III NIEDZIELA WIELKANOCNA — 05.05.2019

  1. “Kapłań­stwo? Mał­żeń­stwo? Życie zakon­ne? Jeśli zada­jesz sobie podob­ne pyta­nia, bądź zasta­na­wiasz się nad wybo­rem swo­jej dro­gi życio­wej, to jest to ogło­sze­nie dla Cie­bie! Wyż­sze Metro­po­li­tal­ne Semi­na­rium Duchow­ne w War­sza­wie orga­ni­zu­je week­en­do­we reko­lek­cje dla roze­zna­ją­cych powo­ła­nie, któ­re odbę­dą się w dniach 17 – 19 maja br. To dobry czas, by w ciszy i spo­ko­ju roze­znać wolę Bożą na swo­je życie. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje i zapi­sy na stro­nie war­szaw­skie­go Semi­na­rium – www.wmsd.waw.pl. Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich zainteresowanych”.

  2. Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca. Taca prze­zna­czo­na jest na Cari­tas. Przy tej oka­zji ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy wspie­ra­ją dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną naszej para­fii. Przy­po­mi­na­my, że w ramach jał­muż­ny wiel­ko­post­nej zebra­li­śmy ponad 9 tys. zł., dzię­ki któ­rym będzie­my mogli przez pół roku sys­te­ma­tycz­nie wspie­rać trzy rodzi­ny syryj­skie w ramach akcji Cari­tas Rodzi­na Rodzi­nie. Zachę­ca­my też do włą­cza­nia się w wolon­ta­riat Cari­tas w naszej parafii.

  3. O g. 15:00 spo­tka­nie wiel­ka­noc­ne Gru­py Żywe­go Różań­ca w koście­le dolnym.

  4. Zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa majo­we, któ­re w naszym koście­le odpra­wia­ne są w dni powsze­dnie i nie­dzie­le o g. 18:00. Z tej racji nie ma wie­czo­rem innych nabo­żeństw. Zapra­sza­my do modli­tew­ne­go włą­cze­nia się w uro­czy­sty śpiew Lita­nii Lore­tań­skiej i odda­nia w ten spo­sób czci Patron­ce naszej świą­ty­ni – Mat­ce Bożej Lore­tań­skiej. God­nym pod­trzy­ma­nia jest rów­nież zwy­czaj odma­wia­nia tej modli­twy przy kaplicz­kach przy­droż­nych. Z racji nabo­żeń­stwa majo­we­go wypo­min­ki w ponie­dzia­łek 6 maja odczy­ta­ne zosta­ną po mszy św. o g. 18:30, któ­rą spra­wu­je­my w inten­cji zmar­łych pole­ca­nych w wypominkach.

  5. W dniach 5 – 11 maja orga­ni­zo­wa­ny jest XI Tydzień Biblij­ny pod hasłem: „Gło­sić Ewan­ge­lię mocą Ducha Św.” – jest to zachę­ta dla nas aby­śmy czę­ściej czy­ta­li i roz­wa­ża­li Sło­wo Boże. W ramach tych wyda­rzeń w naszej para­fii we wto­rek 7 maja odbę­dzie się kon­fe­ren­cja na temat modli­twy „Zdro­waś Mario”, któ­rą popro­wa­dzi o. Woj­ciech Kluj OMI (Misjo­narz Oblat Maryi Nie­po­ka­la­nej). Zapra­sza­my na mszę św. o g. 18.30 i po niej, oko­ło 19.00 na konferencję.

  6. Para­fia przyj­mie do pra­cy oso­bę do sprzą­ta­nia kościo­ła i do zakry­stii. Poszu­ku­je­my też kate­che­tów od nowe­go roku szkol­ne­go. Oso­by zain­te­re­so­wa­ne pro­szo­ne są o kon­takt w zakrystii.

  7. W śro­dę 8 maja przy­pa­da Uro­czy­stość św. Sta­ni­sła­wa Bisku­pa – głów­ne­go Patro­na Pol­ski, a w sobo­tę 11 maja Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Łaska­wej – głów­nej Patron­ki War­sza­wy. W tym dniu o g. 11:00 ponad 60 dzie­ci ze szkół na tere­nie naszej para­fii prze­ży­wać będzie Uro­czy­stość I Komu­nii Świę­tej, dzie­ci i ich rodzi­ców pole­ca­my modli­twie wszyst­kich Parafian.