NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO — 21.04.2019

  1. Dzię­ku­je­my wszyst­kim za włą­cze­nie się w przy­go­to­wa­nie Tri­du­um Pas­chal­ne­go i licz­ny udział w litur­giach. Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia dla służ­by litur­gicz­nej i ks. Mar­ci­na, dla tych, któ­rzy przy­go­to­wa­li Ciem­ni­cę i Grób Pań­ski, a szcze­gól­nie dla p. Dariu­sza Kamiń­skie­go, dla ks. Gia­co­mo, scho­lii i orga­ni­sty, dla wszyst­kich księ­ży i kle­ry­ka Dariu­sza oraz dla pra­cow­ni­ków para­fii. Dzię­ki wspól­ne­mu wysił­ko­wi może­my świę­to­wać to naj­waż­niej­sze w roku litur­gicz­nym rado­sne świę­to Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go. Życzy­my wszyst­kim Para­fia­nom i Gościom, aby każ­dy mógł oso­bi­ście doświad­czyć w swo­im życiu bło­go­sła­wio­nych owo­ców zwy­cię­stwa Chry­stu­sa nad śmier­cią. Niech Chry­stus Zmar­twych­wsta­ły wstę­pu­ją­cy do Ojca w nie­bie wsta­wia się za nami.

  2. Jutro Ponie­dzia­łek w Okta­wie Wiel­ka­no­cy – tra­dy­cyj­nie Msze świę­te według porząd­ku nie­dziel­ne­go. Nie będzie mszy św. z udzia­łem dzie­ci w dol­nym koście­le. Wolon­ta­riu­sze zbie­rać będą ofia­ry do puszek na Kato­lic­ki Uni­wer­sy­tet Lubelski.

  3. W Świę­ta Wiel­ka­noc­ne i Nie­dzie­lę Miło­sier­dzia kiosk para­fial­ny jest zamknię­ty. Pra­sę kato­lic­ką moż­na nabyć w zakrystii.

  4. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza we naj­bliż­szy wto­rek – 23 kwiet­nia — na Róża­niec o godz. 17.00 i Mszę św. o godz. 17:30. Po Mszy św. – spo­tka­nie for­ma­cyj­ne Gru­py. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje do Św. Ojca Pio, w któ­rych Gru­pa będzie się modlić przez naj­bliż­szy miesiąc.

  5. W pią­tek, 26 kwiet­nia, z racji Okta­wy Wiel­ka­no­cy moż­na spo­ży­wać pokar­my mięsne.

  6. W następ­ną nie­dzie­lę spo­tka­nie dla kan­dy­da­tów do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia o g. 18:00 w dol­nym kościele.

  7. Są jesz­cze wol­ne miej­sca na piel­grzym­kę 4 maja do Kali­sza – do Sank­tu­arium św. Józe­fa. Infor­ma­cje i zapi­sy u prze­wod­ni­czą­cej Apo­sto­la­tu Maryjnego.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Mie­czy­sła­wa Wie­sła­wa Borow­ska l. 86, Ali­cja Tere­sa Nako­niecz­na l. 64