III NIEDZIELA ADWENTU — 17.12.2017

 1. W ostat­nim już tygo­dniu Adwen­tu zapra­sza­my od ponie­dział­ku do piąt­ku o g. 5:30 do kapli­cy na Lau­de­sy – poran­ną modli­twę Kościo­ła. Wej­ście do kapli­cy od stro­ny zakry­stii. Rora­ty – w dni powsze­dnie o g. 6:30. Zapra­sza­my szcze­gól­nie dzie­ci z rodzi­ca­mi. Po Rora­tach dla dzie­ci przy­go­tu­je­my gorą­ce kakao i sło­dy­cze, aby mogły pójść bez­po­śred­nio do szko­ły. Dla tych, któ­rzy ze wzglę­du na pra­cę, czy szko­lę nie mogą przy­cho­dzić rano Msza św. ku czci Mat­ki Bożej tak­że wie­czo­rem we wtor­ki i czwart­ki o g. 17:30. Zachę­ca­my do wyko­rzy­sta­nia tego cza­su na przy­go­to­wa­nie się ducho­we do świąt i spowiedź.

 2. Za tydzień 24 grud­nia ostat­nia nie­dzie­la Adwen­tu i jed­no­cze­śnie Wigi­lia Boże­go Naro­dze­nia. Msze świę­te nie­dziel­ne odpra­wia­ne będą w naszym koście­le tyl­ko do połu­dnia, czy­li o g. 7:00, 8:30, 10:00, 11:15 z udzia­łem dzie­ci i 11:30. Nie będzie mszy świę­tych o g. 13:00, 16:00 i 18:00, aby­śmy mogli przy­go­to­wać się i uro­czy­ście cele­bro­wać wie­cze­rze wigi­lij­ną. O pół­no­cy Paster­ka roz­pocz­nie Uro­czy­stość Naro­dze­nia Pań­skie­go. Przed Paster­ką o g. 23:15 zapra­sza­my na ofi­cjum czy­tań Litur­gii Godzin i wspól­ne śpie­wa­nie kolęd.

 3. W dniu Uro­czy­sto­ści Boże­go Naro­dze­nia 25 grud­nia porzą­dek mszy świę­tych ule­ga zmia­nie: nie będzie mszy św. o g. 7:00 rano, pierw­sza msza o g. 8:30. Nie będzie też Mszy św. z udzia­łem dzie­ci o g. 11:15 w koście­le dol­nym, aż do dnia 6 stycz­nia. 26 grud­nia — Świę­to św. Szcze­pa­na, pierw­sze­go męczen­ni­ka. Porzą­dek Mszy świę­tych nie­dziel­ny. Taca prze­zna­czo­na będzie na KUL.

 4. Po świę­tach w pią­tek 29 grud­nia zapra­sza­my na kon­cert ROCKOLĘDY, wstęp wolny.

 5. W nie­dzie­lę 31 grud­nia przy­pa­da Uro­czy­stość Świę­tej Rodzi­ny. W tym dniu zapra­sza­my wszyst­kie mał­żeń­stwa, któ­re w tym roku obcho­dzi­ły jubi­le­usze 5, 10, 15, 20, 25 i wię­cej lat mał­żeń­stwa na mszę św. o g. 18:00. Jubi­la­tów zapra­sza­my do zakry­stii lub w dni powsze­dnie do kan­ce­la­rii w celu usta­le­nia szcze­gó­łów liturgii.

 6. Już dzi­siaj infor­mu­je­my, że od nowe­go roku zmie­nią się godzi­ny mszy świę­tych nie­dziel­nych po połu­dniu. Po wie­lu kon­sul­ta­cjach, m. in. po ankie­cie prze­pro­wa­dzo­nej pod koniec waka­cji, w celu lep­sze­go zara­dze­nia potrze­bom dusz­pa­ster­skim prze­su­nie­my nie­dziel­ne msze świę­te wie­czor­ne o godzi­nę, tzn. na 17:0019:00 (z obec­nie spra­wo­wa­nych o 16:00 i 18:00) W związ­ku z tym nabo­żeń­stwa okre­so­we: Róża­niec, majo­we, czerw­co­we, Ado­ra­cje Eucha­ry­stycz­ne, odpra­wia­ne będą w nie­dzie­le nie o g. 17:00 tyl­ko o 18:00, czy­li mię­dzy msza­mi. Zmia­na wej­dzie w życie od 1 stycz­nia 2018 roku.

