III NIEDZIELA ADWENTU — 11.12.2022

  1. Dzi­siaj ostat­ni dzień reko­lek­cji adwen­to­wych. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my ks. Car­lo­so­wi Cesa­ro­wi Dama­glio za wygło­szo­ne nauki. Przez cały Adwent zapra­sza­my na Rora­ty o g. 6:30. Po Rora­tach w holu przed zakry­stią czę­stu­je­my dzie­ci gorą­cym kakao i słod­ki­mi bułecz­ka­mi. W cza­sie Adwen­tu zapra­sza­my też na lau­de­sy – poran­ną modli­twę Kościo­ła o g. 5:30 w dol­nym koście­le od ponie­dział­ku do piątku.

  2. Z racji II nie­dzie­li mie­sią­ca taca prze­zna­czo­na jest na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie za skła­da­ne ofia­ry na tacę, do puszek oraz na kon­to para­fial­ne. Tak jak infor­mo­wa­li­śmy, w Naro­do­wym Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej trwa pro­ce­du­ra roz­pa­try­wa­nia nasze­go wnio­sku na dofi­nan­so­wa­nie kom­plek­so­wej ter­mo­mo­der­ni­za­cji kościo­ła. Nie­ste­ty, nie ma moż­li­wo­ści rewa­lo­ry­za­cji kwo­ty dota­cji prze­wi­dzia­nej w zło­żo­nym w 2019 roku wnio­sku, mimo wzro­stu cen. W przy­pad­ku przy­zna­nia dota­cji będzie­my musie­li zre­ali­zo­wać cały pro­jekt w ramach tam­tej kwo­ty, a bra­ku­ją­ce środ­ki uzu­peł­nić z pie­nię­dzy uzbie­ra­nych przez Para­fię. Prze­pro­wa­dza­my kon­sul­ta­cje z Fun­du­szem, m.in. odno­śnie moż­li­wo­ści wpro­wa­dze­nia zmian w zakre­sie prze­wi­dzia­nych w pro­jek­cie prac. Pro­si­my o modli­tew­ne wspar­cie w cza­sie podej­mo­wa­nia tych trud­nych decy­zji. Infor­mu­je­my też, że nadal roz­li­cza­my wyko­na­ne już pra­ce remon­to­we kan­ce­la­rii para­fial­nej. Dzię­ku­je­my za wszel­kie wspar­cie.

  3. W tym tygo­dniu z wizy­tą dusz­pa­ster­ską, zwa­ną „kolę­dą” pla­nu­je­my odwie­dzić miesz­kań­ców nowych blo­ków para­fii: w ponie­dzia­łek (12.12) ul. Insta­la­to­rów 5A, we wto­rek (13.12.) ul. Skrom­na 7 i Rów­no­le­gła 7, w śro­dę (14.12.) ul. Klin­kie­ro­wa 2 i 4, w czwar­tek (15.12.) ul. Przed­po­le 9, w pią­tek (16.12.) ul. Rakow­ska 3 i 5 oraz Insta­la­to­rów 5. Szcze­gó­ło­wy pro­gram „kolę­dy” jest umiesz­czo­ny w kruch­cie i na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii. Kolę­dę roz­po­czy­na­my od g. 17:00. Bar­dzo pro­si­my miesz­kań­ców blo­ków o wywie­sze­nie infor­ma­cji o „kolę­dzie” w swo­ich blo­kach w poro­zu­mie­niu z admi­ni­stra­cją. Infor­ma­cje o „kolę­dzie” umiesz­czo­ne są w na tabli­cy ogło­szeń oraz na stro­nie inter­ne­to­wej parafii.

  4. Przy wyj­ściu z kościo­ła moż­na nabyć opłat­ki i świe­ce wigi­lij­ne Cari­tas. Będą one dostęp­ne rów­nież po mszach rorat­nich i w kan­ce­la­rii parafialnej.

  5. Przez cały Adwent moż­na skła­dać ofia­ry na zakup cho­inek i świą­tecz­ne deko­ra­cje naszej świą­ty­ni do pusz­ki na fila­rze przy wyj­ściu z kościoła.