II NIEDZIELA ADWENTU — 05.12.2021

  1. Dzi­siaj II Nie­dzie­la Adwen­tu i I nie­dzie­la mie­sią­ca, wie­czo­rem o g. 18:00 zapra­sza­my na Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu z opra­wą muzycz­ną chó­ru para­fial­ne­go. Para­fial­ny Oddział Cari­tas zbie­ra dziś przed kościo­łem dat­ki na przy­go­to­wa­nie paczek świą­tecz­nych dla potrze­bu­ją­cych z naszej para­fii. Przez cały Adwent w dni powsze­dnie zapra­sza­my na g. 6:30 na Rora­ty – Msze świę­te ku czci Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Po Rora­tach w holu przed zakry­stią cze­ka­ją na dzie­ci frag­men­ty ukła­dan­ki adwentowej.

  2. Wspól­no­ta Żywe­go Różań­ca zapra­sza dziś na spo­tka­nie o g. 15:30 w sali nad zakrystią.

  3. Jutro I ponie­dzia­łek mie­sią­ca. Msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach o g. 18:30. Pół godzi­ny przed mszą św. odczy­ty­wa­ne będą wypo­min­ki. W śro­dę 8 grud­nia Uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Msze świę­te według porząd­ku powsze­dnie­go. O g. 12:00 Godzi­na Łaski, któ­rą popro­wa­dzi Legion Maryi.

  4. W pią­tek 10 grud­nia — we Wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Lore­tań­skiej – Patron­ki naszej świą­ty­ni roz­po­czy­na­my Reko­lek­cje Adwen­to­we, któ­re potrwa­ją do nie­dzie­li 12 grud­nia włącz­nie. Popro­wa­dzi je ks. Robert Lege­żyń­ski, kate­chi­sta wędrow­ny i ewan­ge­li­za­tor w die­ce­zji łowic­kiej, dro­hi­czyń­skiej i płoc­kiej. W dni reko­lek­cyj­ne 10 i 11 grud­nia msze świę­te z nauką reko­lek­cyj­ną o g. 10:00, 17:30 i 19:00. Przez cały dzień wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. O g. 12:00 Anioł Pań­ski, o g. 15:00 Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go. Moż­li­wość spo­wie­dzi pod­czas wszyst­kich mszy świę­tych oraz wie­czo­rem od g. 17:00 do 20:00. W nie­dzie­lę 12 grud­nia nauki reko­lek­cyj­ne pod­czas wszyst­kich mszy świę­tych. Zachę­ca­my, aby nie odkła­dać spo­wie­dzi na ostat­nie dni przed świę­ta­mi, ale sko­rzy­stać z tej moż­li­wo­ści w cza­sie reko­lek­cji. Z racji reko­lek­cji kan­ce­la­ria para­fial­na w pią­tek 10 grud­nia nie będzie czynna.

  5. Przy wyj­ściu z kościo­ła moż­na naby­wać opłat­kiświe­ce wigi­lij­ne Cari­tas. Będą one dostęp­ne rów­nież po mszach św. rorat­nich i w kan­ce­la­rii para­fial­nej. Z racji przy­pa­da­ją­ce­go dziś Dnia Modli­twy i Pomo­cy Kościo­ło­wi na Wscho­dzie ofia­rę na ten cel moż­na zło­żyć do pusz­ki na sto­isku z opłatkami.

  6. Ze wzglę­du na kolej­ną falę pan­de­mii nowe dys­po­zy­cje sani­tar­ne ogra­ni­czy­ły ilość osób w kościo­łach do 50%. W naszym koście­le może w związ­ku z tym prze­by­wać jed­no­cze­śnie oko­ło 220 osób, przy czym do licz­by tej nie zali­cza się osób w peł­ni zaszcze­pio­nych. Przy­po­mi­na­my o koniecz­no­ści zakry­wa­nia ust i nosa masecz­ką, zachę­ca­my do przyj­mo­wa­nia Komu­nii św. na rękę. 

  7. Przez cały Adwent moż­na skła­dać ofia­ry na zakup cho­inek i świą­tecz­ne deko­ra­cje naszej świą­ty­ni do pusz­ki na fila­rze przy wyj­ściu z kościoła.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Hen­ry­ka Kra­mer l. 88; Andrzej Adam Fugle­wicz l. 69; Roma­na Sza­fru­ga l. 91; Sta­ni­sław Kowal­ski l. 87; Robert Maciej Blank l. 52; Piotr Adam Brzo­zow­ski l. 30; Krzysz­tof Lech Stań­czak l. 67; Zofia Gor­don l. 93; Lilian­na Bar­ba­ra Ołdak l. 81