II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 17.03.2019

  1. Dru­ga nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu jest Nie­dzie­lą Ad gen­tes – to dzień modli­twy, postu i soli­dar­no­ści z misjo­na­rza­mi. Przed kościo­łem wolon­ta­riu­sze zbie­ra­ją ofia­ry na misje ad gen­tes, czy­li do naro­dów. Poma­ga­jąc w ten spo­sób może­my wziąć udział w dzie­le ewan­ge­li­za­cji. Misje moż­na wes­przeć rów­nież prze­sy­ła­jąc SMS pod numer umiesz­czo­ny na pla­ka­cie infor­ma­cyj­nym w kruch­cie kościoła.

  2. Wszyst­kich zapra­sza­my na kate­che­zy zwia­sto­wa­nia. Wia­ra rodzi się ze słu­cha­nia — wyko­rzy­staj­my czas Wiel­kie­go Postu na słu­cha­nie Sło­wa Boże­go. Spo­tka­nia odby­wa­ją się w koście­le w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45.

  3. W Wiel­kim Poście zapra­sza­my na Jutrz­nię z godzi­ną czy­tań o g. 5:30 w kapli­cy, wej­ście od stro­ny zakry­stii, nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej w piąt­ki o g. 18:00 oraz dla dzie­ci o g. 17:15 w koście­le dol­nym, Gorz­kie Żale w nie­dzie­le o g. 18:00.

  4. W przy­szłą nie­dzie­lę 24 mar­ca roz­po­czy­na­my Para­fial­ne Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne, któ­re popro­wa­dzi ks. Michał Orlic­ki, Rek­tor Semi­na­rium Misyj­ne­go Redemp­to­ris Mater w Rydze na Łotwie, wie­lo­let­ni dusz­pa­sterz aka­de­mic­ki kościo­ła św. Anny w War­sza­wie. Módl­my się w inten­cji tych reko­lek­cji, o Ducha św. dla Reko­lek­cjo­ni­sty, aby reko­lek­cje przy­bli­ży­ły nas wszyst­kich do Boga i umoc­ni­ły w wie­rze. Nauki reko­lek­cyj­ne w nie­dzie­lę 24 mar­ca na wszyst­kich mszach świę­tych: o g. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 17:00 i 19:00, w ponie­dzia­łek, wto­rek i śro­dę (25, 26 i 27 mar­ca) na mszach świę­tych o g. 10:00, 17:30 i 19:00. Nie będzie mszy św. o g. 18:30. Spo­wiedź na wszyst­kich mszach świę­tych. Ser­decz­nie zapra­sza­my, aby zare­zer­wo­wać sobie czas na udział w reko­lek­cjach i spowiedź.

  5. Podob­nie jak w ubie­głych latach nasza para­fia włą­cza się w Akcję pomo­cy dla Syrii Rodzi­na Rodzi­nie orga­ni­zo­wa­nej przez Cari­tas Pol­ska. Przez cały Wiel­ki Post moż­na skła­dać ofia­ry na ten cel do skar­bo­ny przy ołta­rzu Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy. Ofia­ry skła­da­ne do pusz­ki przy krzy­żu wyło­żo­nym do ado­ra­cji prze­zna­czo­ne będą na wystrój Gro­bu Pań­skie­go i Ciem­ni­cy.

  6. Apo­sto­lat Maryj­ny orga­ni­zu­je 4 maja wyjazd do Kali­sza – do Sank­tu­arium św. Józe­fa — w ramach Ogól­no­pol­skiej Piel­grzym­ki Jasno­gór­skiej Rodzi­ny Różań­co­wej. Inten­cją piel­grzym­ki jest modli­twa za pol­skie rodzi­ny. Infor­ma­cje i zapi­sy u prze­wod­ni­czą­cej Apo­sto­la­tu lub w skle­pi­ku parafialnym.

  7. Gru­pa Modli­twy św. O. Pio zapra­sza w naj­bliż­szą sobo­tę – 23 mar­ca na Róża­niec o godz. 17.00 i Mszę św. o godz. 17:30. Po Mszy św. – spo­tka­nie for­ma­cyj­ne Gru­py. Na ołta­rzu św. Anto­nie­go wysta­wio­na jest pusz­ka na inten­cje, w któ­rych Gru­pa będzie się modlić przez naj­bliż­szy miesiąc.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Zofia Jadwi­ga Świ­der­ska l. 82, Jerzy Wacław Szy­mań­ski l. 72, Wan­da Jadwi­ga Tar­czy­luk l. 82, Maria Ali­cja Rze­pliń­ska l. 80, Wie­sła­wa Chró­ścic­ka l. 69