II NIEDZIELA WIELKANOCNA — 11.04.2021

Wyłączone
  1. Dzi­siaj dru­ga Nie­dzie­la Wiel­ka­noc­na usta­no­wio­na Nie­dzie­lą Miło­sier­dzia przez Jana Paw­ła II w 1995 r. dla Pol­ski, a w 2000 r. dla całe­go Kościo­ła. W obli­czu prze­ży­wa­nej pan­de­mii i wie­lu innych zagro­żeń pro­śmy o pokój i miło­sier­dzie dla całe­go świa­ta. Módl­my się też o powrót do zdro­wia dla Paste­rza naszej archi­die­ce­zji – Księ­dza Kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza. Przy wyj­ściu z kościo­ła moż­na zaopa­trzyć się w ksią­żecz­ki zawie­ra­ją­ce wyja­śnie­nie kul­tu Boże­go Miło­sier­dzia. We wto­rek 14 kwiet­nia przy­pa­da Świę­to Chrztu Pol­ski, uchwa­lo­ne przez Sejm usta­wą w 2019 roku.

  2. Dzi­siej­sza nie­dzie­la jest Nie­dzie­lą roz­po­czy­na­ją­cą Tydzień Miło­sier­dzia. Przy tej oka­zji chce­my poin­for­mo­wać o owo­cach naszej para­fial­nej jał­muż­ny wiel­ko­post­nej, dzię­ki któ­rej mogli­śmy prze­ka­zać Cari­tas Pol­ska 3500 zł na pomoc finan­so­wą dla rodzin syryj­skich, cier­pią­cych z powo­du trwa­ją­ce­go tam kon­flik­tu zbroj­ne­go. Przed świę­ta­mi Para­fial­ny Zespół Cari­tas dzię­ki prze­pro­wa­dzo­nym zbiór­kom zaopa­trzył w pacz­ki żyw­no­ścio­we i odzie­żo­we oko­ło 70 osób i rodzin potrze­bu­ją­cych. Bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­je­my za hoj­ność. To jest kon­kret­ny wymiar naszej miło­ści miło­sier­nej wobec potrze­bu­ją­cych. Od maja w każ­dą dru­gą sobo­tę mie­sią­ca powró­ci­my rów­nież do naszej akcji „otwar­ta sza­fa”, gdzie będzie moż­na zaopa­trzyć się za dar­mo w wyse­lek­cjo­no­wa­ną uży­wa­ną odzież dobrej jakości.

  3. Taca dzi­siej­sza jest prze­zna­czo­na na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Przy­po­mi­na­my, że nie został jesz­cze zakoń­czo­ny remont gene­ral­ny ple­ba­nii. W cza­sie pan­de­mii ze wzglę­dów eko­no­micz­nych wstrzy­ma­ne zosta­ły nowe pra­ce, ale trwa­ją pra­ce wykoń­cze­nio­we roz­po­czę­tych robót. Zaczy­na­my też remont gene­ral­ny pomiesz­czeń zaple­cza kościo­ła, w któ­rych znaj­dzie się w przy­szło­ści kan­ce­la­ria para­fial­na z więk­szą kom­for­to­wą pocze­kal­nią. W ten spo­sób chce­my lepiej wyko­rzy­stać zaso­by loka­lo­we para­fii, aby­śmy mogli budy­nek przed­szko­la, gdzie obec­nie znaj­du­je się rów­nież kan­ce­la­ria, w cało­ści prze­zna­czyć na cele edu­ka­cyj­ne. Cze­ka­my nadal na roz­pa­trze­nie nasze­go pro­jek­tu dofi­nan­so­wa­nia kom­plek­so­wej ter­mo­mo­der­ni­za­cji kościo­ła, któ­ry został zło­żo­ny w Naro­do­wym Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej we wrze­śniu 2019 roku i po akcep­ta­cji for­mal­nej cze­ka na roz­pa­trze­nie pod wzglę­dem mery­to­rycz­nym. Pro­si­my o modli­twę w tej inten­cji. Dzię­ku­je­my ser­decz­nie wszyst­kim, któ­rzy ze zro­zu­mie­niem wspie­ra­ją te pra­ce mate­rial­nie i modlitewnie. 

  4. Spo­tka­nia Koła Przy­ja­ciół Radia Mary­ja od kwiet­nia odby­wać się będą w sali nad zakrystią.

  5. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Zofia Ziem­ska l. 78, Jan Anto­ni Zie­le­niak l. 78, Danu­ta Golań­ska l. 76, Tade­usz Fran­ci­szek Kostro l. 62, Ali­cja Gize­la Ustup­ska l. 66