III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 24.03.2019

  1. Roz­po­czy­na­my dzi­siaj Para­fial­ne Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne, któ­re pro­wa­dzi ks. Michał Orlic­ki, Rek­tor Semi­na­rium Misyj­ne­go Redemp­to­ris Mater w Rydze na Łotwie, wie­lo­let­ni dusz­pa­sterz aka­de­mic­ki kościo­ła św. Anny w War­sza­wie. Módl­my się w inten­cji tych reko­lek­cji, o Ducha św. dla Reko­lek­cjo­ni­sty, aby reko­lek­cje przy­bli­ży­ły nas wszyst­kich do Boga i umoc­ni­ły w wie­rze. Nauki reko­lek­cyj­ne w nie­dzie­lę na wszyst­kich mszach świę­tych, w ponie­dzia­łek, wto­rek i śro­dę (25, 26 i 27 mar­ca) na mszach świę­tych o g. 10:00, 17:30 i 19:00. Nie będzie mszy św. o g. 18:30. Spo­wiedź na wszyst­kich mszach świę­tych. Ser­decz­nie zapra­sza­my, aby zare­zer­wo­wać sobie czas na udział w reko­lek­cjach i spowiedź.

  2. Z racji reko­lek­cji w ponie­dzia­łek nie będzie kate­che­zy dla doro­słych o g. 19:45. Naj­bliż­sze spo­tka­nie odbę­dzie się czwar­tek o g. 19:45. Ser­decz­nie zapra­sza­my do udzia­łu w tym cyklu katechez.

  3. W ponie­dzia­łek 25 mar­ca Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go. Jest to jed­no­cze­śnie Dzień Świę­to­ści Życia. W tym dniu będzie moż­na zło­żyć w naszym koście­le przy­rze­cze­nie ducho­wej adop­cji na każ­dej mszy świę­tej z nauką reko­lek­cyj­ną. W skle­pi­ku para­fial­nym moż­na dziś otrzy­mać ulot­kę z wyja­śnie­niem czym jest ducho­wa adop­cja, tekst przy­rze­cze­nia oraz tekst modli­twy codzien­nej odma­wia­nej w inten­cji dziec­ka poczętego. 

  4. Przy­po­mi­na­my o litur­giach wiel­ko­post­nych odpra­wia­nych w naszym koście­le: Jutrz­nia z Godzi­ną Czy­tań o g. 5:30 w kapli­cy, wej­ście od stro­ny zakry­stii, nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej w piąt­ki o g. 18:00 oraz dla dzie­ci o g. 17:15 w koście­le dol­nym, Gorz­kie Żale w nie­dzie­le o g. 18:00.

  5. Podob­nie jak w ubie­głych latach nasza para­fia włą­cza się w Akcję pomo­cy dla Syrii Rodzi­na Rodzi­nie orga­ni­zo­wa­nej przez Cari­tas Pol­ska. Przez cały Wiel­ki Post moż­na skła­dać ofia­ry na ten cel do skar­bo­ny przy ołta­rzu Mat­ki Bożej Nie­usta­ją­cej Pomo­cy. Ofia­ry skła­da­ne do pusz­ki przy krzy­żu wyło­żo­nym do ado­ra­cji prze­zna­czo­ne będą na wystrój Gro­bu Pań­skie­go i Ciem­ni­cy.

  6. Apo­sto­lat Maryj­ny orga­ni­zu­je 4 maja wyjazd do Kali­sza – do Sank­tu­arium św. Józe­fa — w ramach Ogól­no­pol­skiej Piel­grzym­ki Jasno­gór­skiej Rodzi­ny Różań­co­wej. Inten­cją piel­grzym­ki jest modli­twa za pol­skie rodzi­ny. Infor­ma­cje i zapi­sy u prze­wod­ni­czą­cej Apo­sto­la­tu lub w skle­pi­ku parafialnym.