­to i ks. Marcina. 

8. Para­fia poszu­ku­je oso­by do pra­cy w kuch­ni na ple­ba­nii. Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­si­my o kon­takt z ks. Pro­bosz­czem lub zgło­sze­nie się do kan­ce­la­rii para­fial­nej w naj­bliż­szy czwar­tek od 16 do 17.