KOMUNIKAT MINISTERSTWA ZDROWIA

Sza­now­ni Państwo
Więk­szość państw Euro­py, w tym nasi naj­bliż­si sąsie­dzi, odno­to­wa­ło już przy­pad­ki zara­że­nia koro­na­wi­ru­sem. Zapew­ne i my w Pol­sce doświad­czy­my pierw­sze­go przy­pad­ku zara­że­nia. Naj­waż­niej­szy w kon­tak­cie z każ­dym wiru­sem jest dostęp do infor­ma­cji, wie­dza, a tak­że spo­kój i zdro­wy roz­są­dek. Inne koro­na­wi­ru­sy od daw­na są w Pol­sce przy­czy­ną infek­cji dróg odde­cho­wych. Co nie­zwy­kle istot­ne, ok. 80 proc. infek­cji wywo­ła­nych koro­na­wi­ru­sem z Chin prze­bie­ga w spo­sób łagod­ny. Obja­wy są iden­tycz­ne z obja­wa­mi gry­py. Rów­nież prze­bieg samej cho­ro­by jest bar­dzo podob­ny. I tak jak w przy­pad­ku zara­że­nia wiru­sem gry­py musi­my być ostroż­ni i pod­dać się lecze­niu by nie dopu­ścić do powi­kłań. Naj­waż­niej­sze więc byśmy dokład­nie wie­dzie­li jak się zacho­wać w przy­pad­ku kon­tak­tu z oso­bą zara­żo­ną lub gdy nas samych dotknie infek­cja. Przede wszyst­kim uni­kaj­my wszel­kie­go kon­tak­tu z oso­ba­mi kasz­lą­cy­mi i kicha­ją­cy­mi. Zacho­wuj­my wszel­kie zasa­dy higie­ny, na cze­le z sys­te­ma­tycz­nym myciem rąk.
Jeże­li nie byli­śmy za gra­ni­cą w rejo­nach wyso­kie­go ryzy­ka, a mamy obja­wy cho­ro­bo­we 38 ℃, kaszel lub dusz­no­ści udaj­my się do leka­rza pierw­sze­go kontaktu.
Jeże­li byli­śmy w cią­gu ostat­nich 14 dni w Pół­noc­nych Wło­szech lub Chi­nach i mamy gorącz­kę, czy­li mini­mum 38 ℃i kaszel, powin­ni­śmy jak naj­szyb­ciej skon­tak­to­wać się z Sane­pi­dem i udać się do naj­bliż­sze­go szpi­tal­ne­go oddzia­łu cho­rób zakaź­nych, ale nie środ­ka­mi trans­por­tu publicznego.
Jeże­li nato­miast wró­ci­li­śmy w ostat­nich dniach z zagra­ni­cy, gdzie wystą­pi­ły zara­że­nia koro­na­wi­ru­sem, ale nie mamy żad­nych obja­wów cho­ro­bo­wych, kon­tro­luj­my dwa razy dzien­nie tem­pe­ra­tu­rę cia­ła i ogra­nicz­my nasze kon­tak­ty towa­rzy­skie przez naj­bliż­sze 14 dni. W razie wąt­pli­wo­ści zadzwoń­my do naj­bliż­szej sta­cji Sane­pi­du lub na info­li­nię NFZ.
Listę oddzia­łów zakaź­nych oraz waż­ne nume­ry tele­fo­nów znaj­dą Pań­stwo na stro­nie inter­ne­to­wej Mini­ster­stwa Zdro­wia – mz.gov.pl
Infor­ma­cję moż­na tez uzy­skać na info­li­nii NFZ – 800 190 590.
Mini­ster Zdrowia
Prof. Łukasz Szumowski