II NIEDZIELA WIELKANOCY — MIŁOSIERDZIA BOŻEGO — 28.04.2019

 1. W naszej para­fii gości­my księ­dza Grze­go­rza Wie­czor­ka z Nowo­sy­bir­ska, któ­ry jest misjonarzem.

 2. Zapra­sza­my do udzia­łu we Mszy św. o godz. 15.00 przy figu­rze Jezu­sa Miło­sier­ne­go w Par­ku Moczy­dło. Po mszy kon­cert zespo­łu „Tru­ba­du­rzy”.

 3. W ponie­dzia­łek 29 kwiet­nia obcho­dzo­ny jest Dzień Męczeń­stwa Ducho­wień­stwa Pol­skie­go w cza­sie II woj­ny światowej.

 4. Od śro­dy roz­po­czy­na­my nabo­żeń­stwa majo­we, będą one o godz. 18.00 każ­de­go dnia maja.

 5. Kan­ce­la­ria para­fial­na będzie nie­czyn­na 1 i 3 maja.

 6. W pią­tek obcho­dzi­my uro­czy­stość NMP Kró­lo­wej Pol­ski, układ mszy św. nie­dziel­ny, nie będzie mszy o 11.15 dla dzie­ci, z racji uro­czy­sto­ści moż­na spo­ży­wać pokar­my mięsne.

 7. W dniach 5 – 11 maja będzie­my prze­ży­wa­li XI Tydzień Biblij­ny pod hasłem: „Gło­sić Ewan­ge­lię mocą Ducha Św.” – jest to zachę­ta dla nas aby­śmy czę­ściej czy­ta­li i roz­wa­ża­li Sło­wo Boże. W ramach tych wyda­rzeń w naszej para­fii we wto­rek 7 maja odbę­dzie się kon­fe­ren­cja na temat modli­twy „Zdro­waś Mario..” któ­rą popro­wa­dzi ks. Woj­ciech Kluj OMI (oblat Maryi Nie­po­ka­la­nej). Zapra­sza­my o 18.00 na nabo­żeń­stwo majo­we, póź­niej mszę o 18.30 i o 19.00 konferencja.

 8. 2 maja Legion Maryi orga­ni­zu­je wyjazd piel­grzym­ko­wo – rekre­acyj­ny do Tyko­ci­na, Kryp­na i Hody­sze­wa. Tele­fon kon­tak­to­wy poda­ny na tabli­cy ogło­szeń przy pla­ka­cie nt. wyjaz­du letniego.Są jesz­cze wol­ne miej­sca na piel­grzym­kę do Kali­sza – do Sank­tu­arium św. Józe­fa 4 maja br. Infor­ma­cje i zapi­sy u prze­wod­ni­czą­cej Apostolatu.

  Zapra­sza­my dzie­ci i mło­dzież na wyjazd waka­cyj­ny piel­grzym­ko­wo – wypo­czyn­ko­we­go do Bia­łe­go Dunaj­ca w dniach 4.07. – 12.07.2019r. Jest jesz­cze kil­ka wol­nych miejsc. Oraz doro­słych na 5 dnio­wy wyjazd w góry w dniach 29.06 – 3.07. W pro­gra­mie Sank­tu­arium w Leśnio­wie i Łagiew­ni­kach, San­do­mierz oraz wyciecz­ka na Sło­wa­cję. Wię­cej infor­ma­cji i zapi­sy u ks. Marcina.

 9. “Kapłań­stwo? Mał­żeń­stwo? Życie zakon­ne? Jeśli zada­jesz sobie podob­ne pyta­nia, bądź zasta­na­wiasz się nad wybo­rem swo­jej dro­gi życio­wej, to jest to ogło­sze­nie dla Cie­bie! Wyż­sze Metro­po­li­tal­ne Semi­na­rium Duchow­ne w War­sza­wie orga­ni­zu­je week­en­do­we reko­lek­cje dla roze­zna­ją­cych powo­ła­nie, któ­re odbę­dą się w dniach 17 – 19 maja br. To dobry czas, by w ciszy i spo­ko­ju roze­znać wolę Bożą na swo­je życie. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje i zapi­sy na stro­nie war­szaw­skie­go Semi­na­rium – www.wmsd.waw.pl. Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich zainteresowanych”.

 10. Moż­na wes­przeć poszko­do­wa­nych w ata­kach na Sri Lan­ce wysy­ła­jąc sms na numer uru­cho­mio­ny przez Cari­tas Pol­ska lub poprzez wpła­ty na jej kon­to. Wię­cej infor­ma­cji na tabli­cy ogłoszeń.

 11. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: Śp. Wie­sła­wa Maria Anders l. 82 Śp. Maria Sta­ni­sła­wa Szy­mań­ska l. 83, Śp. Marian­na Wró­bel l. 102, Śp. Paweł Wasz­czyń­ski l. 34, Śp. Roman Czar­nec­ki l.80

W Nie­dzie­lę Wiel­ka­noc­ną, doszło do serii wybu­chów na Sri Lan­ce. Celem ata­ków były mię­dzy inny­mi kościo­ły, w któ­rych zgro­ma­dze­ni wier­ni obcho­dzi­li świę­to Zmar­twych­wsta­nia Jezu­sa Chry­stu­sa. Cari­tas Pol­ska jest w sta­łym kon­tak­cie z Cari­tas Sri Lan­ka. Został uru­cho­mio­ny spe­cjal­ny numer sms 72052 o tre­ści SRILANKA (koszt 2,46 zł z VAT). Moż­na rów­nież wspie­rać poszko­do­wa­nych poprzez wpła­ty na kon­to Cari­tas Pol­ska o nume­rze 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopi­skiem SRILANKA. Bar­dzo pro­si­my wier­nych o modli­twę w inten­cji zabi­tych i wszyst­kich poszko­do­wa­nych w wyni­ku zama­chów bom­bo­wych na Sri Lance.

W związ­ku z poża­rem kate­dry Notre-Dame w Pary­żu, odpo­wia­da­jąc na apel Arcy­bi­sku­pa Sta­ni­sła­wa Gądec­kie­go Metro­po­li­ty Poznań­skie­go, Prze­wod­ni­czą­ce­go Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, zachę­ca­my do włą­cze­nia się w pomoc w odbu­do­wie pary­skiej kate­dry poprzez zbiór­kę sms-ową oraz poprzez dobro­wol­ne wpła­ty na konto.
Wpła­ty moż­na doko­ny­wać na kon­to Cari­tas Pol­ska 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopi­skiem odbu­do­wa oraz wysy­ła­jąc SMS na nr 72052 o tre­ści ODBUDOWA (koszt 2,46 zł. z VAT).