I NIEDZIELA WIELIEGO POSTU — 10.03.2019

Wyłączone
  1. Dzi­siaj gości­my w naszej para­fii Mię­dzy­na­ro­do­we Semi­na­rium Misyj­ne Redemp­to­ris Mater z ks. Pre­fek­tem Pedro Guzma­nem i semi­na­rzy­sta­mi. Przy wyj­ściu z kościo­ła moż­na będzie wes­przeć mate­rial­nie Semi­na­rium, któ­re utrzy­mu­je się tyl­ko z ofiar wiernych.

  2. Jak w każ­dą II nie­dzie­lę mie­sią­ca ofia­ry zebra­ne na tace prze­zna­czo­ne będą na para­fial­ny fun­dusz remon­to­wy. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my ofiarodawcom.

  3. Wszyst­kich zapra­sza­my na kate­che­zy zwia­sto­wa­nia. Wia­ra rodzi się ze słu­cha­nia — wyko­rzy­staj­my ten czas Wiel­kie­go Postu na słu­cha­nie Sło­wa Boże­go. Spo­tka­nia odby­wa­ją się w koście­le w ponie­dział­ki i czwart­ki o g. 19:45.

  4. W Wiel­kim Poście zapra­sza­my na Jutrz­nię – poran­ną modli­twę Kościo­ła – o g. 5:30 w kapli­cy, wej­ście od stro­ny zakry­stii. Nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej odby­wa­ją się w piąt­ki o g. 18:00 oraz dla dzie­ci o g. 17:15 w koście­le dol­nym. Gorz­kie Żale w nie­dzie­le o g. 18:00.

  5. W tym tygo­dniu od ponie­dział­ku do śro­dy reko­lek­cje wiel­ko­post­ne dla dzie­ci, któ­re popro­wa­dzi ks. Kry­stian Bon­da­row­ski. Módl­my się w ich inten­cji, aby reko­lek­cje przy­bli­ży­ły dzie­ci do Boga i umoc­ni­ły je w wierze.

  6. W śro­dę, 13 mar­ca br., obcho­dzi­my Świę­to Papie­skie i 6. rocz­ni­cę wybo­ru Papie­ża Fran­cisz­ka na Sto­li­cę św. Pio­tra. O godz. 17.30, w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej w War­sza­wie-Wila­no­wie, zosta­nie odpra­wio­na Msza Świę­ta kon­ce­le­bro­wa­na z udzia­łem Epi­sko­pa­tu Pol­ski w inten­cji Jego Świą­to­bli­wo­ści Papie­ża Fran­cisz­ka. Ks. Kar­dy­nał Kazi­mierz Nycz ser­decz­nie zapra­sza nas do licz­ne­go udzia­łu w tej uroczystości.

  7. Scho­la mło­dzie­żo­wa Lau­da­to si! zapra­sza chęt­nych do śpie­wa­nia i gra­nia na spo­tka­nie w śro­dę o g. 19:30. W tej spra­wie moż­na kon­tak­to­wać się z ks. Giacomo.

  8. Orga­ni­zu­je­my wyjazd waka­cyj­ny dla dzie­ci do Bia­łe­go Dunaj­ca w dniach 4 – 12 lip­ca. W pro­gra­mie m.in.: wyciecz­ki po Pod­ha­lu – sank­tu­arium w Ludź­mie­rzu, Dęb­no Pod­ha­lań­skie, Nowy Targ, Zako­pa­ne, Guba­łów­ka, Doli­na Koście­li­ska, Biał­ka Tatrzań­ska oraz Pie­ni­ny: Trzy Koro­ny, Czorsz­tyn i Nie­dzi­ca. Infor­ma­cje u ks. Marcina.

  9. Podob­nie jak w ubie­głych latach nasza para­fia włą­cza się w Akcję pomo­cy dla Syrii Rodzi­na Rodzi­nie orga­ni­zo­wa­nej przez Cari­tas Pol­ska. Przez cały Wiel­ki Post moż­na skła­dać ofia­ry na ten cel do skar­bo­ny przy ołta­rzu Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomocy.

  10. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Kry­sty­na Maria Zubrzyc­ka l. 97, Zyg­munt Hen­ryk Kunert l. 86, Han­na Elż­bie­ta Głaz l. 84.