III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 20.03.2022

Wyłączone
 1. W tym tygo­dniu roz­po­czy­na­my Para­fial­ne Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne. Zapra­sza­my od czwart­ku 24 mar­ca do nie­dzie­li 27 mar­ca. Reko­lek­cje popro­wa­dzi ks. dr Jose David Albe­za Asen­cio, Hisz­pan, misjo­narz, bibli­sta i wykła­dow­ca teo­lo­gii biblij­nej. W czwar­tek, pią­tek i sobo­tę msze świę­te z nauką reko­lek­cyj­ną o g. 10:00, 17:30 i 19:00. Nie będzie mszy św. o g. 18:30. W pią­tek Dro­ga Krzy­żo­wa o g. 18:30. W nie­dzie­lę 27 mar­ca zakoń­cze­nie reko­lek­cji. Nauki reko­lek­cyj­ne na wszyst­kich mszach świę­tych oprócz mszy z udzia­łem dzie­ci w koście­le dol­nym. Pod­czas wszyst­kich mszy świę­tych w cza­sie reko­lek­cji moż­li­wość spo­wie­dzi, zachę­ca­my do sko­rzy­sta­nia z tego sakra­men­tu już teraz, aby god­nie przy­go­to­wać się do prze­ży­wa­nia Świąt Wielkanocnych.

 2. W tym tygo­dniu odbę­dą się rów­nież reko­lek­cje dla dzie­ci i mło­dzie­ży według porząd­ku uzgod­nio­ne­go ze szko­ła­mi. Pro­si­my o modli­twę w inten­cji dzie­ci i młodzieży.

 3. W ubie­głą nie­dzie­lę ks. Marek Bole­wic­ki, były wika­riusz naszej para­fii, któ­ry obec­nie jest na misji w Ukra­inie zbie­rał ofia­ry na pomoc dla miesz­kań­ców para­fii, w któ­rej pra­cu­je. Zebra­li­śmy rekor­do­wą kwo­tę 52 tys. zł, co razem z poprzed­nią zbiór­ką daje w sumie już 74 tysią­ce zł prze­ka­za­ne przez naszych para­fian na pomoc dla Ukra­iny. Ser­decz­ne Bóg zapłać wszyst­kim ofiarodawcom.

 4. Nasz Para­fial­ny Odział Cari­tas w ramach pomo­cy dla Ukra­iny uru­cho­mił spe­cjal­ny numer tele­fo­nu dla osób, któ­re chcia­ły­by pomóc uchodź­com z Ukra­iny albo same chcia­ły­by zaan­ga­żo­wać się w taką pomoc lub też zna­ją oso­by, któ­re potrze­bu­ją pomo­cy. Tele­fon 533 044 270 jest dostęp­ny 7 dni w tygo­dniu. Tam moż­na też zgła­szać goto­wość przy­ję­cia uchodź­ców z Ukra­iny w swo­ich domach na mie­siąc lub dwa. Już 5 rodzin zna­la­zło schro­nie­nie w domach naszych Para­fian. Wraz z inny­mi para­fia­mi deka­na­tu ochoc­kie­go włą­cza­my się w doraź­ną pomoc uchodź­com na Dwor­cu Zachod­nim, gdzie znaj­du­ją się kobie­ty z dzieć­mi, któ­re w ocze­ki­wa­niu na trans­port do inne­go kra­ju potrze­bu­ją: umyć się, zjeść cie­pły posi­łek i ewen­tu­al­nie prze­no­co­wać (w grę wcho­dzi jed­na — dwie lub kil­ka nocy). Oso­by, któ­re są chęt­ne i mogą udo­stęp­nić łazien­kę i ewen­tu­al­nie prze­no­co­wać jeden lub kil­ka dni, bar­dzo pro­si­my o zgła­sza­nie się pod nasz numer tele­fo­ny dedy­ko­wa­ny pomo­cy dla Ukra­iny. Poszu­ku­je­my też ofert pra­cy dla uchodź­ców z Ukra­iny. Mogą to być nawet pro­ste zaję­cia: sprzą­ta­nie, porząd­ko­wa­nie, wypro­wa­dza­nie psa. Modli­twa w inten­cji poko­ju na Ukra­inie oraz za naszą ojczy­znę: supli­ka­cja codzien­nie na mszach świę­tych, Róża­niec w dni powsze­dnie o g. 16:50, Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia w piąt­ki o g. 15:00, ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w piąt­ki od 19:00 do 20:00. W tym tygo­dniu z racji reko­lek­cji ado­ra­cji wie­czor­nej nie będzie.

 5. W sobo­tę 26 mar­ca Para­fial­ny Oddział Cari­tas zapra­sza na kolej­ną edy­cję „otwar­tej sza­fy”, gdzie za dar­mo moż­na zaopa­trzyć się w wyse­lek­cjo­no­wa­ne uży­wa­ne ubra­nia dobrej jako­ści. Moż­na też takie ubra­nia przy­nieść. „Otwar­ta sza­fa” będzie czyn­na od g. 11:00 do 13:00 przy wej­ściu do dol­ne­go kościo­ła od ul. Hynka.

 6. W Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go 25 mar­ca o godz. 17.00, Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, pod­czas cele­bra­cji pokut­nej w Bazy­li­ce św. Pio­tra w Waty­ka­nie, poświę­ci Rosję i Ukra­inę Nie­po­ka­la­ne­mu Ser­cu Maryi. W tym samym cza­sie, tego same­go aktu doko­na w Fati­mie kar­dy­nał Kon­rad Kra­jew­ski jako wysłan­nik Ojca Świę­te­go. Papież zapra­sza, aby tego dnia ducho­wień­stwo i wier­ni gro­ma­dzi­li się kościo­łach, włą­cza­jąc się w modli­twę o pokój w Ukra­inie i na całym świe­cie. Zapra­sza­my w tym dniu na g. 16:50 na wspól­ny Róża­niec w tej inten­cji. Jest to Dzień Świę­to­ści Życia. Na każ­dej mszy św. moż­na będzie doko­nać ducho­wej adop­cji dziec­ka poczętego.

 7. Trwa w naszej para­fii cykl kate­chez dla doro­słych i mło­dzie­ży: w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45.

 8. W Wiel­kim Poście nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej w piąt­ki o g. 18:00 oraz dla dzie­ci o g. 17:00 w koście­le dol­nym. Gorz­kie Żale w nie­dzie­le o g. 18:00. Od ponie­dział­ku do piąt­ku Lau­de­sy o g. 5:30.

 9. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w śro­dę 23 mar­ca na Róża­niec o g. 16:50 i Mszę św. o g. 17:30. Przy ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­ny jest koszy­czek na inten­cje za wsta­wien­nic­twem do św. O. Pio, w któ­rych gru­pa będzie modli­ła się przez kolej­ny miesiąc.

 10. Legion Maryi zapra­sza w sobo­tę 26 mar­ca na uro­czy­stą Msze św. o godz. 11.45. W tym dniu człon­ko­wie Legio­nu odna­wia­ją akt odda­nia się NMP pod­czas dorocz­nej uro­czy­sto­ści Acies. Zapra­sza­my do wstę­po­wa­nia w sze­re­gi tej wspólnoty.

 11. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li Para­fia­nie: śp. Lech Bogu­sław Ambro­ziak l. 76, Grze­gorz Cichoc­ki l. 68, Anna Kostrze­wa l. 73, Bog­dan Marian Bajer l. 74, Moni­ka Ojrzyń­ska l. 57, Sta­ni­sław Mazek l. 98.