NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO — 04.04.2021

  1. Wszyst­kim Para­fia­nom skła­da­my ser­decz­ne życze­nia wiel­ka­noc­ne: aby każ­dy z nas mógł oso­bi­ście doświad­czyć w swo­im życiu bło­go­sła­wio­nych owo­ców zwy­cię­stwa Chry­stu­sa nad śmier­cią. Niech Chry­stus Zmar­twych­wsta­ły wstę­pu­ją­cy do Ojca w nie­bie wsta­wia się za nami, aby­śmy mogli sta­wać się do Nie­go podob­ni. Niech z tego cza­su odosob­nie­nia i izo­la­cji ze wzglę­du na ogra­ni­cze­nia epi­de­mio­lo­gicz­ne Miło­sier­ny Bóg wypro­wa­dzi dla nas dobro, któ­re zaowo­cu­je miło­ścią w naszym życiu rodzin­nym, para­fial­nym i społecznym.

  2. Dzię­ku­je­my wszyst­kim za włą­cze­nie się w przy­go­to­wa­nie Tri­du­um Pas­chal­ne­go: pra­cow­ni­kom para­fii i para­fia­nom za przy­go­to­wa­nie kościo­ła na świę­ta, za przy­go­to­wa­nie Ciem­ni­cy i Gro­bu pań­skie­go, za zor­ga­ni­zo­wa­nie namio­tów na świę­ce­nie pokar­mów, księ­dzu Gia­co­mo i wszyst­kim, któ­rzy orga­ni­zo­wa­li trans­mi­sje inter­ne­to­we litur­gii, ks. Sław­ko­wi za zor­ga­ni­zo­wa­nie służ­by litur­gicz­nej, ks. Kazi­mie­rzo­wi za przy­go­to­wa­nie kwia­tów, p. Orga­ni­ście Pio­tro­wi Chro­miń­skie­mu i chó­ro­wi pod dyrek­cją p. Jaku­ba Kacz­mar­ka za opra­wę muzycz­ną, wszyst­kim uczest­ni­kom litur­gii, a szcze­gól­nie łączą­cym się z nami w modli­twie poprzez trans­mi­sje na para­fial­nym kana­le YouTu­be. Dzię­ki nasze­mu wspól­no­to­we­mu wysił­ko­wi może­my z rado­ścią świę­to­wać tajem­ni­ce nasze­go odkupienia.

  3. Przy­po­mi­na­my, że ilość wier­nych na poszcze­gól­nych mszach świę­tych i ado­ra­cjach nie może prze­kra­czać 47 osób. Dodat­ko­we 42 oso­by mogą uczest­ni­czyć w litur­gii i przy­jąć Komu­nię świę­tą w koście­le dol­nym, gdzie uru­cho­mio­ne jest nagło­śnie­nie z kościo­ła gór­ne­go. Nagło­śnie­nie jest rów­nież przed kościo­łem. Oso­by, któ­re zamó­wi­ły inten­cje mszal­ne, pro­szo­ne są o wcze­śniej­sze przybycie. 

  4. Jutro Ponie­dzia­łek w Okta­wie Wiel­ka­no­cy – tra­dy­cyj­nie Msze świę­te według porząd­ku nie­dziel­ne­go. Nie będzie mszy św. z udzia­łem dzie­ci w dol­nym koście­le. O godzi­nie 19:00 msza św. w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypo­min­kach. Pół godzi­ny przed mszą odczy­ty­wa­ne będą wypominki.

  5. Jeste­śmy wdzięcz­ni wszyst­kim wier­nym za ofia­ry skła­da­ne do puszek, w kan­ce­la­rii i wpła­ca­ne na kon­to para­fial­ne. To wyraz naszej miło­ści do Kościo­ła i soli­dar­no­ści w utrzy­ma­niu parafii.

  6. W pią­tek z racji Okta­wy Wiel­ka­no­cy moż­na spo­ży­wać pokar­my mię­sne. Za tydzień Nie­dzie­la Miłosierdzia.

  7. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Elż­bie­ta Nie­wia­dom­ska l. 67, Bog­dan Jakub­czak l. 73, Ali­na Maria Caplew­ska l. 84, Edward Piwo­war l. 93, Ryszard Jerzy Kuchar­ski l. 72