III NIEDZIELA ADWENTU — 12.12.2021

  1. Dzi­siaj ostat­ni dzień Reko­lek­cji Adwen­to­wych, zachę­ca­my, aby nie odkła­dać spo­wie­dzi na ostat­nie dni przed świę­ta­mi, ale sko­rzy­stać z tej moż­li­wo­ści w cza­sie rekolekcji.

  2. Przez cały Adwent w dni powsze­dnie zapra­sza­my na g. 6:30na Rora­ty – Msze świę­te ku czci Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Po Rora­tach w holu przed zakry­stią cze­ka­ją na dzie­ci frag­men­ty ukła­dan­ki adwentowej.

  3. Z racji II nie­dzie­li mie­sią­ca taca prze­zna­czo­na jest na fun­dusz remon­to­wy para­fii. Trwa­ją pra­ce remon­to­we na zaple­czu kościo­ła przy­go­to­wu­ją­ce pomiesz­cze­nia dla nowej kan­ce­la­rii para­fial­nej. Dzię­ku­je­my wspól­no­tom para­fial­nym i oso­bom indy­wi­du­al­nym, wszyst­kim, któ­rzy wspie­ra­ją para­fię modli­twą i mate­rial­nie. Nadal pro­si­my o modli­twę w spra­wie przy­ję­cia nasze­go wnio­sku doty­czą­ce­go dofi­nan­so­wa­nia kom­plek­so­we­go pro­jek­tu ter­mo­mo­der­ni­za­cji kościo­ła zło­żo­ne­go w Naro­do­wym Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej we wrze­śniu 2019 roku.

  4. Przy wyj­ściu z kościo­ła moż­na naby­wać opłat­kiświe­ce wigi­lij­ne Cari­tas. Będą one dostęp­ne rów­nież po mszach św. rorat­nich i w kan­ce­la­rii parafialnej.

  5. W naj­bliż­szy pią­tek 17 grud­nia przy­je­dzie trans­port cho­inek do kościo­ła. W związ­ku z tym po godzi­nie 19:00 ser­decz­nie zapra­sza­my męż­czyzn, któ­rzy ofia­ro­wa­li­by swo­ją pomoc przy opra­wie­niu i usta­wie­niu cho­inek i prze­nie­sie­niu do kościo­ła szop­ki betle­jem­skiej. W ponie­dzia­łek 20 grud­nia rów­nież po godzi­nie 19:00 zapra­sza­my wszyst­kich do pomo­cy w ubie­ra­niu szop­ki, cho­inek i wie­sza­niu ozdób świą­tecz­nych.

  6. Ze wzglę­du na kolej­ną falę pan­de­mii nowe dys­po­zy­cje sani­tar­ne ogra­ni­czy­ły ilość osób w kościo­łach do 30%. W naszym koście­le może w związ­ku z tym prze­by­wać jed­no­cze­śnie oko­ło 132 osób, przy czym do licz­by tej nie zali­cza się osób w peł­ni zaszcze­pio­nych. Przy­po­mi­na­my o koniecz­no­ści zakry­wa­nia ust i nosa masecz­ką, zachę­ca­my do przyj­mo­wa­nia Komu­nii św. na rękę.

  7. Przez cały Adwent moż­na skła­dać ofia­ry na zakup cho­inek i świą­tecz­ne deko­ra­cje naszej świą­ty­ni do pusz­ki na fila­rze przy wyj­ściu z kościoł.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Ryszard Andrzej Cygan l. 75, Leszek Ści­bio­rek, Ire­na Pie­tra­szek l. 74, Wło­dzi­mierz Sta­ni­sław Jastrzęb­ski l. 64, Sta­ni­sław Guzik i Andrzej Marek Szaj­ner l. 75