III NIEDZIELA WIELKANOCNA — 15.04.2018

  1. We wto­rek 17 kwiet­nia roz­pocz­nie się w naszej para­fii cykl kate­chez dla doro­słych i mło­dzie­ży. Ser­decz­nie zapra­sza­my, by wziąć udział w tych spo­tka­niach: we wtor­ki i czwart­ki o g. 19:45 w koście­le dolnym.

  2. Kan­dy­da­ci do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia mają spo­tka­nie dzi­siaj o g. 18:00

  3. Para­fia przyj­mie do pra­cy zakry­stian­kę oraz kate­che­tów od nowe­go roku szkol­ne­go. Infor­ma­cje u ks. Proboszcza. 

  4. Orga­ni­zu­je­my waka­cyj­ny wyjazd dla doro­słych od 20 do 29 lip­ca do Buł­ga­rii. Wię­cej infor­ma­cji u ks. Marcina.

  5. Zapra­sza­my do skle­pi­ku para­fial­ne­go, gdzie moż­na nabyć pra­sę kato­lic­ką, książ­ki i dewo­cjo­na­lia. Pre­nu­me­ra­to­rzy mogą ode­brać mie­sięcz­nik Ore­mus na maj i czerwiec.

  6. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Wie­sła­wa Kata­rzy­na Kacha­lik l. 82, Jani­na Szklar­ska l. 87