 7. Zapra­sza­my do skle­pi­ku para­fial­ne­go po pra­sę kato­lic­ką, świe­ce Cari­tas, opłat­ki oraz mie­sięcz­nik Ore­mus na sty­czeń i luty. W skle­pi­ku moż­na rów­nież kupić kalen­darz para­fial­ny na 2018 r. – dochód ze sprze­da­ży kalen­da­rza wzbo­ga­ci fun­dusz mini­stranc­ki, w tym dopła­ty do wyjaz­dów waka­cyj­nych naszych dzie­ci. Kalen­darz zawie­ra m.in. godzi­ny Mszy św. i tele­fo­ny do para­fii – a tak­że zdję­cia z imprez i uro­czy­sto­ści jakie mia­ły miej­sce w naszej para­fii w 2017 r. Kalen­darz moż­na nabyć rów­nież bez­po­śred­nio od mini­stran­tów przy wyj­ściu z kościo­ła. Skle­pik w okre­sie Adwen­tu czyn­ny jest dodat­ko­wo po poran­nych Roratach.

 8. Zachę­ca­my do naby­wa­nia opłat­ków przy­go­to­wa­nych przez naszą para­fię. Wewnątrz znaj­du­je się List na Boże Naro­dze­nie, któ­ry napi­sał ks. Pro­boszcz. W tym tygo­dniu nasz zakry­stia­nin Mate­usz Pierz­cha­ła będzie roz­pro­wa­dzać opłat­ki jesz­cze tyl­ko w ponie­dzia­łek: ul. Lechic­ka 4,6,8 i we wto­rek: Osie­dle „Wie­ża”. Opłat­ki moż­na nabyć rów­nież w zakry­stii i w kan­ce­la­rii parafialnej.

 9. Cari­tas para­fial­na dzię­ku­je wszyst­kim za ofia­ro­wa­ne pie­nią­dze w cza­sie zbió­rek adwen­to­wych. Dzię­ki nim będzie­my mogli przy­go­to­wać pacz­ki dla bez­dom­nych i dla rodzin nie­za­moż­nych, któ­ry­mi para­fia opie­ku­je się na sta­łe. Dzię­ku­je­my też wszyst­kim, któ­rzy włą­czy­li się w akcję naszej Para­fii i Fun­da­cji „Uwierz” — „Weź ser­dusz­ko daj Ser­ce”. Oso­by, któ­re wzię­ły ser­dusz­ka pro­si­my o dostar­cza­nie przy­go­to­wa­nych paczek dla wybra­ne­go dziec­ka do zakry­stii mini­stranc­kiej do dnia 22 grud­nia. Po świę­tach wolon­ta­riu­sze fun­da­cji „Uwierz” zanio­są pacz­ki bez­po­śred­nio do dzieci.

 1. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza do kapli­cy na Róża­niec w sobo­tę, 23 listo­pa­da, o g. 17:00, oraz na Mszę św. o g. 17:30. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­na jest skrzyn­ka inten­cji do św. O. Pio, w któ­rych Gru­pa modlić się będzie przez następ­ny mie­siąc. Po mszy spo­tka­nie formacyjne.

 1. W śro­dę 20 grud­nia o 19:30 w bocz­nej kapli­cy odbę­dzie się wigi­lij­ne spo­tka­nie gru­py mło­dzie­żo­wej “10 słów abyś żył”. Po spo­tka­niu aga­pa wigi­lij­na w dol­nym koście­le. Pro­si­my, aby każ­dy podzie­lił się swo­imi ulu­bio­ny­mi potra­wa­mi wigilijnymi.

 1. W czwar­tek 21 grud­nia o godz 19:00 spo­tka­ją się człon­ko­wie gru­py świą­tecz­nej, któ­rzy zgła­sza­li się do ks. Rober­to aby pomoc w przy­go­to­wa­niu szop­ki i cho­inek. Przez cały Adwent do pusz­ki z napi­sem Na kwia­ty zbie­ra­my dat­ki na zakup cho­inek i świą­tecz­ny wystrój kościoła.

 1. Spo­tka­nie dla kan­dy­da­tów do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia dzi­siaj o g. 17:00.

 2. Są jesz­cze wol­ne inten­cje na msze świę­te gru­dnio­we.

 3. W tym tygo­dniu wizy­ta dusz­pa­ster­ska, zwa­ną „kolę­dą” tyl­ko przez dwa dni: w ponie­dzia­łek (18.12) – al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 18, 16 i 15 i we wto­rek (19.12) – al. Dwu­dzie­sto­lat­ków 14, 12 i 10 oraz ul. 1 Sierp­nia 53. Kolę­dę zaczy­na­my w dni powsze­dnie o g. 16:30, w sobo­tę o g. 10:00. Szcze­gó­ło­wy pro­gram kolę­dy na ten i następ­ny tydzień wywie­szo­ny jest w gablo­cie para­fial­nej i dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii. Infor­ma­cje o „kolę­dzie” wie­sza­my też zawsze na drzwiach wej­ścio­wych do blo­ków, nie­ste­ty są noto­rycz­nie zry­wa­ne, stąd proś­ba o infor­mo­wa­niu sąsiadów.

 4. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: — śp. p. Miro­sław Karcz­ma­rek l. 61, Marian­na Godoń l. 74, Sta­ni­sław Andrzej Szta­biń­ski l. 58