II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU — 26.02.2023

  1. Dzi­siaj I nie­dzie­la mie­sią­ca – wolon­ta­riusz­ki z Para­fial­ne­go Zespo­łu Cari­tas zbie­ra­ją przed kościo­łem ofia­ry na pacz­ki wiel­ka­noc­ne dla ubo­gich z naszej parafii.

  2. Tra­dy­cyj­nie w II nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu Kościół w Pol­sce obcho­dzi Dzień Modli­twy, Postu i Soli­dar­no­ści z Misjo­na­rza­mi. Fun­dusz Dzie­ło Pomo­cy „Ad Gen­tes” wspie­ra pol­skich misjo­na­rzy i w pro­wa­dze­niu dzieł ewan­ge­li­za­cyj­nych, cha­ry­ta­tyw­nych, medycz­nych i edu­ka­cyj­nych. W naszej para­fii rów­nież sys­te­ma­tycz­nie gości­my misjo­na­rzy z róż­nych kra­jów. Dzi­siaj może­my wes­przeć fun­dusz „Ad Gen­tes” wrzu­ca­jąc ofia­ry do skar­bo­ny przy wyj­ściu z kościo­ła, gdzie znaj­du­je się pla­kat informacyjny.

  3. Spo­tka­nie Wspól­no­ty Żywe­go Różań­ca dzi­siaj o g. 15:30 w sali nad zakrystią.

  4. W cza­sie Wiel­kie­go Postu zapra­sza­my na nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej w piąt­ki o g. 18:00 i Gorz­kie Żale w nie­dzie­le o g. 18:00. Dro­ga Krzy­żo­wa dla dzie­ci w dol­nym koście­le w piąt­ki o g. 17:15. Od ponie­dział­ku do piąt­ku w dol­nym koście­le Lau­de­sy o g. 5:30. Zachę­ca­my też do nawie­dza­nia Wiel­ko­post­nych Kościo­łów Sta­cyj­nych War­sza­wy. Szcze­gó­ło­wy pro­gram wywie­szo­ny jest na tabli­cy ogło­szeń i na stro­nie inter­ne­to­wej para­fii. Dzień sta­cyj­ny w naszym koście­le został wyzna­czo­ny na śro­dę 22 marca.

  5. Legion Maryi zapra­sza na Koron­kę do Boże­go Miło­sier­dzia o g. 15:00 w inten­cji poko­ju w Ukra­inie i na całym świecie.

  6. Spo­tka­nie dla przy­go­to­wu­ją­cych się do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia i ich rodzi­ców odbę­dzie się w śro­dę 15 mar­ca o g. 19:00 w kościele.

  7. Para­fial­ne Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne roz­pocz­ną się w IV nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu — 19 mar­ca i potrwa­ją do 22 mar­ca. Popro­wa­dzi je ks. dr Adam Gor­lew­ski, bibli­sta.

  8. W ostat­nim tygo­dniu zmar­li nasi Para­fia­nie: śp. Pela­gia Żegleń l. 93, Jan Gabriel Jarzę­bow­ski l. 90